АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Висновки, пропозиції, рекомендації

Читайте также:
 1. Висновки та рекомендації
 2. Загальні методичні рекомендації до семінарських та практичних занять
 3. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
 4. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
 5. Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів (рекомендації)
 6. Метод рекомендації.
 7. Методичні рекомендації
 8. Методичні рекомендації
 9. Методичні рекомендації
 10. Методичні рекомендації
 11. Методичні рекомендації

 

У сучасних умовах поліграфічна промисловість як галузь виробництва виготовляє різні види

друкованої продукції – книги, журнали, газети, географічні карти, етикетки, квитки, зошити,

бланки тощо. До неї належать універсальні і спеціалізовані поліграфічні об’єднання і комбінати,

газетно-журнальні, газетно-бланкові, книжково-журнальні друкарні, допоміжні підприємства,

заводи для виготовлення друкарських фарб тощо, а також підприємства для виготовлення

паперових виробів.

Результати порівняльного аналізу показників діяльності показали, що виручка від реалізації в

2010 році збільшилася в порівнянні з 2009 роком на 205973 тис. грн., чи на 34,39 %. Валовий

прибуток підприємства виріс на 24274 тис. гривень, чи на 33,31%. Собівартість реалізації при цьому

в 2010 році збільшилася на 181699 тис. чи на 34,53%.

Основні засоби в даній роботі заслуговують особливої уваги. Оцінка їх стану в 2010 році надає

можливість зробити висновок, що оновлюються основні засоби підприємства досить повільно, а

зношеність їх складає 29%. Якщо орієнтуватись на динаміку показника фондовіддачі, то слід

відмітити спадання ефективності використання основних засобів ПП «Центр оперативної

поліграфії» на протязі 2000-2010 рр. Загальна оцінка використання основних засобів не досить

задовільна, тому що з часом основні фонди старіють та не досить ефективно використовуються.

Цей висновок підтверджує необхідність оновлення та інвестування коштів в основні засоби

підприємства.

Аналіз інших аспектів діяльності дозволяє зробити висновок про те, що економічна діяльність

підприємства оцінюється досить високо. Підприємство має величезний потенціал, але скерувати

його необхідно не лише за допомогою вірних тактичних рішень, - варто звернутися й до

інноваційних стратегій. Інновації дозволять ПП «Центр оперативної поліграфії» втримати позицію

на ринку.

Головним чинником зростання прибутку ПП «Центр оперативної поліграфії» є обсяг доходу від

реалізації продукції. Збільшення обсягів реалізації продукції досягається за рахунок розширення

ринку збуту пропонованої продукції.

В сучасних ринкових умовах діяльності підприємства та бурхливого розвитку

засобів комунікації особливе місце по праву займає всім відомий "двигун торгівлі" - реклама.

Таке підприємство як ПП «Центр оперативної поліграфії», просто зобов'язане подбати про

організацію і проведення широкомасштабної рекламної кампанії. Поява реклами щодо

підприємства і його продукції в засобах масової інформації, а особливо на телебаченні, сприятиме

не лише простому збільшенню обсягів продажу товарів, а й формуванню позитивного іміджу

підприємства у населення, що в довгостроковому періоді є більш пріоритетним. Збільшення

обсягів продажу товарів в кінцевому випадку безумовно сприятиме збільшенню суми

отримуваного чистого прибутку.

Тому головним завданням підприємства буде організація дійсно ефективної рекламної кампанії.

Одним з можливих резервів зростання прибутку може бути організація раціонального

управління витратами підприємства. Згідно проведеного в попередніх розділах аналізу показників

рентабельності, у 2010 році на підприємстві спостерігалось зменшення рівня рентабельності

витрат, що свідчить про незадовільний процес управління ними. А, оскільки зниження розміру

витрат підприємства збільшує розмір отримуваних доходів, з яких і формується прибуток, то

доцільним буде розглянути витрати в розрізі окремих їх елементів та виявити, які з них є

невиправдано великими, а які взагалі можуть бути скороченими до мінімуму без завдання певної шкоди підприємству.

Невисокий рівень показників оборотності активів, що спостерігається на підприємстві (в межах

0,7 — 0,8 разів за квартал), говорить про досить значний період обертання наявних активів, а

відповідно і про великий проміжок часу між вкладення коштів у певний товар та отриманням

доходу від його реалізації. Така тенденція значно скорочує темпи економічного зростання

підприємства в цілому, і надходження прибутку зокрема.

Тому для прискорення оборотності активів підприємства бажаним буде

тісна співпраця з покупцями продукції ПП «Центр оперативної поліграфії» щодо вчасного внесення

коштів на відповідний рахунок за поставлені товари, відмова подальшої співпраці та розірвання

контрактів з ненадійними партнерами, які систематично не виконують умов договору. Тобто дані

заходи повинні сприяти ефективному управлінню розміром дебіторської заборгованості

підприємства, вчасному її погашенню.

Отже, підприємство ПП «Центр оперативної поліграфії» має значні резерви і потенційні

можливості для нарощування обсягів своєї діяльності і збільшення розміру отримуваного

прибутку.

 

Список використаної літератури

1. Цивільний кодекс України / Голос України. – 2003- 12.березня.-№45 – 46.

2. Господарський кодекс України . / Голос України. – 2003.- 14 березня № 49 – 50.

3. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” –

ВВР України, 1999, № 44.

4. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, - ВВР

України, 2001, № 26.

5. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16.01.2003р.№ 433-ІV

/ Відомості ВР України, 2003.№13.

6. Про державну підтримку малого підприємництва: Указ президента України№456/98 від 12 травня

1998року.

7. Вітлінський В.В., Верченко П.І.Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. –К.: КНЕУ, 2000.

8. Бойчук І.М. Економіка підприємства. – К.: Атака, 2002.- 480с.

9. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 318

с.

10. Бочаров В.В. Финансовый анализ. – СП б: Питер, 2001. – 240с.

11. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями. – К.: КНЕУ, 2000. – 151с.

12. Брус С.В. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України. / Актуальні проблеми

економки – 2004, №5.

13. Благун І,С., Солтисік О.О. Проблемні питання розробки моделі сталого розвитку регіону. /

Актуальні проблеми економіки, 2004, № 10.

14. Василенко М.Е. Проблеми активізації інвестиційної діяльності в сучасних умовах.. - Актуальні

проблеми економіки,2004, № 2.

15. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Алеута, 2003. – 338с.

16. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування. – К.: “Видавничий дім “Комп’ютерпрес”,

2001. – 364с.

17. Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах. - Економіка України, 2003, № 1.

18. Економіка підприємства / за заг.ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб.та доп. – К.: КНЕУ,

2001. – 528с.

19. Єлейко Я.І., Єлейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз. – Львів: Львівський банківський

інститут НБУ, 2000. – 176с.

20. Кобиляцький Л.С. Управління проектами. – К.: МАУП, 2002. – 200с.

21. Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. – Харьков «Фактор», 2002.— 144с.

22. 2. Кузмінський В.О. Інноваційно – інвестиційний потенціал інтегрованих корпоративних структур. –

К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. – 76с.

23. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту. К.: ЦУЛ, 2003. – 220с.

24. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412с.

25. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства. Навчальний посібник. – К.: Центр

навчальної літератури, 2005. – 256с.

26. Протопова В.О., Полянський А.Н. Економіка підприємства. – К.: ЦУЛ,2002. – 220с.

27. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ,

1998. – 352с.

28. Грабенко О.В. Страхування ризиків інвестиційної діяльності. / Фінанси України. – 2003, № 9.

29. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460с.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)