АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Читайте также:
 1. I. Загальні положення
 2. I. Загальні положення
 3. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 4. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 5. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 6. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 7. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 8. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 9. VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети.
 10. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 11. Автоматизація виконання обчислень
 12. Автоматизація робіт за допомогою Mathcad.

Написання контрольної роботи – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни «Господарське право» і виробленню навичок практичного їх застосування.

Метою контрольної роботи є перевірка засвоєння студентами матеріалу курсу «Господарське право» та вміння застосовувати набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань.

Під час написання контрольної роботи студенти повинні продемонструвати вміння самостійно аналізувати матеріал, аргументовано відповідати на основні питання з обраної теми, використовуючи відповідні нормативні акти.

Контрольна робота виконується за варіантом, номер якого відповідає порядковому номеру студента у списку академічної групи.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань.

Приступаючи до виконання як теоретичного так і практичного завдання, студенти повинні:

* визначити, до якої теми курсу «Господарське право» вона належить;

* опрацювати відповідний розділ підручника, навчального посібника чи теми конспекту лекцій;

* самостійно (на основі вже отриманої та проаналізованої інформації) підібрати спеціальну літературу (монографії, необхідні статті з періодичних видань, необхідні нормативно – правові акти, міжнародні документи та ін. джерела до завдання роботи);

* опрацювати підібрану самостійно літературу;

* зробити самостійний аналіз теоретичного питання за складеним планом з посиланням на відповідну літературу і нормативні акти.

Механічне списування підручника, навчального посібника, монографії чи матеріалу з періодичних видань не допускається, так само, як і плагіат за допомогою мережі Інтернет. Відповіді на питання плану повинні бути повними, обґрунтованими та проаналізованими.

Цифрові дані, таблиці, зразки документів, проекти договорів та інший матеріал, який стосується аналізованого питання контрольної роботи (за наявності), подавати у додатках до контрольної роботи.

Контрольні роботи в обов’язковому порядку повинні бути виконані власноручно студентом у писаному від руки вигляді.

Загальний обсяг контрольної роботи – 24 аркуші учнівського (шкільного) зошиту. При цьому допускається (у виключних випадках) недотримання вимоги щодо обсягу за умови, що в роботі завдання виконані і представлені у повному об’ємі.

Титульний аркуш роботи рекомендується оформити за вимогами, затвердженими на момент написання контрольної роботи як типові (по встановленій формі). На титульній сторінці роботи необхідно вказати: назву інституту, факультету, варіант завдання, прізвище, ім’я, по батькові, групу, курс, форму навчання студента, а також посаду, прізвище та ініціали керівника роботи, рік і місце її виконання.

До роботи слід обов’язково додати список фактично використаної автором літератури відповідно до встановлених вимог, які пред’являються до оформлення літератури:

1. міжнародні документи (за наявністю);

2. нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою);

3. підручники, посібники (подаються в алфавітному порядку).

4. спеціальна (додаткова) література (подається в алфавітному порядку).

У кінці роботи обов’язково необхідно поставити дату виконання і свій особистий підпис.

У випадку виявлення явних колізій законодавства чи неоднозначного тлумачення авторами теоретичних питань, допускається можливість консультування з керівником роботи, керівником курсу (навчальної дисципліни).

Контрольна робота, яка не відповідає поставленим вимогам, а також роботи, що дублюються в межах однієї академічної групи повертається для повторного виконання з обов’язковими зауваженнями керівника (в письмовій формі).

Контрольні роботи студенти повинні подати в деканат в установлений строк, в т.ч. і ті, що виконані повторно.

 

...

1 | 2 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)