АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нормативні акти. 1. 1. Господарський процесуальний кодекс України // ВВРУ

Читайте также:
 1. I. Нормативні акти
 2. V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА
 3. Законодавчі та нормативні акти
 4. Нормативні акти
 5. Нормативні акти
 6. Нормативні акти
 7. Нормативні акти
 8. Нормативні акти
 9. Нормативні акти
 10. Нормативні акти
 11. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

1. 1. Господарський процесуальний кодекс України // ВВРУ. – 2001. – № 36. – Ст. 111.

2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // ВВРУ. – 1999. – № 42–43. – Ст. 378.

3. Щодо деяких питань розгляду справ про банкрутство: інформацiйний лист Вищого Господарського Суду України вiд 05.02.2010 р. N 05-06/520/78.

4. Про введення процедури розпорядження майном та призначення арбiтражного керуючого розпорядником майна: Постанова Вищого Господарського Суду України вiд 14.09.2010 р. N l/48-Б.

5. Про незаконнi дil державного виконавця щодо накладення арешту на рахунки боржника: Постанова Вищого Господарського Суду України вiд 14.09.2010 р. N 3/135-09.

 

Навчальна література

1. Арбитражный процесс: учебник / под ред. проф.

М. К. Треушникова и проф. В. М. Шерстюка. – М.: ООО «Городец-издат», 2002. – 480 с.

2. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: навч.-метод посібник / І. А. Балюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

3. Бірюков О. Захист прав кредиторів у справах про банкрутство: український та світовий досвід / О. Бірюков // Українське комерційне право. Науково-практичний коментар. – К., 2007.

4. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / уклад. В. Е. Беляневич. – К.: Юстініан, 2002. – 544 с.

5. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине / Б. М. Поляков. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 440 с.

6. Поляков Б. М. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признання его банкротом»: научн.-практ. комментарий / Б. М. Поляков / под общ. ред.

Д. Н. Притики. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – 272 с.

7. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» / под общ. ред.

В. В. Витрянского. – М.: Статут, 2001. – 411 с.

8. Притика Д. М. Господарський процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар / Д. М. Притика, М. І. Тітов,

В. М. Гайворонський. – X.: Консум, 2003. – 320 с.

9. Степанов В. В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. – М.: Статут, 1999. – 204 с.


 

 


ДОДАТКИ

 

 
 

Додаток А

(обов’язковий)

Структурні підрозділи, посадові особи,

відповідальні за ведення претензійної роботи

 

 

Назва структурного підрозділу, посадової особи Види претензій
   
1. Відділ (служба) матеріально- технічного забезпечення Про стягнення санкцій за прострочення або недопоставку сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, порушення асортименту, нестачу, пошкодження та ін.
2. Відділ (служба) збуту (продукції) Про стягнення санкцій за непідставну відмову від отримання або недовибірку передбаченої договором продукції, прострочення повернення або неповернення тари; незабезпечення тарою; використання неоплаченої продукції, яка прийнята на відповідальне зберігання, та ін.
3. Відділ (служба) транспорту Про стягнення санкцій за прострочення доставки вантажів; самовільне заняття орендованого рухомого складу; невиконання плану перевезення та ін.
4. Відділ (служба) механіка, енергетика, інженера Про стягнення санкцій за прострочення поставки або недопоставку машин і обладнання, техніки, запасних частин, поставку неякісного або некомплектного обладнання, техніки та ін.
5. Відділ (служба) технічного контролю Про стягнення санкцій за поставку неякісної, немаркованої продукції; за поставку некомплектної продукції низької якості, яка передбачена договором, та ін.
6. Бухгалтерія (фінансовий відділ) Про стягнення дебіторської заборгованості; за несвоєчасну оплату продукції згідно з договором та ін.
7. Землевпорядна служба Про відшкодування збитків, які заподіяні вилученням або тимчасовим зайняттям земельних ділянок; про відновлення родючості земель та ін.

 

 


Додаток Б

(обов’язковий)

 

 

ЖУРНАЛ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)