АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Реєстрації претензій, які пред’являються підприємствам

Читайте также:
 1. Виробничий кооператив вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації відповідно до вимог Господарського кодексу.
 2. Для реєстрації результатів контролю
 3. Земних інвестицій та їх реєстрації, у тому числі до введення в дію та протя-
 4. Не законодавство, що діяло на момент реєстрації інвестицій. Проте, прийня-
 5. Нецінові чинники короткострокової сукупної пропозиції: ресурсові ціни, продуктивність ресурсів, субсидії підприємствам і податки на підприємства.
 6. Обмеження використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації. Визначення меж обмежень земельних ділянок здійснюється проектами землеустрою.
 7. Основна увага приділялася встановленню тісних взаємозв'язків між академічними інститутами, вузами та підприємствами.
 8. Переваги звернення до професіоналів щодо реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю
 9. Порядок ведення журналу ведення журналу реєстрації перевірок
 10. Порядок державної реєстрації підприємств
 11. Порядок та особливості державної реєстрації юридичної особи – суб’єкта господарювання.
 12. Правове значення і порядок державної реєстрації

 

 

Пор ном. Дата Пре- д’я-влен- ня Кому пред’яв- лена претен- зія   Корот- Кий зміст претензії Сума претензії, у тому числі Строк для відпо- віді на пре- тензії Досу- дове попе- ред- ження Результат розгляду Пред’ явлення позо- ву При- мітка
разом штраф неус- тойка пе-ня задово-лено задоволено част- ково або відхилено
1
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 

 
 

Додаток В

( обов’язковий)

ЖУРНАЛ

Реєстрації претензій, які пред’являються до підприємства

 

 

пор. Ким пред’яв- лена прете- нзія   Дата надход- ження прете- нзії   Корот- кий зміст прете- нзії Сума претензії, у тому числі Якому структур-ному підроз- ділу переда- на прете- зія для розгляду Дата пере- дава-ння Строк для відпо- віді Дата направ- лення відпові- ді Примі-тка
разом штраф неус- тойка пеня
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Додаток Г

( обов’язковий)

ЖУРНАЛ

Реєстрації позовних заяв, які подаються підприємством

 

 

№ пор. Дата подання позовної заяви Назва госпо- дарсько- го суду Назва відпо- відача Зміст Позо-вної заяви Сума претензії, у тому числі Резуль- тат, дата розгляу Дата отри-мання рішення, на- казу Дата передачі наказу в бух гал-терію Заява про перег- ляд рішен- ня При- мітка  
разом штраф неус- тойка пеня
1
                           
                           
                           
                           
                           
                           


Додаток Д

( обов’язковий)

 

ЖУРНАЛ

Реєстрації позовних заяв, які подані до підприємства

 

 

№ пор. Дата подання позовної заяви Назва господар ського суду Ким подана заява Зміст позовної заяви Сума претензії, у тому числі Дата і результат розгляду заяви Пере гляд рішен ня При-мітка
разом штраф неус- тойка пеня
                     
                       
                       
                       
                       
                       


Додаток Е

( обов’язковий)

 

Дата____________________ Кому____________________

№______________________ Адреса__________________

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ

щодо стягнення штрафу та збитків за постачання немаркованої продукції, а також продукції (товару) без тари або в неналежній тарі (упаковці)

 

Сума __________________ грн

 

За накладною №______ від "____"__________________ 20__ р. на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товари)____________________ у кількості_____________________ на суму______________________ грн.

Ваш рахунок №_____ від "_____"____________ 20__ р. нами оплачено повністю.

Згідно з договором №_____ від "___"_____________ 20___ р., ДСТ, ТУ_____________________________________продукція повинна відвантажуватися_____________________________________________.

При прийманні за якістю встановлено, що продукція (товари) не маркована, надійшла без тари (упаковки) (або в неналежній тарі (упаковці)) ________________________________________________, що підтверджується актом №____ від "____" ______________ 200__ р., складеним за участі представника________________________________

посвідчення №___ від "____"_____________ 200__ р.

Керуючись________________________________________,прошу сплатити штраф у сумі ________________________ грн, відшкодувати збитки в сумі_________________________ грн згідно з калькуляцією, разом ______________грн, які перерахувати на наш розрахунковий рахунок №_____ у ___________________________м.___________.

(назва банку)

 

Додатки:

1. Накладна №____ від "____" _________________ 20____ р.

2. Акт приймання №____ від "____"_____________ 20____р.

3. Посвідчення представника ______№____від "___"_________20___р.

4. Телеграма про виклик представника постачальника.

5. Розрахунок суми претензії.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)