АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нормативні акти. Про затвердження Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою

Читайте также:
 1. I. Нормативні акти
 2. V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА
 3. Законодавчі та нормативні акти
 4. Нормативні акти
 5. Нормативні акти
 6. Нормативні акти
 7. Нормативні акти
 8. Нормативні акти
 9. Нормативні акти
 10. Нормативні акти
 11. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

Про затвердження Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: постанова Правління Фонду соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами від 2 червня 2005 року № 62: праця і зарплата.-2005.-№ 8.-Ст.31.

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням: постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 40. – Ст.1802.

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовтня 2000 р. № 2017-Ш // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 48. – Ст.409.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18 січня 2001 р. № 2240-Ш // Офіційний вісник України. – 2001. - № 8. – Ст. 310.

Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2213. – Ш // Офіційний Вісник України. – 2001. - № 8. – Ст.309.

Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3483-IV // Офіційний Вісник України. – 2006. - № 11. – Ст. 701.

Деякі питання загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2006 року № 357 // Офіційний Вісник України. – 2006. - № 12. – Ст. 815.

Положення про Міністерство праці та соціальної політики: Указ Президента України від 30 серпня 2000 р. № 1035/2000 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 35. – Ст. 1482.

Положення про порядок організації й проведенню оплачуваних громадських робіт: постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 // Вісник законодавства України. – 1998. - № 17. – Ст. 101.

Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 р. № 307 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2237.

Порядок надання матеріальної допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні, допомоги на поховання у разі смерті безробітного та особи, яка перебувала на його утриманні: наказ Міністерства праці і соціальної політики від 20 листопада 2000 р. № 309 // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2239.

Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 20 листопада 2000 р. № 308. // Офіційний Вісник України. – 2000. - № 51. – Ст. 2238.

Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних: наказ Міністерства праці та соціальної політики від 10 січня 2001 р. № 1 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 5. – Ст.195.

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-Ш // Відомості Верховної Ради України . – 2000. - № 22. – Ст. 171.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)