АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 6. Ліцензування господарської діяльності

Читайте также:
 1. VI. Характер діяльності учнів.
 2. VII. Характер діяльності учнів.
 3. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 4. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 5. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини
 6. Алгоритм здійснення аналітичній діяльності класного керівника
 7. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
 8. Аналіз доходів підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний аналіз доходів, факторний аналіз доходів)
 9. Аналіз організації виробництва і ефективної діяльності на підприємстві .
 10. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
 11. Аналіз туристичної діяльності в Херсонській області
 12. Аудит доходів та витрат іншої діяльності

 

Певні види господарської діяльності не можуть здійснюватися без отримання спеціального дозволу – ліцензії. Процедура отримання ліцензії передбачена Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Останній, у ст. 9 встановлює перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. Слід звернути увагу на те, що даний перелік вичерпний і не може бути поширений іншими нормативними актами.

Вивченя даної теми повинно базуватися на чіткому та ясному уявленні природи та сутності встановлених на території України обмежень в здійсненні господарської діяльності. При дослідженні теми необхідно досконально вивчити закони та підзаконні акти, що регулюють інститут ліцензування.

Ліцензуванню передує два моменти: по-перше – державна реєстрація суб'єктів господарської діяльності, по-друге - передбачення виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню в засновницьких документах.

Студентам необхідно вивчити легальне визначення поняття «ліцензування», що міститься у ст. 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; розглянути види діяльності, які належать до ліцензованих; поняття та зміст ліцензійних умов; документи, що подаються заявником для отримання ліцензії до органу ліцензування; порядок видачі, переоформлення ліцензії; розглянути умови та порядок отримання ліцензій на конкурсних підставах; порядок ведення ліцензійного реєстру і ліцензійних справ; повноваження експертно-апеляційної ради; здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері ліцензування та дотримання ліцензійних умов; наслідки втрати чи пошкодження ліцензіі; підстави і послідовність анулювання ліцезії.

При вивченні особливостей ліцензування слід звернути увагу на:

-з’ясування ознак, за якими та чи інша діяльність віднесена до ліцензуємої. Виявити порядок отримання ліцензій (які документи необхідні для цього, які органи здійснюють видачу ліцензій, в який термін здійснюється видача ліцензії, за якими мотивами можлива відмова у видачі ліензії).

-зміст ліцензії (які реквізити ліцензії, на який строк вона видається).

- спеціальний порядок отримання ліцензії для окремих видів діяльності, вказати зміст та особливості спеціального порядку отримання ліцензії.

- порядок отримання ліцензії відокремленими підрозділами.

- випадки закінчення та анулювання дії ліцензії.

- значення умов та правил здійснення окремих видів діяльності.

Важливо знати, що здійснення господарської діяльності, що належить до ліцензуємої, без одержання ліцензії (або після закінчення строку її чинності) розглядається як порушення встановленого порядку зайняття господарської діяльності і тягне за собою застосування заходів адміністративної або кримінальної відповідальності.

 

 

Основні питання:

 

1. Поняття ліцензування, його значення.

2. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, їх визначення.

3. Порядок видачі ліцензії, переоформлення, видачі дублікатів.

4. Ліцензійний реєстр та ведення ліцензійних справ.

5. Підстави анулювання ліцезії.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Розкрийте основні положення Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

2. Назвіть принципи, на підставі яких здійснюється ліцензування в Україні.

3. Назвіть критерії ліцензування господарської діяльності.

4. Поняття ліцензіі її реквізити.

5. Розкрийте поняття, зміст ліцензійних умов?

6. Які документи необхідно подати для отримання ліцензії? Яка плата за видачу ліцензії?

7. Назвіть підстави відмови у видачі ліцензії.

8. Ліцензування яких видів діяльності проводиться в спеціальному порядку?

9. Розкрийте підстави і порядок переоформлення ліцензій та одержання дублікатів.

10. Розкрийте порядок проведення конкурсів між суб'єктами господарської діяльності за право отримання ліцензії. Назвіть види господарської діяльності, ліцензування яких здійснюється на конкурсній основі.

11. Розкрийте повноваження експертно-апеляційної ради.

12. Перерахуйте підстави і порядок анулювання ліцезії.

13. Розкрийте порядок оскарження незаконних дій державних органів, які уповноважені видавати ліцензії.

14. Назвіть відомості, що повинен містити ліцензійний реєстр.

15. Які наслідки здійснення господарської діяльності, що належить до ліцензуємої без одержання ліцензії або після закінчення строку її чинності?

 

 

Завдання:

1) Приватний підприємець Левін, у 1997р. створив підприємство, що займається дезинсекційними і дератизаційними роботами, отримав у встановленому порядку ліцензію на здійснення такої діяльності. У 1998 р. зареєстрував два відокремлених підрозділи (філії). При проведенні перевірки податковою інспекцією встановлено, що минуло 2 тижні, як закінчився термін, на який видавалася ліцензія на здійснення такої діяльності, окрім цього обидві філії підприємства здійснюють діяльність на основі нотаріально засвідчених копій ліцензії. У результаті діяльність підприємства та філій була призупинена. Л. звернувся зі скаргою до експертно-апеляційної ради на неправомірність дій податкової інспекції, так як тиждень назад він подав документи на продовження ліцензії.

Вирішіть питання по суті.

 

2) Травкін на основі ліцензії проводив лікування від алкогольної і наркологічної залежності та виведення із запою. Він змінив місце проживання і почав здійснювати прийом пацієнтів вдома, водночас звернувся в орган ліцензування з заявою про переоформлення ліцензії і повернув ксерокопію ліцензії, оскільки оригінал втратив. Заяву Т. не прийняли, пояснюючи що в даному випадку необхідно одержати дублікат ліцензії, тому йому необхідно подати заяву про видачу дублікату і дати оголошення у засобах масової інформації про визнання втраченої ліцензії недійсною та внести плату у розмірі 85 гривень.

Чи правомірні вимоги органу ліцензування?

 

3) За несвоєчасне повідомлення органів реєстрації про зміну місцезнаходження, була скасована державна реєстрація туристичної фірми «Пік». Оскільки підстави для анулювання ліцензії, на думку керівників фірми були відсутні, а за 35 туристичних подорожей оплата клієнтами була внесена передчасно, т уристична фірма продовжувала свою діяльність.

Дайте оцінку ситуації, що склалася.

 

 

Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 4, 46, 47, 50, 51

Рекомендована література:

54, 93, 94, 97, 100, 101, 128, 132

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)