АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аудит доходів та витрат іншої діяльності

Читайте также:
 1. II. Витрата бланків
 2. VI. Характер діяльності учнів.
 3. VII. Характер діяльності учнів.
 4. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 5. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 6. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини
 7. Алгоритм здійснення аналітичній діяльності класного керівника
 8. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)
 9. Аналіз впливу контактних аудиторій
 10. Аналіз доходів підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний аналіз доходів, факторний аналіз доходів)
 11. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту
 12. Аналіз організації виробництва і ефективної діяльності на підприємстві .

Об’єкти внутрішнього аудиту.

Внутрішній аудит є одним з видів внутрішньогосподарського контролю суб'єктів підприємницької діяльності. Внутрішній аудит являє собою незалежну діяльність суб'єкта господарювання спрямовану на перевірку та оцінку його діяльності в інтересах керівництва.

Об'єкти внутрішнього аудиту визначаються його цілями і завданнями. Основними об'єктами внутрішнього аудиту є:

- стан ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

- фінансова звітність та її вірогідність;

- стан активів підприємства і джерел їх утворення;

- забезпеченість підприємства власними обіговими коштами;

- забезпеченість власними засобами;

- платоспроможність і фінансова стійкість;

- система управління підприємством;

- робота економічних і технічних служб;

- сплата податків підприємством;

- планування, нормування і стимулювання на підприємстві;

- виробничо-господарська діяльність

- достовірність проектно-кошторисної документації;

- організація і технологія виробництва;

- господарські процеси;

- організація праці і трудова дисципліна тощо.

Предметом внутрішнього аудиту є сукупність інформації, що є суттєвою при прийнятті управлінських рішень.

Зазначимо, що внутрішній аудит, ні в якому разі, не слід сприймати як альтернативу зовнішньому. Відмінність полягає не лише в тому, що зовнішній аудит проводиться незалежними аудиторами або аудиторськими фірмами, а внутрішній - працівниками відділів внутрішнього аудиту підприємства, що перевіряється.

Аудит доходів та витрат іншої діяльності

Інша звичайна діяльність охоплює інвестиційну та фінансову діяльність підприємства за винятком фінансових операцій.

Доходи від іншої звичайної діяльності обліковуються на рахунку 74 «Інші доходи», за кредитом якого відображують визнані доходи, а за дебетом — їх списання в кредит субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

Перевірка правильності накопичення та списання інших витрат. В процесі перевірки аудитору необхідно з’ясувати:

- дотримання складу інших витрат. До них включають витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:а) собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій);

б) собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів);

в)собівартість реалізованих майнових комплексів;

г) втрати від неопераційних курсових різниць;

д) сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

е) витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

є) залишкова вартість ліквідованих (списаних необоротних активів);

ж) інші витрати звичайної діяльності.

- достовірність показників щодо формування собівартості реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;

-правильність відображення витрат від операційних курсових різниць, уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій. При цьому потрібно перевірити наявність документів, що санкціонують проведення уцінки, списання та визначають порядок її проведення.

 

Задача № 9.

Визначити запас фінансової стійкості ТОВ «Наука», проаналізувати його в аналітичній таблиці. Сформулювати висновок.

Показник Рівень
Виручка від реалізації за мінусом ПДВ і АЗ, тис. грн..
  Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
  Прибуток від реалізації, тис.грн.
  Сума умовно-змінних витрат, тис. грн..
  Сума умовно-постійних витрат, тис.грн.
  Сума маржинального доходу, тис. грн..
  Частка маржинального доходу, % 47,49
  Поріг рентабельності, тис.грн. 35,08
  Запас фінансової стійкості: - тис. грн.. - %   7364,92 73,64  

 

Сума маржинального доходу розраховується як різниця між виручкою від реалізації та сумою умовно-змінних витрат: 7400-3886 = 3514, та/або сума умовно-постійних витрат додати прибуток від реалізації: 1666 = 1848 = 3514.

Частка маржинального доходу розраховується діленням суми маржинального доходу на виручку від реалізації: 3514/7400 = 47,49%.

Поріг рентабельності також визначається діленням суми умовно-постійних витрат на частку маржинального доходу: 1666/47,49= 35,08.

Запас фінансової стійкості становить різницю між виручкою від реалізації та порогом рентабельності: 7400 – 35,08 = 7364,92.

Висновок:

 

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)