АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз організації виробництва і ефективної діяльності на підприємстві

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VI. Закон ефективної комунікації
 4. VI. Характер діяльності учнів.
 5. VII. Аналіз галузі
 6. VII. Характер діяльності учнів.
 7. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 8. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 9. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 10. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 11. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 12. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини

ТОВ «МІРОПЛАСТ» використовує масовий тип виробництва. Це дає змогу випускати у великих обсягах обмежену номенклатуру виробів. Механізація і автоматизація масового виробництва дозволяють значно знизити частку ручної праці.

Цей тип виробництва має ряд переваг:

- З'являється можливість впровадження заздалегідь розробленого технологічного процесу, застосування спеціалізованого устаткування і розміщення його по ходу технологічних операцій;

- Створюються умови для підвищення продуктивності праці робітників, які обслуговують спеціалізоване обладнання, зростання їх кваліфікації;
- Спрощується розробка планів і норм у виробництві, організація обліку та управління.

Головною перевагою є те, що цей тип виробництва економічно доцільний при досить великому обсязі випуску продукції.

 

Рис. 3.2.1 Схема виробництва на ТОВ «МІРОПЛАСТ»

Компанія «МІРОПЛАСТ» застосовує один з найбільш високоефективних методів організації виробничого процесу – потоковий метод. Його роль заключається у здійснні в максимальній відповідності принципів раціональної організації виробництва і характеризується такими ознаками:

- за групою робочих місць закріплюється обробка або складання предмета одного найменування або обмеженої кількості найменувань конструктивно та технологічно подібних предметів;

- робочі місця розміщуються послідовно відповідно до протікання технологічного процесу;

- технологічний процес має високу поопераційну диференціацію, на кожному робочому місці можуть виконуватись одна або кілька схожих операцій;

- предмети праці передаються з операції на операцію поштучно або невеликими транспортними партіями згідно з ритмом роботи, що забезпечує високий ступінь паралельності та безперервності процесу.

Всі виробничі лінії компанії «МІРОПЛАСТ» повністю автоматизовані та обслуговуються кваліфікованим персоналом.

Автоматична система змішування і подачі сировини, у поєднанні з якісною сировиною, гарантують якість суміші, і відповідно, якість профільних систем.

Автоматичні потокові лінії дають змогу об’єднати у єдиний комплекс технологічне і допоміжне устаткування та транспортні засоби, а також автоматичне централізоване управління процесами обробки і переміщення предметів праці. На цих лініях усі технологічні, допоміжні та транспортні процеси цілком синхронізовані і діють у єдиному такті (ритмі). 

Рис. 3.2.1 Структура автоматизованого виробничого підрозділу ТОВ «МІРОПЛАСТ»

Весь процес контролюється на автоматизованій ділянці PLC. Ділянка підготовки суміші забезпечує виробничі лінії сировиною в розмірі біля 100 тонн на день.

Важливе значення для оцінювання виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва та реалізації продукції їх використовують для аналізу обсягів виробництва і реалізації продукції .

Таблиця 3.2.1 Динаміка виробництва та реалізації продукції ТОВ «МІРОПЛАСТ»

Рік Обсяг виробництва продукції, тис грн Темпи зростання, % Обсяг реалізації, тис грн Темпи зростання, %
базисні ланцюгові базисні ланцюгові
100,0
102,0 102,0 98,8 98,8
105,7 103,7 100,6 101,8
103,8 98,2 99,8 99,2
111,2 107,1 103,1 103,3

 

З таблиці 3.2.1 видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 11,2%, а обсяг реалізації - на 3,1%. Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно збігалися, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вище темпів реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями.

Таблиця 3.2.2 Ритмічність випуску продукції ТОВ «МІРОПЛАСТ»

по декадах

Декада Випуск продукції за рік, тис. грн. Питома вага продукції, % Виконання плану, коефіцієнт Частка продукції зарахована у виконання плану по ритмічності, %
план факт план факт
I 5497,4 5171,98 33,3 0,941
II 5497,4 6242,04 33,3 1,135 33,3
III 5513,9 6420,38 33,4 1,164 33,4
Всього за рік 17834,4 1,080 95,7

 

Виходячи з таблиці 3.2.2 можна зробити висновок, що ритмічність випуску продукції за I декаду, порівняно з плановими показниками, не виконана. В II і III декаді бачимо перевиконання плану.За підсумками бачимо не 100 відсоткове виконання плану на підприємстві.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)