АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VI. Характер діяльності учнів.
 4. VII. Аналіз галузі
 5. VII. Характер діяльності учнів.
 6. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 7. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 8. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 9. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 10. Адміністративний захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.
 11. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини
 12. Алгоритм здійснення аналітичній діяльності класного керівника

Техніко-економічні показники – це величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.

Техніко-економічні показники застосовуються для планування та аналізу організації виробництва і праці, рівня техніки, якості продукції, використання основних і оборотних фондів, трудових ресурсів; є основою при розробці техпромфінплану підприємства, встановлення прогресивних техніко-економічних норм і нормативів

Таблиця 4.1 – Основні техніко–економічні показники ДМП «ІФТКЕ»

ОТЕП Умовне позначення
1 2 3 4 5 6 7 8
Обсяг виробленої продукції, тис. грн. ОВП
Собівартість виробленої продукції, тис. грн. СП
Чистий прибуток, тис. грн. ЧП -11175 -41349 -28856
Матеріальні затрати, тис. грн. МЗ
Рентабельність, % Р 11,2 20,1
Фондоємність, грн./Гкал Фє

Використовуючи дані таблиці 4.1 визначаємо показники рядів динаміки в порівнянні з базовим і попереднім роком. Результати розрахунків заносимо в таблицю 4.2 .

Таблиця 4.2 – Динаміка ОТЕП

Рік Показник Абсолютні прирости Темпи росту, % Темпи приросту, %
Л Б Л Б Л Б
Обсяг виробленої продукції, тис. грн.
- - 100,00 100,00 100,00 100,00
29850,00 29850,00 123,61 123,61 23,61 23,61
7267,00 37117,00 104,65 129,35 4,65 29,35
4286,00 41403,00 102,62 132,74 2,62 32,74

Продовження таблиці 4.2

-3137,00 38266,00 98,13 130,26 -1,87 30,26
Собівартість виробленої продукції, тис. грн.
- - 100,00 100,00 100,00 100,00
29822,00 29822,00 129,98 129,98 29,98 29,98
27947,00 57769,00 121,62 158,08 21,62 58,08
12353,00 70122,00 107,86 170,50 7,86 70,50
-9115,00 61007,00 94,63 161,33 -5,37 61,33
Чистий прибуток, тис. грн.
- - 100,00 100,00 100,00 100,00
-11175 -23802,00 -23802,00 -88,50 -88,50 -188,50 -188,50
-41349 -30174,00 -53976,00 370,01 -327,46 270,01 -427,46
78160,00 24184,00 -89,03 291,53 -189,03 191,53
-28856 -65667,00 -41483,00 -78,39 -228,53 -178,39 -328,53
Матеріальні затрати, тис. грн.
- - 100,00 100,00 100,00 100,00
28411,00 28411,00 140,30 140,30 40,30 40,30
22008,00 50419,00 122,25 171,52 22,25 71,52
14275,00 64694,00 111,81 191,76 11,81 91,76
-5721,00 58973,00 95,77 183,65 -4,23 83,65
Рентабельність, %
11,2 - - 100,00 100,00 100,00 100,00
-11,20 -11,20 0,00 0,00 -100,00 -100,00
0,00 -11,20 - 0,00 - -100,00
20,1 20,10 8,90 - 179,46 - 79,46
-20,10 -11,20 0,00 0,00 -100,00 -100,00
Фондоємність, грн./Гкал
- - 100,00 100,00 100,00 100,00
32,00 32,00 125,20 125,20 25,20 25,20
178 19,00 51,00 111,95 140,16 11,95 40,16
40,00 91,00 122,47 171,65 22,47 71,65
32,00 123,00 114,68 196,85 14,68 96,85

 Ми вважаємо за необхідне здійснити аналіз таких ОТЕП, як: матеріальні затрати, дохід, чистий прибуток, собівартість виробленої продукції, рентабельність та фондоємність продукції. Нижче представимо їх значення та динаміку за 2010 – 2014 роки.

Для наочності, вважаємо за доцільне проаналізувати кожен з показників на основі наявних табличних даних та динаміки, представленою наступним графіком.

Рисунок 4.1 – Основні техніко-економічні показники ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» за 2010 – 2014 рр.

Протягом 2010-2013 року обсяг реалізованої продукції (дохід) підприємства зростає. Це обумовлене незначними зростаннями тарифу на теплову енергію та послуги з гарячого водопостачання протягом досліджуваного періоду. В 2014 році обсяг реалізації зменшився в зв’язку з передачею котельні на вул. Індустріальна, 34, яка забезпечувала близько однієї третьої споживачів, у власність ПАТ «Прикарпаттяобленерго» та створенням ТзОВ «Станіславської теплоенергетичної компанії» (СТЕК).

Як ми бачимо собівартість виробленої продукції протягом 2010-2013 року зростає Зростання собівартості 1 Гкал обумовлюється зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси. Найбільший вплив на даний показник відігравала ціна на природний газ. В залежності від її зростання і зростала собівартість теплової енергії.

Чистий прибуток зменшується оскільки діяльність підприємства є збитковою, тому що тарифи занижені і не окуповується собівартість затрачених ресурсів. В 2013 році зазначено, що був прибуток, оскільки покрилися частина коштів по різниці в тарифах. Збільшення рівня збитковості основної діяльності підприємства пояснюється тим, що тарифи на послуги теплопостачання не відшкодовують повної собівартості виробництва теплової енергії, а також ціна на природний газ в серпні 2012 року для надання населенню послуг теплопостачання зросла на 33,3%, а для установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також інших суб’єктів господарювання – на 11,5%., причому тариф на послуги теплопостачання та гарячого водопостачання для населення переглянули та збільшили на 10% лише з лютого 2013року, а для юридичних осіб – з жовтня 2013року.

Протягом 2010-2014 років спостерігається тенденція матеріальних затрат підприємства до зростання. Перш за все, це обумовлене постійним зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, зокрема на природний газ та електричну енергію.

Протягом досліджуваного періоду рентабельність підприємства тільки протягом двох років була додатною. В 2010 році у підприємства був прибуток, оскільки тоді ціна на газ ще не почала так суттєво зростати. У 2013 році відбулося часткове відшкодування коштів по різниці в тарифах, тому рентабельність підприємства зросла до 20,1%. Протягом інших періодів діяльність підприємства була збитковою, тому показник рентабельності був рівний нулю.

Фондоємність підприємства продовжує зростати з кожним роком приблизно на 10-12%, оскільки відпуск продукції залишається приблизно на одному ж рівнів той час середня вартість основних засобів продовжує зростати.

Отже, тенденція є стабільною по відношенню до більшості показників діяльності ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго». Протягом 2010-2013 років більшість показників продовжували зростати. Тільки в 2014 році дещо зменшилися в зв’язку з зменшенням виробничих потужностей. Діяльність підприємства є збитковою, тому що тарифи занижені і не окуповується собівартість затрачених ресурсів. Фінансування для проведення заходів з реконструкції та модернізації фізично застарілого та зношеного обладнання не поступає. Тому підприємство перебуває в доволі важкому становищі.


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)