АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ 2

Читайте также:
 1. CHILDREN MENTAL DISORDERS
 2. Абсолютная величина числа
 3. Автоматизация станка для резки стекла LAM 504 и LAM 505
 4. Анализ бизнес-процесса предприятия «Звезда»
 5. Анализ технического задания и постановка задачи проектирования
 6. В 1. Строение и свойства, особенности сварки алюминиевых сплавов.
 7. В последний путь
 8. В среде MS EXCEL и в пакете STATISTICA
 9. Варіанти індивідуальних завдань
 10. Веб-сайт www.spotlightonrussia.ru
 11. Векторы и действия над ними
 12. Вибір перетворення

 

1. Управління комунальною власністю здійснюється:

а) Верховною Радою України;

б) відповідною радою;

в) тільки обласною і районною радою;

г) відповідним органом державної виконавчої влади;

д) головою відповідної ради.

 

2. Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» склад об'єктів комунальної власності формують:

а) органи місцевого самоврядування;

б) місцеві органи державної виконавчої влади;

в) центральні органи виконавчої влади;

г) Кабінет Міністрів України;

д) Фонд державного майна.

 

3. Пропозиція про передачу об'єктів з державної в комунальну власність здійснюється за рішенням:

а) відповідної ради;

б) Фонду державного майна;

в) Кабінету Міністрів України;

г) Верховної Ради України;

д) територіальної громади.

4. Виберіть правильне визначення терміну

Право комунальної власності – це:

а) право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд та в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

б) право громадян володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд та в своїх інтересах майном, що належить їм як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

в) право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд та в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через державні органи.

5. Чи вірним є наступне твердження (так/ні). Якщо ні, то виправите його.

Територіальна громада є суб'єктом права комунальної власності.

 

6. Розставте пункти в правильному порядку, відповідно до встановленої законодавством процедури.

Порядок проведення атестації:

а) створення атестаційної комісії

б) рішення голови за підсумками атестації

в) висновок атестаційної комісії.

7. Закінчить речення

Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування для чоловіків - ____, для жінок - _____.

 

8. Закінчить речення

Працівники органів місцевого самоврядування можуть бути розділені на 2 основні категорії :_________.

 

9. Доходи від сплати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, які стягуються виконкомом відповідної ради:

а) закріплюються за місцевим бюджетом;

б) закріплюються за місцевим бюджетом лише у разі схвалення Верховною Радою відповідної ухвали;

в) закріплюються за місцевим бюджетом тільки з дозволу Кабінету Міністрів України;

г) закріплюються за місцевим бюджетом тільки з дозволу Міністерства Фінансів України.

д) не можуть закріплюватися за місцевим бюджетом.

 

10. Доходи від адміністративних штрафів, що накладаються виконкомами відповідних рад або створеними ними в установленому порядку адміністративними комісіями:

а) закріплюються за місцевим бюджетом;

б) закріплюються за місцевим бюджетом лише у разі прийняття Верховною Радою відповідної ухвали;

в) закріплюються за місцевим бюджетом тільки з дозволу Кабінету Міністрів України;

г) закріплюються за місцевим бюджетом тільки з дозволу Міністерства Фінансів України.

д) не можуть закріплюватися за місцевим бюджетом.

 

Задача

Колективне сільськогосподарське підприємство «Нива» вирішило продати складське приміщення, що не використовується і, зробило відповідне оголошення, знайшло вигідного для себе покупця. Проте, селищний голова заявив, що воно повинне бути продане в комунальну власність, оскільки селище зазнає значних труднощів у зберіганні продукції, що купується для населення. Голова правління КСП «Нива» з доводами голови не погодився. Як слід вирішити справу?

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)