АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Нормативні акти та література. 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р

Читайте также:
 1. AГIOГРАФІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 2. I. Нормативні акти
 3. V. РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ І ЛІТЕРАТУРА
 4. Американська література 20 ст.
 5. Апокрифічна та есхатологічна література раннього Середньовіччя.
 6. Базова література
 7. Базова література
 8. Використана література
 9. Використана література
 10. Використовувана література
 11. Давньоіндійська література
 12. Джерела та література

 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. - 2003. - N 11. - Ст. 462.

2. Законодавство про охорону зовнішнього середовища Європейського Союзу. – Рига: Клуб Защиты Среды, 1995. – 67 с.

3. Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на територіях пріоритетного розвитку, спеціальних (вільних) економічних зонах: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. // Офіційний вісник. - 1999. - № 77.

4. Про заходи по створенню і функціонуванню спеціальних (вільних) економічних зон і території із спеціальним режимом інвестиційної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1999 р. № 1756 // Офіційний вісник. - 1999. - № 39.

5. Василенко В.Н., Зельдіна Е.Р. Реалізація спеціального режиму господарювання в регіоні / Монографія НАН України. - Донецьк. - 2000. - 168 с.

6. Маліновській А., Чалий А. Зміна статусу спеціальних економічних зон: логіка права або верховенство доцільності? // Дзеркало тижня. – 2005. – 1 липня.

3. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 332 с.

4. Снегірьов О. Деякі проблеми розмежування земель державної й комунальної власності в Україні і Росії // Правничий часопис Донецького університету. – 2004. - № 2. – С. 93 – 99.

 

Тема 13. Форми добровільного об`єднання органів місцевого самоврядування

1. Правова природа добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування.

2. Порядок реєстрації об'єднань органів місцевого самоврядування і організаційно-правові основи їх функціонування.

3. Міжнародні асоціації органів місцевого самоврядування.

Нормативні акти та література

 

1. Європейська конвенція про основні засади трансграничної співпраці між територіальними громадами або властями. Прийнята 21.05.1980 р. Дата приєднання України 14.07.1993 р. // Правова база LIGA 7.1 CLIENT.

2. Про деякі питання розвитку трансграничної співпраці і єврорегіонів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 18. - Ст. 938.

3. Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України: Розпорядження Президента України від 19 жовтня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 43. - Ст. 1828.

4. Про затвердження Положення про реєстрацію асоціацій і інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування: Ухвала Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. // Урядовій кур'єр. – 1998. – 5 березня.

5. Барабашев Г.В. Шеремет К.Ф. Організація і функціонування місцевого самоврядування (досвід зарубіжних країн). - М., 1991.

6. Лісників. Г. Місце асоціацій економічної взаємодії в регіонах // Федералізм. - 1998. - № 3. - З. 55 - 62.

Тема 14: Гарантії, правові засоби захисту місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Контроль за їх діяльністю

1. Поняття і система гарантій місцевого самоврядування.

2. Правовий захист місцевого самоврядування.

3. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)