АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розташуйте пункти в правильному порядку, відповідно до встановленої законодавством процедури

Читайте также:
 1. Види об’єднань підприємств за законодавством України.
 2. Виробничий кооператив вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації відповідно до вимог Господарського кодексу.
 3. Встановленні тарифів на послуги, якщо, відповідно до законодавства, ці тарифи можуть бути встановлені за згодою сторін господарського договору.
 4. Групи та критерії відповідності для права перебувати на спрощеній системі
 5. ДЕКЛАРАЦІЯ ЙОГО КОРОЛІВСЬКОЇ МИЛОСТІ ЗАПОРОЗЬКОМУ ВІЙСЬКУ НА ДАНІ ПУНКТИ СУПЛІКИ
 6. За законодавством США
 7. Модифікуючі процедури.
 8. Наведіть класифікацію мов програмування, яку слід запропонувати учням під час бесіди на уроці з відповідної теми.
 9. Напишіть слова відповідно до правил написання складних слів.
 10. НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ'ЯМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, ВІДПОВІДНО ДО РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СІМ'Ї
 11. Настанови – це загальні орієнтації особистості на певний об’єкт, що потребують дії та відбивають схильність діяти певним чином відповідно до цього об’єкта.
 12. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

14. Порядок внесення проектів рішень на сесію ради та їх ухвалення:

а) голосування на сесії ради;

б) внесення пропозиції на розгляд сесії;

в) обговорення питання постійною комісією.

 

Чи правильно наступне твердження (так/ні). Якщо ні, то виправить його.

15. Президент України на підставі недовіри, висловленої 1/2 депутатів від загального складу обласної ради голові облдержадміністрації, ухвалює рішення про його (голови) звільнення з посади;

16. Районна рада може шляхом відкритого голосування висловити недовіру голові райдержадміністрації.

17. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у зв'язку з їх невідповідністю Конституції або Законам України визнаються недійсними в адміністративному порядку.

18. Голова обласної ради підписує рішення і протоколи сесій відповідної ради.

19. Голова обласної ради може бути звільнений з посади відповідною радою, якщо за це проголосувало 1/2 депутатів від загального складу ради.

20. Сесія міської ради повинна бути скликана на вимогу не менше 1/10 частини мешканців відповідної території.

Задачі

1. Громадянина Н. було обрано депутатом міської ради. Він почав виконувати свої обов’язки одразу після оголошення результатів виборів. Міський голова заявив, що депутат занадто рано приступив до виконання своїх обов’язків, оскільки депутатські повноваження набирають чинності тільки після опублікування результатів виборів в офіційних джерелах.

Дайте правову оцінку ситуації. Коли повноваження депутатів місцевих рад набувають чинності?

 

2. Створюючи у Донецькій обласній раді постійну комісію з питань бюджету, на сесії ради було запропоновано включити до складу комісії секретаря ради. За цю пропозицію проголосували 2/3 від загального складу ради. Депутат Логінов зауважив, що секретар ради не може бути членом постійних комісій і запропонував свою кандидатуру замість нього.

Дайте правову оцінку ситуації.

 

3. Міська рада, загальний склад якої становить 42 депутати, на своєму пленарному засіданні, яке відбулося 28.04.2007 року, прийняла рішення про зміну тарифів на проїзд у міському громадському транспорті. Міський голова в останній день терміну, що передбачений законодавством, зупинив це рішення і вніс його на повторний розгляд з обґрунтуванням зауважень. Міська рада в останній день терміну, що передбачений законодавством, повторно розглянула це рішення і прийняла його 33 голосами.

Вкажіть дату (число та місяць), коли міський голова зупинив рішення ради і дату, коли рада розглянула рішення повторно. Чи легітимним було рішення?

 

4. На третій сесії міської ради був затверджений регламент ради, відповідно до якого право скликати сесію ради мали міський голова, його заступник, депутати ради, постійні комісії та виконком.

Дайте правову оцінку ситуації. Охарактеризуйте порядок затвердження регламенту. Які вимоги висуваються до його змісту? Хто має право скликати сесію міської ради?

 

5. Чотири депутати селищної ради вирішили створити депутатську фракцію. Коли вони повідомили про це голову та запропонували йому довести до відома інших депутатів селищної ради на наступній сесії про створення депутатської фракції «КПСУ», голова ради відповів, що для створення фракції потрібно принаймні 5 депутатів.

Чи правомірними є дії голови селищної ради? Охарактеризуйте порядок створення депутатських фракцій.

 

6. Група депутатів міської ради звернулася до різних фракцій ради з пропозицією про проведення місцевого референдуму з питання щодо висловлення недовіри міському голові. Однак, більшість фракцій відхилила цю пропозицію, посилаючись на те, що спочатку необхідно вислухати звіт міського голови. У зв’язку з цим на найближчій сесії ради більшість депутатів від фактичного складу прийняли рішення, яким зобов’язали міського голову надати звіт про свою діяльність через 3 дні.

Дайте правову оцінку ситуації. В яких випадках повноваження міського голови можуть бути припинені достроково? На яких принципах будуються відносини між міським головою і міською радою?

 

7. Київська районна рада міста Донецька звернулася до виборців з пропозицією про відкликання депутата Глєбова В.А. у встановленому законом порядку у зв’язку з пропуском Глєбовим більше ніж половини пленарних засідань без поважної причини. Глєбов подав до суду позовну заяву про скасування даної пропозиції.

Дайте правову оцінку ситуації.

 

8. Відповідно до розпорядження селищного голови секретар селищної ради, секретар виконкому, голови постійних комісій селищної ради увійшли до складу виконавчого комітету. Прокурор оскаржив дане розпорядження і вимагав від селищного голови скасувати його як таке, що не відповідає законодавству.

Дайте правову оцінку ситуації. В якому порядку відбувається формування виконавчого комітету ради? Чи правомірними є дії прокурора?

 

9. Журналіст Петров, представник газети «Новина», виявив бажання бути присутнім на черговій сесії міської ради під час розгляду питання про освітлення вулиць міста. Однак, йому не дозволили бути присутнім, не зважаючи на те, що він показав посвідчення. У відповідь на це Петров сказав, що опублікує у газеті статтю про цей факт порушення принципу гласності і звернеться до суду за фактом порушення його прав як члена територіальної громади.

Дайте правову оцінку ситуації. Що означає принцип гласності? Чи правомірними були дії ради?

 

10. Міська рада 2 квітня 2007 року прийняла рішення про надання органам самоорганізації населення, в особі будинкового комітету, матеріальних коштів для засадження парку біля будинку, розташованого на вулиці Горького. Міський голова з таким рішенням не погодився і призупинив його 10 квітня того ж року.

Встановіть, чи відноситься надання коштів органам самоорганізації населення до компетенції міської ради? Чи правомірним є призупинення рішення міської ради? Дайте правову оцінку ситуації.

 

11. Селищний голова звернувся до селищної ради із заявою про складення своїх повноважень. Своє рішення він пояснив погіршенням стану здоров’я, що не дає йому можливість повноцінно виконувати свої обов’язки. Рада прийняла рішення, що обов’язки голови буде виконувати його заступник, а також вирішила не проводити позачергові вибори селищного голови.

Вкажіть підстави дострокового припинення повноважень селищного голови. Хто може виконувати обов’язки селищного голови? Чи правомірними є рішення ради?

 

12. Депутат Г. отримав повідомлення про те, що через 5 днів відбудеться сесія ради з питань розгляду проекту забудови міста. Більшість депутатів цього повідомлення не отримали і на сесію не з’явилися. Після початку сесії голова ради у місцевих газетах опублікував звернення до територіальної громади з проханням про розпуск ради.

Дайте правову оцінку ситуації? Чи може рада бути розпущена у даному випадку? Чи правомірними є дії голови ради?

 

Бібліографія

1. Конституция Украины от 28.06.1996 г.// Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996.- Ст. 33.

2. Захаров И.С. Правовой статус депутата представительного органа
местного самоуправления. - К.: Лыбидь, 2005. - с.20.

3. Окулич И.П. Конституционное право. Депутат законодательного
(представительного) органа государственной власти Российской Федерации.
Правовой статус. - М.: Аванта, 2006, - с.45.

4. Н.В. Благай. Конституционное право зарубежных стран. – Москва: Норма - Инфра, 2000.

5. Стефанчук К.С. Правовий статус народного депутата Украины// Вісник Академії правових наук України. – 2005 - №3.- с.11-15

6. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення системи органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування // Юридична Україна. - 2005 - №5.-с. 16-23.

7. Борденюк В. Діалектика сіввідношення самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління // Право України.-2002. - №12. - с. 118 -122.

8. Дробуш І. До розмежування місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. - 2001. - №10. - с. 20 -25.

9. Янюк Н., Бориславська О. Правове регулювання взаємодії місцевого
самоврядування i місцевих державних адміністрацій: проблеми делегування
повноважень // Право Украіни.-2006. - № 6.-с. 19-25.

10.Голосниченко Д. Делегированные полномочия и формы их передачи в
органы исполнительной власти и местного самоуправления // Право Украины.-2007 - № 6. - С.75.

11.Захарченко М. Державне управління i місцеве самоврядування: взаємовідносини i взаємодія // Правничий часопис. - 2004. - №2 (12).- С 29.

12.Кулакова С. Деякі аспекти взаємодії обласних державних адміністрацій та обласних рад // Правничий часопис. - 2006. - № 2( 16). - С 17.

13.Волков В., Кулакова С. Регіональне самоврядування в Україні необхідність сучасності чи відгук минулого? // Правничий часопис. - 2005. - № 2(14).-С 14.

14.Делия Ю. Делегированные полномочия: нет подконтрольности без ответственности // Право Украины. - 1999. - N 4. - с. 45-46.

15.Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення системи органов виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування // Юрид. Україна. -2006 - №5. -С. 16-22.

16.Гринюк Т.В. Система государственного и муниципального управления: Учеб. -М.: Изд-во РДЛ, 2004. - 592 с.

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)