АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Читайте также:
 1. II. Мовленнєва змістова лінія
 2. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
 3. III. Мовна змістова лінія
 4. III. СТРУКТУРА КУРСА
 5. III. Структура курсовой и ВКР
 6. IV Структура и стратегия фирмы, внутриотраслевая конкуренция
 7. IІІ. Діяльнісна змістова лінія
 8. LDPC коды: структура
 9. V етап розвитку міграції робочої сили розпочався з 1980 років і триває понині. Збільшення масштабів еміграції з країн з перехідною економікою характерно для такого етапу.
 10. V. Діяльнісна змістова лінія
 11. V. Зміст теми заняття.
 12. V. ИНФРАСТРУКТУРА

Складові робочої програми

1. Вступ.

2. Навчальна програма курсу. Література.

3. Модульне планування.

4. Плани семінарських занять.

5. Організація самостійної роботи.

6. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю.

 

Зміст розділів робочої програми

2.2.1. Вступ

Опис

Навчальна дисципліна комунальне право присвячена характеристиці місцевого самоврядування в Україні і в зарубіжних країнах, правового статусу органів місцевого самоврядування, форм діяльності теріторіальної громади тощо. Поява нової комплексної галузі комунального права призвела до появи нової навчальної дисципліни. Комунальне право народжується на стику декількох галузей: конституційного права, адміністративного права, фінансового права, земельного права, що створює певні труднощі як для його викладання, так і для вивчення.

Програма складається з двох частин – загальної та особливої. Загальна частина містить характеристику провідних інститутів комунального права. В особливій частині надається характеристика служби в органах місцевого самоврядування, розглядаються гарантії та правові способи захисту місцевого самоврядування, відповідальність органів і посадових осіб місцевогосамоврядування, господарська діяльність органів місцевого самоврядування тощо.

Змістнавчальної дисципліни розкривається в темах:

1. Комунальне право - комплексна галузь права, наукова й навчальна дисципліна.

2. Поняття, принципи та функції місцевого самоврядування.

3. Історія розвитку місцевого самоврядування в Україні.

4. Система місцевого самоврядування.

5. Правове положення територіальної громади.

6. Форми прямого волевиявлення громадян і інші форми участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.

7. Органи місцевого самоврядування.

8. Служба в органах місцевого самоврядування.

9. Комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування.

10. Бюджетне право територіальної громади.

11. Господарська діяльність органів місцевого самоврядування.

12. Земельні і екологічні відносини на рівні місцевого самоврядування.

13. Форми добровільного об`єднання органів місцевого самоврядування.

14. Гарантії, правові способи захисту місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Контроль за їх діяльністю.

15. Муніципальне право зарубіжних країн.

Рівень

При вивченні комунального права України студент мусить користуватися знаннями, які він отримав при засвоєнні таких навчальних дисциплін, як “Теорія держави і права”, “Конституційне право України”, “Адміністративне право” тощо. Подібний зв'язок з іншими юридичними дисциплінами визначається специфікою предмета курсу комунального права України. Мова йде не тільки про те, що в курсі комунальне право України використовується понятійний апарат інших юридичних дисциплін. Особливо важливе значення має те, що глибоке засвоєння студентом матеріалу даної дисципліни потребує знання історії виникнення і становлення місцевого самоврядування як в Україні так і в зарубіжних країнах і іншого матеріалу, що є предметом названих юридичних дисциплін. У цьому зв'язку значна увага повинна бути приділена виникненню і розвитку вітчизняної науки комунального права України, її сучасному стану.

Мета:визначеннязагальних засад здійснення місцевого самоврядування в Україні і в зарубіжних країнах; формування теоретичних і практичних знань в галузі комунального права України, вивчення законодавства та інших норматино-правових актів, які регулюють відносини у сфері місцевого самоврядування.

Завдання:вивчення загальних понять і категорій науки комунального права в їх системі; оволодіння методикою правового аналізу норм комунального права; набуття вміння аналізувати практику застосування коммунального права та навичок роботи з нормативними документами; враховувати особливості правового статусу головних суб’єктів комунального права (територіальної громади, місцевих рад; виконавчих органів та ін.); із багатьох різноманітних варіантів виділяти найбільш доцільну модель місцевого самоврядування

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)