АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оберіть правильну відповідь. 1. Виконавчий апарат районної, обласної ради створюється:

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Виконавчий апарат районної, обласної ради створюється:

а) підрозділом відповідної державної адміністрації;

б) відповідною радою;

в) Президентом України;

г) його склад обирається населенням відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

д) головою відповідної ради.

 

2. Президія обласної, районної ради:

а) повинна бути створена в обов'язковому порядку;

б) може бути створена за рішенням ради;

в) створюється виключно за рішенням голови ради;

г) створюється за рішенням територіальної громади;

д) створюється за рішенням місцевого референдуму.

 

3. Виконком ради в межах своїх повноважень приймає:

а) ухвали;

б) розпорядження;

в) рішення;

г) декрети;

д) регламенти.

 

4. Персональний склад виконкому затверджується:

а) відповідною радою за пропозицією голови;

б) відповідним сільським, селищним, міським головою;

в) відповідною сільською, селищною, міською радою;

г) постійними комісіями ради;

д) членами територіальної громади на місцевому референдумі.

 

5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не рідше:

а) одного разу на місяць;

б) одного разу на квартал;

в) двох разів на рік;

г) одного разу на рік;

д) одного разу у півроку.

 

6. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь:

а) не менш як 2/3 депутатів від загального складу ради;

б) більш ніж 3/4 депутатів від загального складу ради;

в) більше половини депутатів від загального складу ради;

г) не менш як 1/3 депутатів від присутніх на сесії депутатів;

д) повний склад депутатів ради.

 

7. Виконавчі органи місцевого самоврядування створюються:

а) територіальною громадою;

б) органами державної виконавчої влади;

в) відповідними радами;

г) головою відповідної ради;

д) головою обласної ради.

 

8. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад підконтрольні та підзвітні:

а) Верховній Раді України;

б) Кабінету Міністрів України;

в) держадміністрації;

г) відповідним радам;

д) територіальній громаді.

 

9. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту:

а) опублікування в засобах масової інформації рішення про його обрання;

б) визнання виборчою комісією дійсності проведених виборів;

в) складання присяги;

г) оголошення відповідною радою рішення про його обрання;

д) оголошення сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні рішення про його обрання.

 

10. Сільський, селищний, міський голова в межах своїх повноважень видає:

а) рішення;

б) розпорядження;

в) постанови;

г) ухвали;

д) накази.

 

11. Сільський, селищний, міський голова звітує про свою роботу перед територіальною громадою не рідше:

а) одного разу на місяць;

б) одного разу на півріччя;

в) одного разу на квартал;

г) одного разу на рік;

д) одного разу на 5 років.

 

12. На вимогу не менш половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний звітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради:

а) у будь-який визначений ними термін;

б) не рідше одного разу на місяць;

в) не рідше одного разу на квартал;

г) не рідше одного разу на рік;

д) не рідше одного разу на півріччя.

 

13. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою строком на:

а) 2 роки;

б) 4 роки;

в) 5 років;

г) 1 рік;

д) безстроково.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)