АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Оберіть правильну відповідь. 1. Сукупність різних організаційно-правових форм та інститутів місцевої демократії, за допомогою яких реалізуються принципи та функції місцевої демократії

Читайте также:
 1. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 2. ВКАЖІТЬ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ: Які є види статусів?
 3. Вправа 2. Визначте єдину правильну відповідь.
 4. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 5. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 6. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 7. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 8. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 9. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 10. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 11. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.
 12. Вправа 2. Знайдіть єдину правильну відповідь.

1. Сукупність різних організаційно-правових форм та інститутів місцевої демократії, за допомогою яких реалізуються принципи та функції місцевої демократії утворюють … місцевого самоврядування:

а) основу;

б) умову;

в) засіб;

г) систему.

 

2. Згідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» система місцевого самоврядування не включає:

а) територіальну громаду;

б) сільську, селищну раду;

в) районі державні адміністрації;

г) сільського, селищного голову.

 

3. Область традиційно визначається як:

а) територія, яка виконує функцію політико-координаційного центру з певним економічним потенціалом і певною господарською спеціалізацією, транспортом та інформаційною структурою, що забезпечує зв'язок між сільськими населеними пунктами, між ними та містами;

б) складова частина адміністративно-територіального устрою, що історично склалася, характеризується значною територією, де проживає багатонаціональне населення або де компактно представлені національні меншини;

в) промисловий центр, який має самостійний господарський сектор, достатню для обслуговування населення соціальну та культурну інфраструктуру.

 

4. До міських населених пунктів відносяться:

а) міста обласного підпорядкування, міста Київ та Севастополь;

б) міста районного підпорядкування;

в) селища;

г) всі відповіді є вірними.

 

5. До міських населених пунктів НЕ відносяться:

а) міста, які згідно до Конституції України мають спеціальний статус, який визначається відповідними законами;

б) селища з кількістю населення до 10 тисяч осіб;

в) села зі сільськогосподарською виробничою орієнтацією;

г) міста районного підпорядкування з кількістю населення від 10 тисяч осіб.

 

6. Органи самоорганізації населення діють в межах:

а) області;

б) міста;

в) району;

г) кварталу.

 

7. Населений пункт, розташований при промислових підприємствах, залізничних вузлах, підприємствах по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції – це:

а) місто обласного підпорядкування;

б) селище;

в) місто районного підпорядкування;

г) село.

 

8. Органи місцевого самоврядування можуть об’єднуватись у:

а) блоки;

б) коаліції;

в) асоціації;

г) організації.

 

9. Міста районного підпорядкування – промислові центри, що мають самостійне місцеве господарство, соціальну і культурну інфраструктуру та кількість населення:

а) до 10 тисяч осіб;

б) понад 50 тисяч осіб;

в) понад 20 тисяч осіб;

г) понад 10 тисяч осіб.

 

10. Містом зі спеціальним статусом вважається:

а) Київ;

б) Одеса;

в) Сімферополь;

г) Дніпродзержинськ.

 

11. Відповідно до Закону України «Про столицю України місто-герой Київ» м. Київ НЕ є:

а) політичним центром держави;

б) культурним центром держави;

в) адміністративним центром держави;

г) військовим центром держави.

 

12. Асоціації органів місцевого самоврядування:

а) створюються за погодженням з місцевими державними адміністраціями;

б) не підлягають реєстрації;

в) підлягають добровільній реєстрації у місцевих управліннях юстиції;

г) підлягають обов’язковій реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)