АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗРАЗКИ ТЕСТІВ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

Читайте также:
 1. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 2. VIІІ. Комплект контрольних завдань / Екзаменаційні білети.
 3. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 4. В. Задачі для самоконтролю
 5. Валютна політика України в сучасних умовах. Органи валютного контролю в Україні.
 6. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ
 7. Варіанти завдань для домашньої контрольної роботи із дисципліни
 8. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 9. Варіанти завдань домашньої контрольної роботи
 10. Варіанти індивідуальних завдань
 11. Взаємодія органів фінансового контролю та її форми
 12. Види управлінського контролю

ЗА ЗАЛІКОВИМ МОДУЛЕМ 1

1. Зміст, опис і порядок використання символіки територіальних громад сіл, селищ, міст визначаються:

а) сільським, селищним, міським головою;

б) сільською, селищною, міською радою;

в) виконавчим комітетом відповідної ради;

г) обласною, районною держадміністрацією;

д) Верховною Радою України.

 

2. До принципів місцевого самоврядування відноситься:

а) централізованість;

б) гласність;

в) загальність;

г) здійснення діяльності на певній території;

д) пропорційність.

 

3. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою строком на:

а) 2 роки;

б) 4 роки;

в) 5 років;

г) 1 рік;

д) безстроково.

 

4. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена:

а) у Міністерство Юстиції;

б) в обласну раду;

в) до суду;

г) Президентові України;

д) у Кабінет Міністрів України.

5. Виберіть правильне визначення терміну.

Комунальне право України як галузь права - це:

а) сукупність комунально-правових норм, що регулюють коло суспільних відносин, які складаються в рамках предмета комунального права;

б) сукупність наукових ідей і знань про суспільні відносини, пов'язані з організацією місцевого самоврядування;

в) сукупність основоположних засад, що визначають статус місцевого самоврядування.

 

6. Виберіть правильне визначення терміну.

Місцева ініціатива - це:

а) збори всіх або частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

б) представницькі органи, які створюються частиною жителів, що тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста;

в) тимчасове добровільне об'єднання соціально активних громадян без будь-якого формального членства, засноване на особистих контактах з метою досягнення конкретної мети.

7. Виберіть те, що випадає з логічного переліку.

Відділ; асоціації органів місцевого самоврядування; виконавчий комітет; управління.

8. Закінчить речення.

Делеговані повноваження – це ____.

9. Чи вірним є наступне твердження (так/ні). Якщо ні, то виправите його.

Правова автономія органів місцевого самоврядування полягає в можливості визначення власної внутрішньої структури.

10. Розставте пункти в правильному порядку, відповідно до встановленої законодавством процедури.

Порядок вирішення питання у разі незгоди голови з рішенням відповідного виконкому:

а) внесення на повторний розгляд відповідної ради;

б) припинення дії рішення виконкому;

в) винесення ухвали відповідною радою.

Задача

Міська рада після ухвалення Статуту територіальної громади міста звернулася в обласну раду для її реєстрації. Обласна рада відмовила, пославшись на те, що цим повинне займатися управління юстиції. Чи правомірна відмова обласної ради? Підготуйте аргументовану відповідь.

 

 

ЗРАЗКИ ТЕСТІВ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)