АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В. Задачі для самоконтролю

Читайте также:
 1. V. Ситуаційні задачі
 2. Відшукання способу розв'язування задачі
 3. Деякі задачі механіки та фізики
 4. Економічна діагностика як наука(сутність та види, предмет, задачі і принципи економічної діагностики(варіант №3).
 5. Задачі вивчення дисципліни
 6. Задачі для підготовки до іспиту з економетрики
 7. Задачі для самостійного розв’язання
 8. Задачі для самостійного розв’язання
 9. Задачі для самостійного розв’язання
 10. Задачі для самостійного розв’язання
 11. Задачі для самостійного розв’язання

ІІ. Навчальні цілі

 

Знати:

1. Основні симптоми захворювань сечовидільної системи.

2. Причини нетримання сечі.

 

 

Вміти:

 

1. Спостерігати та доглядати за пацієнтами із нетриманням сечі.

2. Застосувати сечоприймачі (гумові, поліетиленові та ін.), судно.

3. Навчити пацієнта користуватися сечоприймачами.

4. Використовувати памперси.

5. Провести туалет статевих органів.

6. Проводити профілактику пролежнів.

7. Замінювати натільну і постільну білизну.

8. Проводити дезінфекцію сечоприймачів, суден.

 

 

ІІІ. Матеріали до аудиторної самостійної роботи

Основні базові знання та навички, необхідні для вивчення теми

 

№№ Дисципліна Знати Вміти
  Забезпечуючі:    
1. Анатомія та фізіологія людини. АФО сечовидільної системи.  
2. Гігієна Правила особистої гігієни Проводити основні гігієнічні міроприємства
3. Фармакологія Фармакологічну дію сечогінних препаратів. Застосувати знання в процесі вивчення клінічних дисциплін.
4. Основи сестринської справи 1. Асептику і антисептику. 2. Гігієну зовнішніх статевих органів. 3.Профілактику пролежнів.   4.Харчування пацієнтів. 1.Приготувати дез. розчини. 2.Провести туалет статевих органів. 3.Проводити профілактику пролежнів. 4.Надати рекомендації щодо харчування.
  Ті, що забезпечуються    
1. Медсестринство в терапії   Медсестринське обстеження пацієнтів із захворюваннями сечовидільної системи.     Здійснити догляд за пацієнтами із нетриманням сечі.
2. Медсестринство в хірургії
3. Медсестринство в педіатрії
4. Медсестринство в акушерстві та гінекології

 

Зміст теми

 

1. Основні симптоми захворювань сечовидільної системи.

М.Г.Шевчук “Сестринська справа”, ст . 180

З.М. Смирнова „Посібник з медсестринськогго процесу”, ст. 172 - 175 

2. Заходи в разі нетримання сечі.

З.М. Смирнова „Посібник з медсестринськогго процесу”, ст. 172 – 175

В.С.Тарасюк „Алгоритми практичних навичок із загального догляду за хворими”, ст.342 - 344

 

3. Проблеми пацієнта в разі нетримання сечі, медсестринські втручання.

З.М. Смирнова „Посібник з медсестринськогго процесу”, ст. 176 - 178

 

Рекомендована література

Основна: М.Г.Шевчук “Сестринська справа”, В.Київ, Здоров’я

1994 р., ст. 180 – 184

 

Допоміжна: В.С.Тарасюк “Алгоритми практичних навичок з догляду за

хворими”, В.Вінницький коледж ім. Ак. Заболотного

Н.М.Касевич “Практикум із сестринської справи”

З.М.Смирнова “Посібник з медсестринського процесу”

 

 

ІУ. Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

 

№№ Основні завдання Вказівки Відповіді
1. Вивчіть основні симптоми захворювань сечової системи. Перерахуйте  
2. Вивчіть заходи в разі нетримання сечі. Перерахуйте  
3. Вивчіть можливі проблеми пацієнта, мед сестринські втручання у зв’язку з проблемами, що виникли. Перерахуйте  

 

 

У. Матеріали для самоконтролю

 

А. Питання для самоконтролю

 

1. Перерахуйте основні симптоми захворювань сечової системи.

2. Перерахуйте заходи в разі нетриманні сечі.

3. Як здійснити профілактику пролежнів?

4. Як провести дезінфекцію сечоприймачів, суден?

 

 

Б. Тести для самоконтролю І рівня

 

1. Основними симптомами захворювань нирок є всі перераховані нижче, крім:

А. Болю у поперековій ділянці

В. Набряків нижніх кінцівок

С. Артеріальної гіпертензії

Д. Набряків обличчя

 

 

2. Нетримання сечі може виникнути у всіх випадках, крім:

А. Порушення тонусу сфінктера сечового міхура

В. Вадів розвитку сечового міхура та сечівника

С. У виснажених пацієнтів

Д. Обтурації сечівника каменем

Е. При захворюванні ЦНС

 

 

3. Для дезінфекції судна можна використовувати:

А. 1% р-н калію перманганату на 60 хв.

В. 0,2% р-н натрію гідрокарбонату на 30 хв.

С. 0,5% р-н хлорного вапна на 60 хв.

Д. 0,1% р-н хлорного вапна на 80 хв.

Е. 3% р-н перекису водню на 80 хв.

 

 

4. Судно, яке подають пацієнтові, має бути:

А. Продезінфікованим, зверху сухим, теплим

В. Теплим, сухим

С. Продезінфікованим, зверху сухим, теплим, з невеликою кількістю води

 

 

5.Для видалення аміачного запаху із сечоприймача застосовують:

А. 0,2% р-н натрію хлориду

В. 5% р-н калію перманганату

С. 2-3% хлористоводневу кислоту

Д. Очисний засіб „Санітарний -2”

 

6.Пацієнт Р., 69 років, після інсульту, стан тяжкий, положення в ліжку пасивне, в стані ступору, нетримання сечі та калу. Дайте оцінку ризику розвитку пролежнів за шкалою Нортон?

А. 20 балів

В. 15 балів

С. 12 балів

Д. 10 балів

Е. 5 балів

 

 

Тести для самоконтролю ІІ рівня

1. Дайте рекомендації пацієнтові (або його родичам) щодо проведення дезінфекції сечоприймачів для постійного застосування:

А.

В.

 

2. Назвіть основні елементи догляду за пацієнтами з нетриманням сечі:

А.

В.

С.

Д.

Е.

Є.

 

3. Які ви знаєте заходи профілактики інфекції сечових шляхів у пацієнтів?

А.

В.

С.

 

В. Задачі для самоконтролю

 

 

Задача № 1

 

 

У пацієнта відмічено енурез. Визначте необхідні сестринські втручання.

Які рекомендації потрібно дати пацієнту?

 

Задача № 2

 

 

У пацієнта М., порушення тонусу сфінктера сечового міхура. Хворий не в змозі регулювати акт сечовипускання, сеча виділяється по краплям постійно. Які рекомендації по догляду за пацієнтам потрібно надати родичам?

 

 

УІ. Матеріали для аудиторної самостійної роботи

6.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті

 

Закріпити техніку навичок:

 

1. Подача судна та сечоприймача.

2. Використання памперсів.

3. Заміна натільної та постільної білизни.

4. Комплексна профілактика пролежнів.

5. Використання гумового кола.

6. Туалет статевих органів.

 

 

УІІ. Матеріали позааудиторної самостійної роботи

 

Скласти план заходів сестринського догляду за пацієнтом з нетриманням сечі.

 

Алгоритм

«Спостереження та догляд за пацієнтами із нетриманням сечі»

Оснащення: підкладне судно, сечоприймачі, пелюшки, клейонка, постільна та натільна білизна, кухоль, перекипячена вода, корнцанг, вата, гумове коло, 10% р-н камфорного спирту.

№ № Алгоритми дії Основні етапи Примітка
1. Попередня підготовка. 1.Підготувати продезінфіковані сечоприймачі. 2.Приготувати комплект білизни для заміни 3.Підготувати все для підмивання пацієнта. 4.Підготувати гумове коло, камфорний спирт.
2. Основні етапи навику. 1.Пацієнтам, які прикуті до ліжка, застосовують гумові підкладні судна, сечоприймачі.   2.Кілька разів на день підмивати пацієнта, витирати ділянку промежини.   3.Проводити профілактику пролежнів, змінювати своєчасно білизну, як постільну так і натільну.   4.Підстелити під пацієнта клейонку, пелюшку.   5.Пацієнти, які ходять, застосовують гумові чи поліетиленові сечоприймачі, які за допомогою стрічки прикріплюються до тулуба.   6.Щоб у палаті не було запаху сечі, її слід часто провітрювати, регулярно здійснювати вологе прибирання з додаванням дезінфікуючих засобів.   7.Регулярно проводити дезінфекцію сечоприймачів.       Після кожного акту дефекації та сечовиділення.     Для запобігання промокання матрацу.   Для зникнення аміачного запаху, сечоприймачі слід ополіскувати 2-3% р-ном хлористоводневої кислоти.

 

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)