АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виберіть правильне визначення терміну

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 4. Виберіть неправильне положення.
 5. Виберіть правильне визначення
 6. Виберіть правильний варіант.
 7. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 8. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 9. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 10. Визначення вартості машин і обладнання
 11. Визначення взаємодії

10. Право комунальної власності на землю – це:

а) право територіальної громади володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах землею та іншими природними ресурсами як безпосередньо, так і через свої органи місцевого самоврядування.

б) право громадян України володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах землею і іншими природними ресурсами як безпосередньо, так і через органи державної влади.

в) право громадських організацій володіти, ефективно використовувати і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах землею і іншими природними ресурсами як безпосередньо, так і через державні органи.

Задачі

11. Міська рада м. Харцизька припинила діяльність Харцизького Трубного Заводу, що перебуває у власності громадянина О., у зв'язку з тим, що на адресу даної ради надійшла інформація про те, що в атмосферу викидається велика кількість отруйних речовин, що негативно впливає на стан екології даного населеного пункту.

Міська рада оголосила про своє рішення по місцевому телебаченню й у міській газеті.

На черговій сесії міська рада затвердила рішення про необхідність проведення екологічної експертизи й організації її проведення, а так само призначила відповідального за координацію діяльності суб'єктів даної експертизи.

Під час проведення екологічної експертизи керівник екологічної групи відзначив, що його співробітники не повинні виконувати ніякі вказівки міської ради, оскільки даний орган не вповноважений на такі дії.

Питання:

· Дайте правову оцінку ситуації.

· Чи правомірною є відповідь керівника екологічної групи?

· Якими повноваженнями володіє міська рада в сфері проведення екологічної експертизи?

 

Підприємство по виготовленню фарби «А» почало будівництво нового цеху з обробки хімічних матеріалів, необхідних для виробництва барвників.

Після введення в дію даного цеху вода в річці, що протікає поруч із приміщенням цього цеху, набула специфічного хімічного запаху. Довідавшись про те, що відходи з цеху потрапляють у річку через неправильну конструкцію цеху, керівник підприємства «А» наказав усунути недоліки і сповістив про цей випадок своєму другові, що був головою міської ради. Голова вирішив приховати від громадян даного міста інформацію про викиди в ріку, тому що розголошення цих даних негативно вплине на його репутацію і будуть витрачені великі кошти на ліквідацію наслідків. У ці дні жителі села, які купалися в річці, стали погано почуватися, багато хто з них потрапили в лікарню.

Питання:

· Дайте правовий аналіз ситуації.

 

У місті П. було вирішено створити приватне підприємство з виробництва будівельних матеріалів, у тому числі фарби, шпалер, будівельного клею тощо. Природоохоронна організація «Екологія міста» неодноразово звертала увагу на те, що, відповідно до проекту, дане підприємство не має очисних споруджень, через що, безумовно, буде відбуватися забруднення навколишнього середовища.

«Екологія міста» звернулася в міську раду з вимогою винести питання про створення даного об'єкта на території міста на розгляд територіальної громади шляхом проведення місцевого референдуму. Міська рада відмовила природоохоронній організації, оскільки зазначене підприємство є об'єктом приватної власності і, до того ж, ще не створено.

Питання:

· Дайте правовий аналіз ситуації.

· Яким чином можна захистити екологічні права жителів м. П. не застосовуючи місцевий референдум?

 

Приватне підприємство «Усе для домашнього господарства» придбало для здійснення своєї підприємницької діяльності право власності на споруду, що перебувала в комунальній власності територіальної громади м. Єнакієво. На земельній ділянці біля споруди дане підприємство вирішило побудувати дитячий майданчик і майданчик для відпочинку. Ця земельна ділянка відносилася за площею до даної споруди. Про будівництво майданчику стало відомо Єнакіївській міській раді, що звернулася до підприємства з вимогою припинити будівництво, оскільки за договором купівлі-продажу продавалася тільки будівля.

Питання:

· Назвіть підстави виникнення права комунальної власності на землю й інші природні ресурси.

· Назвіть суб'єктів, які здійснюють розпорядження землею й іншими природними ресурсами від імені територіальної громади.

· Вирішить спір й дайте обґрунтовану відповідь.

 

15. В органи місцевого самоврядування міста Х. прийшов лист від начальника управління Міністерства Юстиції України в області про порушення конституційних прав свобод громадян і територіальної громади в цілому, у якому вказувалося, зокрема, що 22.08.2007 р. головою міської ради З. було відмовлено в реєстрації ініціативної групи референдуму. Міський голова пояснив, що для реєстрації ініціативної групи референдуму, громадяни повинні зареєструватися як громадська організація в органах юстиції, сплатити відповідний збір.

Питання:

· Чиї права порушені в цьому випадку?

· Чи правомірними є дії начальника керування Міністерства Юстиції України області? Відповідь обґрунтуйте.

· Чи правомірними є дії міського голови?

 

16. У виконком міської ради м. К. звернулося ТОВ «Паркінг» із пропозицією створити автомобільну стоянку на території ботанічного саду м. К.. Виконком, взявши до уваги недостатню кількість місць для парковки біля території ботанічного саду і його популярність серед місцевого населення, ухвалив рішення щодо надання дозволу ТОВ «Паркинг» на будівництво стоянки для автомобілів на території ботанічного саду.

Питання:

· Чи відносяться ботанічні сади до природно-заповідного фонду України?

· До чиєї компетенції належить ухвалення рішення щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення?

· Чи відповідає рішення виконкому м. К. законодавству України?

· Всі відповіді обґрунтуйте посиланнями на чинне законодавство України.

 

17. Громадянин Н. придбав у власність у сільської раді житловий будинок на території села З. Через півроку він вирішив знести будинок і на його місці побудувати новий, однак у сільській раді проект нового будинку відхилили, а саме будівництво заборонили, посилаючись на те, що земля не перебуває у власності громадянина Н., тобто він має право власності тільки на житловий будинок.

Питання:

· Дайте правову оцінку ситуації

· Надайте громадянину Н. юридичну консультацію.

 

18. У місті Л. Відкрилося підприємство «Фурор». Після перевірки документів органами місцевого самоврядування (міською радою) було з'ясовано, що підприємство не має дозвільних документів на розміщення даного об'єкта на відповідній території. Підприємець Іванов відмовився слухати працівників міської ради, пославшись на те, що дане питання не відноситься до їхньої компетенції.

Питання:

· Чи відноситься дане питання до компетенції міської ради?

· Чи потрібна згода на розміщення підприємства?

· Які ще повноваження здійснює міська рада в межах своєї компетенції з питань стану навколишнього середовища?

 

19. У місті Р, з чисельністю населення 200 тисяч жителів, місцеві жителі виступили проти поховання ртуті на території даного міста. Однак була проведена експертиза, внаслідок якої було з'ясовано, що вплив ртуті на довкілля не перевищує дозволеної норми. Жителі звернулися до суду з відповідним позовом.

Питання:

· Чи має право територіальна громада брати участь у вирішенні даних питань?

· Чи має право територіальна громада пред'явити позов до суду?

· Чи правомірним є проведення експертизи в цьому випадку?

 

20. На території курортного міста була виділена рекреаційна зона, куди люди приїжджали з метою оздоровлення. Однак, відпочиваючи там, навпаки, гірше себе почували, недужали. Згодом з'ясувалося, що вже протягом практично двох років не проводилися необхідні екологічні й інші санітарні заходи, що й призвело до таких негативних наслідків.

Питання:

· Дайте поняття природним рекреаційним ресурсам.

· Що таке рекреаційна зона?

· Що відноситься до рекреаційних зон у межах населених пунктів?

· Яких заходів повинно бути вжито в рекреаційних зонах для забезпечення сприятливих умов для оздоровлення людей?

· Від чого залежить порядок створення рекреаційних зон?

 

Бібліографія

1. Конституция Украины: Закон Украины // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 30. - ст. 143.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. -2002. -№ 12-13.

3. Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля: Конвенція // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 832 - XIV.

4. Про охорону навколишнього середовища: Закон України // Відомості Верховної Ради України.-1991.- №41.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради України.-1963.- №30.

6. Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р.// Відомості Верховної Ради України.-1998.-№ 46.

7. Заєць І.О. Розвиток екологічного законодавства України. - К., 2001. - 114с.

8. Письменна О. Захист довкілля // Захист. - К., 2002. - 67с.

9. Малишко М.І. Екологічно-правовий статус людини в України. - К.: УНА. 2001. - 45с.

10.Вершок И.О. Об зкологическом правосознании // Государство и право. - 2003. - № 3.

11.Байсалов С.Б. Экологическое правонарушение (понятие и состав). — К.,1982.

12.Андрейцев В.І. Екологічне право. — К.,1996.

13.Петров В.В. Экологическое преступление: понятие и состави. — М.,1991.

14.Галл. Д. Медіа, комунікації, культура: Глобальний підхід / Пер. С англ. - К.: К.І.С. -2002. - 43 с.

15..Федоровська О. Громадський контроль в галузі охорони довкілля: проблеми та перспективи / Юридичний журнал. - 2005. - № 4.

16.Боголюбов С.А. Земельное право: Учебник для вузов. - М.: Норма - Инфра, 1999.- 400 с.

17. Бринчук М.М. Зкологическое право (право окружающей средьі): Учебник
для высших юридических учебных заведений. - М.: Юристь, 1998. - 688 с.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)