АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виберіть неправильне положення

Читайте также:
 1. C. Перевести постраждалого у стабільне положення.
 2. Виберіть правильне визначення
 3. Виберіть правильне визначення терміну
 4. Виберіть правильний варіант.
 5. Виберіть тільки одну правильну відповідь.
 6. Г) виберіть потрібну форму дієслова, поданого в дужках
 7. Добре. Тепер, будь ласка, виберіть «да», якщо Ви підтверджуєте свою згоду на використання Вашої контактної інформації у рекламних цілях.
 8. З поданих варіантів виберіть дієслова у потрібній формі теперішнього часу.
 9. Кейнсіанська теорія макроекономічного регулювання: сутність та основні положення.
 10. Класична теорія макроекономічного регулювання: сутність та основні положення.
 11. Монетаристська теорія макроек.регулювання: сутність і осн.положення.

Сила тертя, яка виникає при ковзаннi окремих прямолiнiйних шарiв рiдини одного об другий :

в) залежить вiд тиску;

43 Виберіть неправильне положення:

г) при турбулентному режимі в зоні гладких труб hl = f(Q2) ;

В якому режимi бiльша нерiвномiрнiсть мiсцевих швидкостей в перерiзi потоку в трубi?

а) в ламiнарному;

В якому мiсцi градiєнт мiсцевих швидкостей в перерiзi потоку максимальний?

а) на осi труби;

65 Величина має розмірність ___________.

в) швидкості.

66 Вираз в гідравліці отримав назву « динамічної _________».

б) швидкості

В потоці, що знаходиться в умовах турбулентного режиму, швидкості біля стінки змінюються за ________ законом.

в) логарифмічним.

72 Величина називається ___________ характеристикою труби.

б) витратною;

Витратна характеристика труби залежить від її _________ і шорсткості стінки.

а) діаметра;

Втрати напору при раптовому розширенні рівні швидкісному напорові, що відповідає _______ швидкості

в) зміні

Визначаючи коефіцієнт опору для ________, необхідно розрізняти два випадки: вхід в магістраль та вихід з неї.

б) трійника;

3 Виберіть правильне положення :

а) Чим бiльший кут повороту трубопроводу, тим x бiльший;

В яких одиницях вимірюються втрати напору?

д) м..

8 В якому випадку можна спростити рiвняння Бернуллi (без врахування hl), щоб воно мало такий вигляд :

?

а) трубопровiд горизонтальний, дiаметр до i пiсля мiсцевого опору рiзний.

12 Вкажiть правильне положення:

в) втрати напору в мiсцевих опорах визначаються за формулою 18 Виберіть неправильне положення :

а) табличні значення x вибирають в залежності від швидкості течії рідини;

20 Виберіть неправильне положення :

в) еквівалентна довжина трубопроводу не залежить від виду місцевих опорів;

3 Вираз повної потенціальної енергії в живому перерізі потоку, віднесений до одиниці ваги, має вигляд:

а) z + p/ρg;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)