АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Який тиск визначається пружинним манометром?

Читайте также:
  1. За якою формулою визначається несуча здатність висячих паль?
  2. Сума акцизного податку визначається платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку.
  3. Як визначається гетероскедастичність з допомогою регресії залишків?

в) Надлишковий тиск в точці підключення.

35 Яка залежність служить для визначення абсолютного гідростатичного тиску рабс в точці М на глибині h?

. в)Рабс = р0 + ρgh + ратм.  

46 Яка залежність служить для визначення абсолютного гідростатичного тиску pабс в точці М, розташованій на глибині h?

а)pабс = pатм + rgh;  

48 Яка залежність служить для визначення надлишкового гідростатичного тиску pнадл в точці М, розташованій на глибині h?

  б) pнадл = pм + rgh ;  

49 Яка залежність служить для визначення абсолютного тиску pабс в точці М, розташованій на глибині h?

  в)pабс = pм + ратм + rgh.  

Яка залежність служить для визначення абсолютного тиску?

а) рабс = ратм + ρgh.

Які поверхні є поерхнями рівня?

б) Поверхні рівного тиску

Які масові сили діють на рідину, що знаходиться в стані відносного спокою?

б) Сила тяжіння, відцентрова сила

Як розташована (в загальному вигляді) лінія дії сили надлишкового гідростатичного тиску, що діє на плоску фігуру будь-якої форми?

б) Лінія дії нормальна до площини, в якій розташована фігура, і проходить через центр тиску

8 Яке з положень правильне:

а) рівняння Бернуллі – рівняння балансу питомої енергії;

Яке спiввiдношення між верхньою та нижньою критичною швидкiстю ?

а) uкр.в. > uкр.н.;

Як знаходиться середня швидкість потоку ?

в) .

Який параметр потоку не впливає на режим течiї ?

д) середнє значення швидкостi по довжинi трубопроводу.

39 Якщо рух рідини зумовлюється дією сили _____, то умовою динамічної подібності є .

б) тяжіння

Як зміниться коефіцієнт гідравлічного тертя в напірній трубі сталого діаметра із збільшенням температури, якщо зберігається ламінарний режим і швидкість потоку в трубі залишається постійною?

б)Зменшиться.

Яка формула використовується для визначення коефiцiєнта гiдравлiчного опору, якщо рiдина рухається в зонi гладкостiнного тертя?

а)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)