АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яку величину не потрібно знати для визначення еквівалентної довжини місцевого опору?

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Б) вправо на величину роста совокупных расходов, помноженную на значение мультипликатора,
 4. б) Вычислить величину дополнительной температурной погрешности и записать уточненный результат измерения.
 5. В) На какую величину вырос запас капитала в экономике?
 6. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 7. Виберіть правильне визначення
 8. Виберіть правильне визначення терміну
 9. Виды инвестиций. Факторы, влияющие на величину инвестиций.
 10. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 11. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 12. Визначення вартості машин і обладнання

д) Час течії рідини через місцеві опори.

19 Якщо рідина рухається в зоні квадратичного опору, то величина коефіцієнта місцевого опору повинна залежати:

в) від геометричної форми вузла.

25 Якщо Re = 105, , то коефіцієнт гідравлічного опору потрібно рахувати за формулою:в) ;

 

Як зміниться потужність насосної установки, якщо діаметр напірної лінії зменшити? Витрата незмінна.

б) Збільшиться;

Як зміниться число Рейнольдса при збільшенні температури рідини?

а) Збільшиться

Яка енергія може вирости при русі реальної рідини в горизонтальному потоці із збільшенням площі поперечного перерізу?

а) Питома потенціальна енергія ;  

1 Як зміниться корисна потужність насосної установки, якщо геометрична висота кінцевої точки напірного трубопроводу z2 збільшиться? Q = const.

а) Збільшиться;  

Як зміняться покази вакуумметра якщо діаметр всмоктувальної лінії насосної установки збільшити?

Q = const, h = const

б) Зменшиться;  

11 Як зміняться втрати напору, якщо при сталій витраті збільшити діаметр і довжину в 2 рази? Початкове значення Re = 2·105, а (λ = const)?

б) зменшаться в 16 разів;

Як зміняться покази манометра і вакуумметра при збільшенні витрати?

б) покази манометра і вакуумметра збільшаться;  

Якою з приведених нижче залежностей виражається коефiцiєнт швидкостi?

в) ;

10 Якщо цилiндричну насадку замiнити конiчною розбiжною (дiаметри вихiдних перерiзiв однаковi), то витрата:

б) зменшиться,

15 Якщо цилiндричну насадку замiнити коноїдальною (дiаметри вихiдних перерiзiв однаковi), то витрата:

а) збiльшиться

Якi заходи здiйснюються при боротьбi з гiдравлiчним ударом?

г) заходи, перечисленi в пп. а,б,в..

Яким повинен бути час закриття запiрного пристрою для зменшення сили гiдравлiчного удару?

в) бiльшим фази удару.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)