АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод

Читайте также:
 1. A. Підняти ногу вище рівня серця
 2. B. Транспортна аварія, об’єктового рівня.
 3. D. Розпустити джгут до моменту появи кровотечі і накласти його нижче попереднього місця
 4. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 5. Автономно гуманістичне обґрунтування моральності в епоху Відродження та Новий час
 6. Алгоритм активного слушания
 7. Аналіз умов беззбитковості при обґрунтуванні інвестиційних проектів
 8. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 9. Афінська та спартанська системи виховання: порівняльний аналіз.
 10. БССС на 3 рівнях. Відмінність від простого речення.
 11. Варіанти застосування методу. Порівняння з методом переміщень
 12. ВВП та чистий економічний добробут:порівняльний аналіз для України.

Горизонтальна P`ah2 і вертикальна P`av2 складові активного тиску на рівні WL визначаються також за формулою (4.11) і (4.12), але кут φ І при визначені λа2 необхідно приймати у насиченому водою стані.

Горизонтальна P``аh2 і вертикальна P``av2 складові активного тиску на рівні FL.

P``аh2 = P`аh2 + γ sb·H2·λ a2; (4.16)

P``av2 = P``аh2 ·tg (ε +δ), (4.17)

де Н2 = WL - FL; γ sb - питома вага ґрунту засипки у зваженому стані.

Рівнодіючі Еah2 і Еav2 сил тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод на 1м довжини стіни.

Еah2 = Н2·1,0 ·(P`аh2 + P``аh2)/2; (4.18)

Еav2 = Н2·1,0 ·(P`av2 + P``av2)/ 2. (4.19)

H2 = WL - FL = 7,5 м.

Визначення сил активного тиску від ґрунту засипки, що знаходиться нижче рівня ґрунтових вод.

а) Визначаємо за формулами (4.11), (4.12) горизонтальну і вертикальну складові:

P’аh2 = γ sb ·H1 ·λ a2 =26,2 кПа;

γ sb = 10,72 кН/м3 - питома вага ґрунту засипки у зваженому стані.

P’av2 = Pаh2 ·tg (ε +δ) = 47,3 кПа.

P``аh2 = P`аh2 + gsb·H2·la2 = 47,1 кПа;

P``av2 = P``аh2 ·tg (e +d) = 84,9 кПа.

б) Рівнодіючі горизонтального Еah2 і вертикального Еav2 тисків ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод визначаються за формулами (4.18), (4.19):

274,9 кПа

495,9 кПа

Точка прикладання рівнодіючих Еah2 і Еav2 знаходиться на поверхні ковзання бс (точка н).

Плече сили Еah2 відносно точки о встановлюємо за формулою:

е16 2 · Pаh2 / [3· Pаh2] = 3,4 м.

Плече сили Еav2 відносно точки 0 встановлюємо графічно, е17 = 2,7 м. (див. рис. 4.1.)

Визначення сил пасивного тиску ґрунту

Горизонтальна і вертикальна складові пасивного тиску визначаються за формулами:

Ррh = γ sb·d·λph; (4.20)

Ppv = Pph ·tg (ε +δ), (4.21)

де λph – коефіцієнт пасивного тиску ґрунту, що визначається за формулою:

(4.22)

Рівнодіюча горизонтальної складової пасивного тиску для незв’язних ґрунтів визначається за формулою:

Eph =0,5 · Рph·d (4.23)

а) Горизонтальна складова пасивного тиску Рph визначається за формулою:

Рph = γ sb·d·λ ph = 201,8 кПа;

. 9,96

б) Рівнодіюча пасивного тиску Eph визначається за формулою:

Eph =0,5 · Рph·d = 315,2 кН.

Плече сили Еph відносно точки 0, еР = 1/3 d = 0,83 м.

Визначення сил на підпірну стіну від дії води.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)