АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Класифікаційні характеристики грунтів

Читайте также:
 1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) таможенного инспектора. Назначение, основные характеристики АРМ. Назначение подсистемы «банк - клиент» в АИСТ-РТ-21.
 2. Базовые стратегии конкуренции: характеристики, отличительные черты
 3. В 4. Вибрация, физические характеристики, нормирование и действие на организм человека. Виды средства защиты от вибрации.
 4. Виды научно-исследовательских работ, их характеристики.
 5. Визначення категорії “діапазон контролю”, наслідки його зменшення. Характеристики високої та пласкої структур управління (переваги, недоліки, сфери застосування).
 6. Внешняя среда организации, ее значение и основные характеристики.Особенности внешней среды туристских организации.
 7. Внешняя среда организации, ее значение и основные характеристики.Особенности внешней среды туристских организации.
 8. Водний транспорт. Експлуатаційні характеристики суден.
 9. Водопроникність грунтів. Закон Дарсі.
 10. Вопрос 21. Основные характеристики выборки. Их классификация
 11. Вопрос 8. Вербальный (речевой) канал общения. Основные характеристики речи. Риторика – искусство красноречия.
 12. Временные, пространственные, рыночные характеристики ценных бумаг.

Для загальної класифікації дисперсних грунтів використовують кілька груп характеристик: фізичні (основні і похідні) та класифікаційні.

Класифікаційними характеристиками є гранулометричний склад для великоуламкових і піщаних грунтів та число пластичності, показник текучості і зерновий склад для глинистих грунтів.

Гранулометричним (зерновим) складом грунту називається кількісне співвідношення часток різної крупності, визначених у процентах. Для визначення зернового складу роблять аналіз на стандартних ситах. За зерновим складом можна визначити різновид грунту, а також побудувати сумарну криву зернового складу (рис. 1.4), з допомогою якого визначають ступінь неоднорідності грунту за формулою:

, (1.8)

де d60, d10 - діаметри часток, мм, менше яких у грунті міститься відповідно 60 та 10% (за масою) часток.

Рис. 1.4

Пластичністю називається здатність грунту деформуватися під зовнішнім впливом без порушення суцільності і зберігати свою форму після зняття впливу. Пластичність характеризується числом пластичності Iр, визначення якого зводиться до знаходження меж текучості і розкочування:

, (1.9)

де WL - вологість грунту на межі текучості,

Wp- вологість грунту на межі розкочування.

Межа текучості визначається вологістю грунту в момент переходу його з пластичного стану в текучий. Межа розкочування визначається вологістю грунту в момент переходу його з пластичного стану в твердий.

W твердий WP пластичний WL текучий

W

стан стан стан

Характерні межі пластичності встановлюються з допомогою відповідних приладів і прийомів в лабораторних умовах.

Різновиди глинистих грунтів також підрозділяються за показником текучості IL:

, (1.10)

де W - вологість грунту у природному стані.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)