АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення сил гідростатичного тиску води

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 4. Виберіть правильне визначення
 5. Виберіть правильне визначення терміну
 6. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 7. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 8. Визначення вартості машин і обладнання
 9. Визначення взаємодії
 10. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 11. Визначення витратних параметрів
 12. Визначення власного капіталу і його складових.

Інтенсивність гідростатичного тиску визначається за формулою:

Fh1 = γ w · z, (4.25)

де z = WL -( FL + d).

Рівнодіючі горизонтальних складових Eh1 і Еh2 сили гідростатичного тиску визначаються за формулами:

Eh1 =0,5 ·Fh1 · z ·1.0; (4.26)

Eh2 = Fh1 · d · 1.0. (4.27)

Рівнодіюча вертикальної складової Еv сили гідростатичного тиску визначаємо графоаналітичним методом з площі трикутника гюя (див. рис.4.1).

а) Інтенсивність гідростатичного тиску визначається за формулою (4.21)

Fh1 = γw ·z =50 кПа;

z = WL - ( FL + d) = 5 м.

б) Рівнодіюча сили гідростатичного тиску визначається за формулою (4.22)

Eh1 =0,5 ·Fh1 · z ·1.0 =125 кН.

Плече сили Еh1 відносно точки 0

е 18 = 1/3 ·z + d = 4,2 м.

Eh2 = Fh1 ·d = 125 кН.

Плече сили Eh2 відносно точки 0

е19 = 0,5∙d = 1,25 м.

Вертикальну складову Еv сили гідростатичного тиску, а також її плече визначаємо графоаналітичним методом Еv = 17,5 кН; е20 =1,05 м.

Результати розрахунків записуємо в таблицю 4.2.

Нормальні крайові напруження, що діють по підошві стіни, визначаються за формулою:

Рmax, min= ∑N 1, 11 / А ±∑ М1, 11 / W,

де А - площа підошви стінки на 1 п. м. А = м2; W- момент пору підошви стінки, W =1 ·в2/6 = м3; ∑N 1, 11 - сума вертикальних навантажень, взятих для розрахунків за першою або другою групою граничних станів (див. табл.4.2.)∑ М11,11 - сума моментів всіх сил відносно нейтральної осі підошви (т. 0.)

За першою групою граничних станів:

Р max =342,1 кПа; Рmin =72,8 кПа.

За другою групою граничних станів:

Рmax = 291,4 кПа; Рmin =109,5 кПа.

Таблиця 4.2 Навантаження, що діють на стінку та її основу

Вид навантаження Формула визначення Нормативне і розрахун-кове навантаження для розрахунків за деформа-ціями (ІІ група граничних станів) Nn=NII, кН Коефіцієнт надійності для навнтаження gf Розрахункове навантаження для розрахунків за несучою здатністю (І група граничних станів) NІ=gf NII, кН Плечі сил відносно нейтральної осі підошви,м т.0 Момент сил відносно нейтральної осі підошви, кН × м т.0
    вертикальне горизонтальне   вертикальне горизонтальне   І Група ІІ Група
                   
Власна вага стіни N1 =gd ·V1 315,0 --- 1,1 346,5 --- 1,81 -627,6 -570,5
------//------- N2 =gd ·V2 60,0 --- 1,1 66,0 --- 3,28 -216,3 -196,7
------//------- N3 =gd ·V3 100,0 --- 1,1 110,0 --- 1,5 -165,0 -150,0
------//------- N4 =gd ·V4 150,0 --- 0,9 135,0 --- 1,44 195,0 216,7
Вага грунту на консолях N5 =gsb ·V5 26,3 --- 1,15 30,3 --- 3,29 -99,8 -86,8
------//------- N6 = g · V6 80,5 --- 1,15 92,6 ---   -92,6 -80,5
------//------- N7 =gsb · V7 22,3 --- 1,15 25,6 --- 0,85 -21,8 -18,9
------//------- N8 =gsb · V8 142,1 --- 0,9 127,9 --- 0,65 83,1 92,3
------//------- N9 = gsb ·V9 35,7 --- 0,9 32,1 --- 3,15 101,3 112,5
Сили тиску від навантаження Еqh1=Pqh 1·h1 --- 52,1 1,15 --- 59,9 9,6 -574,7 -499,7
------//------- Еqh2=Pqh2× h2 --- 133,7 1,15 --- 153,8 3,7 -568,9 -494,7
------//------- Еqv1= Pqv1 ·h1 116,9 --- 1,15 134,5 --- 0,85 -114,3 -99,4
-----//------- Eqv2= Pqv2×h2 300,3 --- 1,15 345,3 --- 2,5 863,3 750,7
Сили активного тиску засипки Еah1 = Pah1·Н1/2 --- 46,9 1,15 --- 54,0 9,2 -494,8 -430,3
------//------- Еav1 = Pav1 ·Н1/2 105,4 --- 1,15 121,2 --- 0,65 -78,8 -68,5
------//------- Еah2 = P`аh2++P``аh2) / 2· Н2 --- 274,9 1,15 --- 316,1 3,39 -1073,0 -933,1
------//------- Еav2 = (P`аv2+P``аv2) / 2· Н2 495,9 --- 0,9 446,3 --- 2,7 1205,0 1338,9
Сили пасивного тиску грунту Eph = 1 /2 · Ррh·d --- 315,2 0,9 --- 283,7 0,83 236,4 262,7
Зважуючі сили F = gw · Vст -164 ---   -164,0 ---   0,0 0,0
Сили гідростатично-го тиску Eh1 = 1/2 ·Fh 1· z ---     --- 50,0 4,2 -208,3 -208,3
------//------- Eh2 = Fh1×d ---       125,0 1,25 -156,3 -156,3
------//------- Еv 17,5 ---   17,5 --- 1,05 -18,4 -18,4
    1804,0     1866,9     -1817,5 -1228,3

Т.0
θ
ε
с
к
з
я
ж
ю
г
д
б=в
а
Egh2
Ф
Eh2
Eh1
Eph
Eav2
Eav1
Eah1
Egh1
Eah2
Ev
N7
N6  
N8  
N4
N9
N2
N5
N1
N3
Egv1
Egv2
Pah1
Pgv1
Pgh1
Pgh2
Pa’h2
FL=189,5
q=65 Кн\м
WL=192.0
WL=197,0
NL=202,00
b = 9,0
а =1,0
b 3 =0,4
b 1 = 2,0
b 2 = 2,0
Pa’’h2
Pgv2

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)