АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Опір грунту зсуву

Читайте также:
 1. Вибір та обгрунтування способу виробництва
 2. Визначення осідання грунту за методом пошарового підсумовування.
 3. Визначення осідання грунту основи масивних ГТС.
 4. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 5. Встановіть та обгрунтуйте діагноз.
 6. Задача адача_1йте ? Обгрунтуйте_______________________________________________________________________________________________________3
 7. Логічне доведення (спростування) залежно від способу обгрунтування може протікати у формі прямого і непрямого доказу (спростування).
 8. Обгрунтування етики Шопенгауера
 9. Обгрунтування напрямків вдосконалення бізнес-процесів на підприємстві.
 10. Обгрунтування рішень в умовах невизначеності
 11. ОБГРУНТУЙТЕ ТА РОЗРОБІТЬ ЗАХОДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВО

a) фізична суть опору грунту при зсуві.

Рис. 2.4

 

Під навантаженням в грунті основи можуть порушуватись внутрішні зв’язки. При цьому виникає зсув одних часток або агрегатів відносно інших.

Внутрішнім опором, який перешкоджає зсуву одних часток або агрегатів відносно інших у піщаних грунтах є тертя часток. У глинистих - є тертя часток і зчеплення за рахунок сил зв’язності.

б) визначення опору грунту при зсуві.

Визначення опору грунту при зсуві можна проводити на різних приладах. Найбільш поширеним є одноплощинний зрізуючий прилад (див.рис. 2.5). Випробування виконують слідуючим чином. Зразок грунту вміщують у прилад, одна половина якого залишається нерухомою, а друга може переміщуватися під дією прикладеного горизонтального навантаження Т. Для встановлення залежності між опорами зрушення t і вертикальними напруженями s дослід проводять при декількох вертикальних напруженях.

Рис. 2.5

Навантаження Т прикладають поступово, поки не відбудеться зрушення. Після випробувань будують графік у координатах t=f (s) (рис.2.6). Для глинистих грунтів виконують декілька випробувань при різних вертикальних напруженях (рис.2.7).

t

 

 

j

s

 

Рис. 2.6

t

 

 

j

С

 

s

 

Рис. 2.7

- закон Кулона для піщаного грунту, який означає, що опір грунту зсуву прямо пропорційний нормальним напруженням;

tg - коефіцієнт внутрішнього тертя грунту;

- кут внутрішнього тертя грунту;

- закон Кулона для глинистих грунтів;

с – питоме зщеплення або тиск за рахунок сил зщеплення.

в) визначення опору грунту при зсуві в приладі триосьового стиснення (стабілометрах).

Схема приладу триосьового стиснення (стабілометра) показана на рис.2.8. Випробування в стабілометрах виконують слідуючим чином.

Циліндричний зразок грунту у гумовій оболонці вміщують у камеру приладу, де протягом усього досліду підтримують бічні напруження s2=s3 за допомогою тиску від рідини. Вертикальні напруження на зразок передаються поступово до повного його руйнування.

Для піщаних грунтів необхідно виконати не менше одного випробування, для глинистих - не менше 2-х. Потім будують кола Мора (рис.2.9 а,б), дотична до яких і визначить кут внутрішнього тертя j, а відрізок, який відмітиться на вертикальній осі, визначить питоме зчеплення грунту С.

 

 

 

t

 

а)

О

 

 

j

 

s М s

 

s2

 

 

 

б) t

 

M

M1

 

 

j

С О1 О

s

s1

s2


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)