АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок несучої здатності основ за схемою змішаного зсуву

Читайте также:
 1. I. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
 2. I. Призвание к наследованию (основания и порядок)
 3. I. Типичные договоры, основные обязанности и их классификация
 4. I. Экспресс-опрос по основным положениям темы
 5. II. Cинусы основания черепа.
 6. II. Организационные основы деятельности участкового уполномоченного полиции
 7. II. Основные моменты содержания обязательства как правоотношения
 8. II. Основные направления работы с персоналом
 9. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих
 10. II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
 11. II. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
 12. II. Составные части, возмещение, ремонт, накопление основного капитала

При розрахунках стійкості споруд за схемою змішаного зсуву вважається, що основа втрачає свою несучу здатність одночасно на ділянці, яка знаходиться безпосередньо у площині підошви фундаменту споруди (b2) і на ділянці (b1), де має місце випір ґрунту основи (див.. табл. 5.1.).

При даній розрахунковій схемі силами граничного опору, які утримують споруду є:

1. опір ґрунту на ділянці b2, де має місце зрушення основи у площині підошви фундаменту;

2. опір ґрунту на ділянці b1, де має місце випір ґрунту основи.

Тоді величина сили граничного опору R=Rcom в умові (5.1) при розрахунках стійкості споруд за схемою змішаного зсуву визначається як сума опорів на ділянках плоского зсуву b2 і зсуву з випором b1 за формулою:

, (5.4)

де - середні нормальні напруження під підошвою споруди;

- див. формулу (5.2);

l – сторона прямокутної підошви споруди;

b1 – розрахункове значення ширини ділянки споруди, де проходить зсув з випором;

- розрахункове значення ширини ділянки споруди, де проходить плоский зсув;

- граничні дотичні напруження на ділянці зсуву з випором.

Розрахункове значення граничних дотичних напружень визначається слідуючим чином.

1. В залежності від кута внутрішнього тертя і кута відхилення рівнодіючої зовнішньої сили (кут відхилення задається: 0,0;0,1 ;0,3 ;0,5 ;0,7 ;0,9 ) визначаємо з таблиці [2], стор. 34-35 значення коефіцієнтів несучої здатності: Nγ, Nq,Nс.

2. За одержаними значеннями Nγ, Nq,Nс для кожного значення кута відхилення , визначаємо сили граничного опору на ділянці зсуву з випором за формулою:

, (5.5)

де - питома вага ґрунту основи; – питоме зчеплення ґрунту;

ширина підошви фундаменту; q – інтенсивність навантаження на ділянці призми випору.

3. Для кожного значення і визначаємо нормальні і граничні дотичні напруження за формулами:

, (5.6)

, (5.7)

де – див. формулу (5.5);

- тиск, який виникає за рахунок сил зв’язності ґрунту.

4. За одержаними значеннями і будуємо графік несучої здатності основи (див. рис. 5.3).

5. З графіка визначаємо розрахункове значення граничних дотичних напружень в залежності від (див. рис. 5.1), підставляємо його в формулу (5.4).

Для визначення ширини ділянки b1 на якій проходить зсув з випором рекомендується розрахунок вести в слідуючому порядку:

1. Визначаємо коефіцієнт за формулою:

, (5.8)

де 1 - див. формули (5.2), (5.4);

- середні нормальні напруження під підошвою фундаментної плити.

2. Якщо одержане значення >0.45, то визначаємо нормальні напруження за формулою:

, (5.9)

де N0 – безрозмірний коефіцієнт, який приймається для щільних піщаних ґрунтів рівним 1; для всіх інших ґрунтів дорівнює 3.

3. Визначаємо напруження в ґрунті , при якому відбувається втрата стійкості основи від одного вертикального навантаження, тобто, коли =0:

, (5.10)

4. Будуємо графік лінійної залежності і нормальними напруженнями і для випадку, коли коефіцієнт зсуву >0.45 а при <0.45 – між і (рис.5.4).

 

Порядок визначення ширини ділянки b1:

1. За графіком в залежності від знаходимо відношення (див. рис.5.4).

2. За знайденим відношенням при відомій ширині підошви фундаменту b визначаємо b1.

3. За одержаним значенням b1 і при відомій ширині b визначаємо ширину ділянки b2:

b2= b - b1, (5.11)

Розрахункове значення зрушуючих сил F, в умові (5.1) при розрахунках стійкості споруд за схемою змішаного зсуву визначають за формулою (5.3).

Значення зрушуючих сил визначаємо таким чином, як і при розрахунках за схемою плоского зсуву, F = 757,6 кH.

Значення сил граничного опору R=Rcom визначається за формулою (5.4). Для визначення величини дотичних напружень τ lim при різних кутах відхилення δ’ рівнодіючої зовнішніх сил розрахунки ведемо в табличній формі, використовуючи формули (5.5), (5.6), (5,7) та таблицю [2] стор.34-35.

q=γ lsb· d =25,3 кH/м2;

n=C I / tg I =0 кПа.

 

 

d’ 00j1 0.1j1 0.3jI 0.5jI 0.7jI 0.9jI
  2,656026 7,968078 13,28013 18,59218 23,90423
Ng 6,7963 5,9796 4,3805 2,9368 1,7224 0,7483
24,305 22,548 19,09 15,709 12,362 8,7881
Ng 11,855 10,998 9,3107 7,6621 6,0295 4,2863
Ru,кH/м 7780,4 6974,8 5395,3 3940,8 2661,3 1536,1
cosd’ 1,0 0,999 0,990 0,973 0,948 0,914
sind’ 0,0 0,046 0,139 0,230 0,319 0,405
s, кПа 864,5 774,1 593,7 426,2 280,3 156,0
tlim,кПа   35,9 83,1 100,6 94,3 69,2

За даними двох останніх рядків будуємо графік несучої здатності τ lim= f(σ) (рис. 5.3.). З графіка за середнім значенням напружень σ m = 207,4 кПа встановлюємо розрахункове значення граничних дотичних напружень τ lim = 70 кПа, яке застосовуємо для визначення сили опору Rcom (формула 5.4)

τ lim=150

Крім того, визначаємо розрахункове значення довжини ділянок підошви споруди, на яких виникають зсув з випором b1 та площинний зсув b2. Значення b1 визначаємо графічно. Вид графіка встановлюємо в залежності від коефіцієнта зсуву :

tg I= tgφI + CI / m= 0,75.

При tg I = 0,5>0,45, будуємо графік лінійної залежності між b1/b і нормальними напруженнями σ flr, (рис. 5.4).

b1/b=0,18
σсr =249
σ flr = Ru / b-n =864 кПа.

У нашому випадку при σ max = 342,1 кПа b1/b = 0,18, звідси b1 = 1,6 м. b2 = b-b1 = 7,4 м.

Підставляючи значення τ lim, b1, b2 i l =1,0 м у формулу (5.4), знаходимо силу опору Rcom у випадку змішаного зсуву:

879 кН

Схема розрахунку несучої здатності ґрунту основи і стійкості стіни при змішаному зсуві показана на рис.5.5. Граничну поверхню зсуву (див. рис. 5.5) ґрунту основи встановлюємо згідно рекомендацій додатку 7 [2] стор. 32-33.

Підставляючи одержане значення у формулу (5.1), перевіряємо стійкість стіни за схемою змішаного зсуву.

1.0·757,6 =>1.0/1.1·879 =798,8 кН.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)