АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Влаштування фундаментів на заторфованих і мулистих грунтах

Читайте также:
  1. Влаштування на роботу
  2. Влаштування фундаментів на просідаючих грунтах.
  3. Класифікація фундаментів мілкого закладання та область їх застосування
  4. Механіка ґрунтів, основ і фундаментів
  5. Молодий спеціаліст - юрист Сердюк Аліна Юріївна, прийшла на співбесіду про влаштування на роботу до міліції.
  6. Працевлаштування випускників вищих закладів освіти.
  7. Працевлаштування інвалідів
  8. Працевлаштування молоді
  9. Способи підсилення та реконструкції фундаментів
  10. Форми працевлаштування у службах зайнятості

До заторфованих грунтів відносяться піщані глинисті грунти з відносним вмістом органічних речовин від 0.1 до 0.5 - (10 50)%. Якщо більше 50%, то такий грунт називається торфом.

Методи влаштування фундаментів.

1) повне або часткове прорізання заторфованого (мулистого) грунту.

Для цього використовуються пальові фундаменти (рис. 11.9):

Рис. 11.9

2) повна або часткова заміна заторфованого (мулистого) грунту шляхом влаштування піщаних або гравійно-щебеневих подушок (рис. 11.10):

Рис. 11.10

3) ущільнення заторфованого грунту постійним навантаженням (рис. 11.11):

Рис. 11.11

4) пристосування підземних та надземних конструкцій споруди до нерівномірного осідання:

- влаштування суцільних фундаментів (рис. 11.12):

Рис. 11.12

- влаштування залізобетонного поясу (рис. 11.13):

Рис. 11.13

армування сітками цегляної кладки.

Питання для самоконтролю:

1. Які грунти називаються просідаючими?

2. Які грунти відносяться до І-го типу за просіданням?

3. Які грунти відносяться до І-го типу за просіданням?

4. Методи влаштування фундаментів у просідаючих грунтах.

5. Який грунт називається заторфованим?

6. Що таке торф?

7. Методи влаштування фундаментів на заторфованих і мулистих грунтах.

Тема 12. ПІДСИЛЕННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНДАМЕНТІВ

Причини необхідності підсилення та реконструкції

Фундаментів

Підсилення та реконструкція фундаментів виявляються необхідними в таких випадках:

при збільшенні експлуатаційних навантажень на існуючі будівлі та спо­руди (накопичення виробничого пилу на покриттях і перекриттях, надбудова будівель і споруд, зміна виробничих процесів або призначення приміщень на промислових підприємствах та ін,);

при помилкових проектних рішеннях та їхніх порушеннях (заниження розрахункових навантажень порівняно з реальними, невдалі конструктивні рі­шенця вузлів з'єднань, необгрунтована заміна одних елементів іншими тощо);

при будівництві поруч з існуючими нових будівель і споруд, зведення яких позначається на деформаціях і міцності фундаменту (вібрація механіз-мів, вплив транспорту, забивання паль або шпунта поблизу експлуатованих будівель і споруд і т. д.);

при зміні гідрогеологічних умов унаслідок зміни рівня фунтових вод (бу­дівництво підземних комунікацій і дренажних пристроїв, використання фун­тових вод для господарсько-питних і виробничих потреб, улаштування водо­сховищ у районі, що примикає до місця будівництва, інфільтрація атмосфер­них опадів при незадовільній роботі поверхневих водотоків у місцях знахо­дження будівель і споруд та ін.);

при недостатній міцності матеріалів фундаментів (через порушення пра­вил виконання робіт, агресивну дію фунтових і невпорядкованих стічних промислових вод, наявність блукаючого струму, що спричиняє корозію арма­тури та руйнування бетону в залізобетонних фундаментах тощо);

при непередбачених причинах (обвалення фунтових масивів або вище розташованих конструкцій будівлі чи споруди, вибухи, підмив фундаментів, удари, сейсмічні впливи, урагани, повені та ін.).

Усі ці та багато інших факторів і дефектів у несприятливих випадках мо­жуть спричинити аварії або появу недопустимих деформацій фундаментів, а отже, усунути експлуатаційну надійність будівель і споруд.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)