АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Міністерство освіти та науки України

Читайте также:
 1. II. Світовий освітній простір і система освіти в Україні.
 2. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
 3. X. Исторические науки о культуре
 4. а) З основ законодавства України про культуру.
 5. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?
 6. Автономна Республіка Крим — територіальна автономія у складі України
 7. Академіна модель освіти
 8. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 9. Аналіз Закону України « Про державну службу»
 10. Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України
 11. АРХЕОГРАФІЧНІ УСТАНОВИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 12. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА та ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

КАФЕДРА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ, ОСНОВ ТА ФУНДАМЕНТІВ

Курсова робота

на тему:

„Розрахунки та проектування

основи підпірної стінки”

Виконав:

студент 2-го курсу

ФВГ, ГМ-24

шифр 81

Козачок В.Ю.

Перевірив:

доц.к.т.н.

Кузло М. Т.

 

РІВНЕ-2010

 

 

Зміст

1.Вихідні дані

2. Оцінка інженерно-геологічних умов будівельної ділянки. Ошибка! Закладка не определена.

2.1. Висновки про інженерно-геологічні умови будівельної ділянки.

3.Визначення навантажень на фундамент..

3.1. Визначення сили власної ваги стіни.

3.2. Визначення сил від ваги ґрунту на консолях стіни.

3.3.Визначення активного тиску ґрунту.

3.3.1.Визначення тиску на стіни від навантаження, що розміщене на поверхні засипки.

3.3.2. Визначення активного тиску ґрунту засипки вище рівня ґрунтових вод.

3.3.3. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод.

3.4. Визначення сил пасивного тиску ґрунту.

3.5.Визначення сил на підпірну стіну від дії води.

3.5.1 Визначення зважуючої сили води (Архімедової сили).

3.5.2. Визначення сил гідростатичного тиску води.

4. Розрахунок основи за несучою здатністю..

4.1. Основні положення розрахунку основ за несучою здатністю..

4.2. Розрахунок несучої здатності основ за схемою площинного зсуву.

4.3. Розрахунок несучої здатності основ за схемою змішаного зсуву.

4.4. Розрахунок несучої здатності основ за схемою глибинного зсуву.

5. Розрахунки деформацій підпірної стіни.

5.1. Загальні положення.

5.2. Визначення осідання фундаменту методом пошарового підсумування.

 

 

1.Вихідні дані

Проектування фундаментів і підпірних споруд здійснюється на основі діючих нормативних документів – ДБН В. 2.1.-10-2009 “Основи та фундаменти будинків та споруд” [1], СНиП 2.02.02-85 “Основания гидротехнических сооружений”[2], СНиП 2.06.07-85 “Подпорные стены...”[5], та ДСТУ Б В.2.1-2-96 “Грунти.Класифікація”[3], ДВН В.1.2-2:2006 “Навантаження і впливи”,[4].

У загальному випадку всі підпірні стіни можна розділити на масивні, куткові, коміркові, шпунтові, пальові та інші.

Стійкість масивних підпірних стін забезпечується переважно за рахунок власної ваги; куткових- власною вагою і вагою грунту, що знаходиться на її гранях.

Орієнтовні розміри поперечного розрізу підпірної стіни   d=(0,12...0,30)h h1=(0,02...0,04)h h2=(0,12....0,2)h h3=(0,02...0,04)h b=(0,7...0,9)h b1=(0,12...0,2)h b2=(0,12...0,2)h b3=(0,02...0,04)h


Рис.1 Схема конструкції підпірної стіни куткового типу.  

 

 


Основні розміри підпірних стін, як правило, визначається висотою підпору грунту h, який створено природним рельєфом місцевості.

 

Курсова роботи виконується на основі вихідних даних, які визначаються за таблицями, які задані в цьому розділі. Вибір варіанта інженерно-геологічних умов (таблиця 1.1, 1.2) здійснюється за останньою цифрою суми двох останніх цифр шифра (номера залікової книжки студента). Наприклад: шифр 74; 7+4=11; отже варіант інженерно-геологічних умов буде І.

 

 

Таблиця 1.1-Результати компресійних випробувань грунтів

 

 

№ варіан та ІГЕ Коефіцієнт пористості грунту е при вертикальному тиску`
0,00 0,05 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80
  2              
  ІГЕ-2 0,650 0,647 0,644 0,639 0,633 0,628 0,626
  ІГЕ-3 0,609 0,605 0,602 0,596 0,585 0,578 0,573
  ІГЕ-2 0,720 0,715 0,711 0,704 0,694 0,688 0,684
  ІГЕ-3 0,692 0,689 0,685 0,677 0,666 0,660 0,656
  ІГЕ-2 0,756 0,747 0,738 0,723 0,705 0,693 0,686
  ІГЕ-3 0,621 0,621 0,618 0,612 0,605 0,600 0,597
  ІГЕ-2 0,567 0,567 0,565 0,561 0,555 0,551 0,549
  ІГЕ-3 0,687 0,683 0,679 0,673 0,665 0,660 0,657
  ІГЕ-2 0,630 0,627 0,624 0,619 0,613 0,609 0,607
  ІГЕ-3 0,899 0,870 0,842 0,800 0,744 0,705 0,683
б ІГЕ-2 0,809 0,808 0,803 0,795 0,788 0,786 0,785
  ІГЕ-3 0,509 0,506 0,503 0,498 0,492 0,488 0,486
  ІГЕ-2 0,714 0,707 0,699 0,686 0,671 0,662 0,656
  ІГЕ-3 0,505 0,505 0,504 0,501 0,496 0,493 0,491
  ІГЕ-2 0,696 0,693 0,687 0,678 0,669 0,663 0,661
  ІГЕ-3 0,549 0,549 0,547 0,542 0,533 0,528 0,525
  ІГЕ-2 0,568 0,567 0,564 0,559 0,553 0,548 0,545
  ІГЕ-3 0,745 0,736 0,727 0,711 0,694 0,681 0,675
  1ГЕ-2 0,712 0,707 0,703 0,696 0,686 0,680 0,676
  ІГЕ-3 0,823 0,797 0,772 0,735 0,678 0,639 0,619
У ІГЕ-2 1,114 1,108 1,102 1,092 1,080 1,074 1,068
  ІГЕ-3 0,736 0,732 0,729 0,724 0,719 0,714 0,712

Таблиця 1.2 - Дані інженерно-геологічних вишукувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ вар ІГЕ Тов щи на ІГЕ, м Назва грунту за по- ходже нням Гранулометричний склад ґрунтів (процентний вміст частинок, %) Фізичні та міцнісні характеристики грунтів
>10 10-5 5-2 2-1 1--0,5 0,5-0,25 0,25 0,1 0,1-0,05 0,05 0,01 0,01-0,005 d <0,005 ρs г/см3 ρ, г/см3 W % Wl % WP % φп град Сп кПа
                                           
  ІГЕ-1 6,3 1,5 2,5 24,0 27,9 39,0 3,8 1,0 0,3       2,65 2,00 24,5     43,0 0,0
ІГЕ-2 8,0       1,0 5,0 10,0 19,0 11,0 29,0 17,0 8,0 2,70 2,03 22,5 23,7 17,8 14,0 4,0
ІГЕ-3 7,4 Qd           4,7 13,9 24,5 23,9 17,3 15,7 2,75 2,13 20.1 35,1 21,2 25,0 21,1
  ІГЕ-1 5,0     1,4 4,0 11,8 13,0 45,4 18,0 6,0 0,4   2,67 1,94 27,0     31,0 0,0
ІГЕ-2 8,2       1,5 2,5 10,1 14,3 16,0 17,0 19,7 18,9 2,71 1,97 25,5 27,9 13,6 17,2 11,0
ІГЕ-3 8,4   4,8 12,2 19,1 17,4 25,5 15,0 6,1       2,65 1,95 28,0     28,0 0,0
  ІГЕ-1 6,3         7,0 22,2 38,5 29,1 3,2     2,67 1,95 28,4     29,4 0,0
ІГЕ-2 7,2           1,0 8,0 5,2 20,3 34,5 37,0 2,74 2,06 22,7 35,7 18,3 11,0 22,0
ІГЕ-3 9,5           13,6 13,9 22,5 25,6 19,4 5,0 2,70 2,01 25,0 30,1 23,2 17,8 15,9
  ІГЕ-1 6,0 Qd       1,0 4,2 5,3 13,2 11,6 27,6 21,4 15,7 2,71 2,02 20,9 29,5 20,8 12,0 16,0
ІГЕ-2 7,5 1,0 9,0 10,0 20,0 19,0 19,6 12,7 6,2 2,0 0,5   2,66 1,98 25,8     39,0 0,0
ІГЕ-3 10,2           4,6 12,9 21,5 27,6 29,5 3,9 2,68 1,97 27,0 39,4 27,2 22,2 19,8
  ІГЕ-1 6,0   2,9 12,1 12,5 12,5 15,0 18,0 10,4 10,2 6,4   2,66 2,01 23,7     42,0 0,0

Продовження табл. 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        5                                  
  ІГЕ-2 8,0 Qd     1,0 2,0 2,0 7,0 10,0 27,0 21,0 21,0 9,0 2,69 1,89 33,4 32,0 26,0 5,0 5,0
ІГЕ-3 11,2 Qa   4,7 12,8 21,6 22,6 23,4 15,0         2,66 1,92 30,0     38,1 0,0
  ІГЕ-1 7,0 Qa       1,2 1,3 2,0 8,0 12,0 24,7 32,3 18,5 2,72 1,95 29,7 36,5 23,1 11,0 7,0
ІГЕ-2 6,7 Qe     4,0 12,2 12,5 14,7 18,5 24,7 8,2 4,7 0,5 2,67 2,10 19,1     36,5 0,0
ІГЕ-3 9,3 Qa           5,6 20,9 27,4 27,8 1,6 15,7 2,72 1,95 30,0 49,2 31,1 23,4 24,7
  ІГЕ-1 7,7 Qd       3,0 9,1 18,9 30,7 20,4 15,7 2,0 0,2 2,68 1,98 26,6     39,0 0,0
ІГЕ-2   Qe           1,6 12,7 24,3 21,7 24,0 15,7 2,69 2,15 17,9 26,4 19,0 18,0 6,0
ІГЕ-3 8,4 Qa     5,9 13,9 23,8 23,9 24,5 8,1       2,67 1,94 29,0     42,9 0,0
  ІГЕ-1 4,4 2,4 7,0 20,1 20,8 7,0 25,9 12,1 3,0 1,7     2,65 1,97 26,3     43,0 0,0
ІГЕ-2 9,3 Qd               3,2 21,0 34,8 41,0 2,72 2,11 20,2 53,8 24,7 14,0 18,0
ІГЕ-3 10,2       4,8 13,0 26,8 22,6 23,4 8,5     2,72 2,02 25,0     37,8 0,0
  ІГЕ-1 6,7 Qe           3,5 10,7 20,3 21,2 28,4 15,9 2,71 2,09 20,9 32.6 18,4 13,0 14,0
ІГЕ-2 8,0 Qa 0,8 2,7 10,4 27,0 30,5 9,1 6,7 6,3 5,4 1,1   2,66 1,95 27,9     43,0 0,0
ІГЕ-3 9,1 Qa   6,0 12,3 14,9 18,9 23,9 14,7 4,1 4,7 0,5   2,66 1,97 27,0     28,1 0,0
  ІГЕ-1 6,7 Qe     6,1 6,9 9,6 22,5 32,7 20,4 1,0 0,9   2,69 1,98 26,7     33,0 0,0
ІГЕ-2 7,4 Qd           2,0 13,0 25,0 25,0 25,0 10,0 2,70 1,93 30,5 28,1 21,6 5,0 1,0
ІГЕ-3 6,3 Qa           5,2 13,3 13,2 22,3 25,0 27,0 2,70 1,98 28,0 48,9 26,0 23,4 30,1
У ІГЕ-1 4,0     3,0 12,0 19,0 15,0 20,0 21,0 8,0 2,0   2,66 2,01 24,2     24,0 0,0
ІГЕ-2 9,0 Qe             5,0 4,0 11,0 40,0 40,0 2,71 1,82 42,0 52,0 27,0 31,0 18,0
ІГЕ-3 7,4 Qe           5,9 11,8 21,5 25,6 19,3 15,9 2,72 1,99 27,0 45,0 25,0 18,8 25,7

Вибір розмірів підпірної стіни та навантаження здійснюється за останньою та передостанньою цифрами шифра (таблиця 1.3).

Таблиця 13 - Розміри підпірної стіни

 

 

 

Варіант (остання цифра шифру) Розміри Варіант (передостання цифра шифру) Навантаження на поверхню ґрунту q кН/м Відмітка
h, м а, м поверхні грунту NL рівня підземних вод WL
  10.0 1.0        
  7.6 1.5        
  7.2 2.1        
  8.4 2.1        
  8.0 1.3        
  9.4 1.2        
  6.4 1.6        
  5.9 1.8        
  7.8 1.4        
  6.8 1.1        
У 4.5 1.2 У      

 

 

Таблиця 1.4 Характеристики грунту зворотної засипки

№ варіанта (остання цифра шифру) Назва (різновид) грушу Фізичні та механічні характеристики грунту зворотної засипки
ρs г/см3 ρ, г/см3 W* % φ*l, град
           
  пісок гравелистий 2,65 1,95 5,2 16,2 36.0 31,0
  пісок пилуватий 2,70 1,94 9,1 19,2 26.0 22,0
  пісок крупний 2,67 1,84 7,0 20,7 38.0 30,0
  пісок середньої крупності 2,71 1,88 10.2 21,7 35.0 29,2
  пісок крупний 2,67 1,89 6,3 18,8 40,0 37,4

          б
  пісок крупний 2,67 1,89 7,4 19,4 38.0 34,0
  пісок середньої крупності 2,71 1,90 9,8 20,9 35.0 31,0
  пісок пилуватий 2,66 1,82 10.6 23,2 30.0 22,0
  пісок крупний 2,66 1,95 6,4 17,0 40.0 35,0
  пісок середньої крупності 2,68 1,88 7,0 19,6 36.0 29,0
У пісок пилуватий з включеннями 2,67 1,73 5,4 16,9 26.0 20,0

*в чисельнику дається значена характеристиці грунту в природному стані, а в знаменнику- у стані повното водонасичення.

 

2. ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Оцінка інженерно-геологічних умов будівельної ділянки є першим та необхідним пунктом проектування основ і фундаментів споруд. На даному етапі виконується опис всіх інженерно-геологічних елементів (ІГЕ), виявлених під час вишукувань. В процесі опису надаються довідки про геологічний вік грунтів, їх походження. Далі за державним стандартом (ДСТУ Б В.2.1-2-96 "Грунти. Класифікація") визначається клас, група, підгрупа і різновид кожного шару грунту. Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика включає: інженерно-геологічні перерізи, таблиці нормативних і розрахункових характеристик грунтів і висновки про можливість будівництва споруди в даних умовах.

Різновид піщаного грунту встановлюється в залежності від його гранулометричного (зернового) складу і ступеня неоднорідності грунту за гранулометричним складом Си. Для визначення різновиду піщаного грунту, крім того, необхідно вираховувати похідні фізичні характеристики: коефіцієнт пористості е, ступінь вологості S r. За коефіцієнтом пористості піски бувають щільні, середньої щільності та пухкі. За коефіцієнтом водонасичення піщані грунти, як і великоуламкові, бувають маловологі, вологі і насичені водою.

Різновид глинистого грунту визначається за числом пластичності I Р, в залежності від якого глинисті грунти діляться на супіски, суглинки і глини, крім того різновид глинистого грунту встановлюється за показником текучості І IІІL

Приклад 2.1. В нашому випадку табл.1.3

h=10 м.

Мінімальні розміри поперечних перерізів h1, h2, h3, елементів підпірних стін рекомендується призначати: для бетонних стін - 600 мм, залізобетонних - 100 мм.

h1= 0,2 м, h2 =1,2 м, h3 = 0,2 м, d=1.2 м.

Основні розміри підпірної стіни: загальну висоту h + d, ширину підошви b слід призначати, як правило, кратним 300 мм. Розміри товщини елементів стін h1, h2, h3, b1, b2 ,b3 призначаються кратними 20 мм.

b1 =1,2 м, b2 = 1,2 м, b3 = 0,2 м, b=7 м.

Вибір варіанта інженерно-геологічних умов здійснюється за останньою цифрою суми двох останніх цифр шифра: шифр81; 8+1=9; отже варіант інженерно-геологічних умов буде 9.

Таблиця 1.1 -Результати компресійних випробувань грунтів

№ варіан та ІГЕ   Коефіцієнт пористості грунту е при вертикальному тиску Р, МПа
    0,00 0,05 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80
                 
  ІГЕ-2 0,568 0,567 0,564 0,559 0,553 0,548 0,545
  ІГЕ-3 0,745 0,736 0,727 0,711 0,694 0,681 0,675

Таблиця 1.2-Дані інженерно-геологічних вишукувань

вар № ІГЕ Товщина ІГЕ, м Назва грунту за походженням Гранулометричний склад грунтів Фізичні та міцні характеристики грунтів
>10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 d<0.005 rs r w w L w Р Фn С u
                                           
    ІГЕ-1 6,7 Qe           3,5 10,7 20,3 21,2 28,4 15,9 2,71 2,09 20,9 32,6 18,4 13,0 14,0
ІГЕ-2 8,0 Qa 0,8 2,7 10,4 27,0 30.5 9.1 6,7 6,3 5,4 1,1   2,66 1,95 27.9     32,0 0,0
ІГЕ-3 9,1   6,0 12,3 14,9 18,9 23,9 14,7 4,1 4,7 0,5   2,66 1,97 27,0     28,1 0.0

Вибір розмірів підпірної стіни та навантаження здійснюється за останньою та передостанньою цифрами шифра (таблиця 1.3).

Таблиця 1.3 -Розміри підпірної стіни

Варіант (остання цифра шифру) Розміри   Варіант (передостання цифра шифру) Навантаження на поверхню грунту q, кН/м Відмітка
  h, м a, м     поверхні грунту NL рівня під-земних вод WL
  10,0 1,0        

Таблиця 1.4 Характеристики грунту зворотної засипки

№ варіанта (остання цифра шифру) Назва (різновид) грунту   Фізичні та механічні характеристики грунту зворотньої засипки
rs, г/см3 r, г/см3 w*, % j*I, град
           
  пісок гравелистий 2,65 1,95 5,2 16,2 36,0 31,0

*в чисельнику дається значеня характеристики грунту в природному стані, а в знаменнику- у стані повного водонасичення.

 

2. ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ

БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Оцінка інженерно-геологічних умов будівельної ділянки є першим та необхідним пунктом проектування основ і фундаментів споруд. На даному етапі виконується опис всіх інженерно-геологічних елементів (ІГЕ), виявлених під час вишукувань. В процесі опису надаються довідки про геологічний вік грунтів, їх походження. Далі за державним стандартом [3] визначаеться клас, група, підгрупа і різновид кожного шару грунту. Оцінка інженерно-геологічних умов будівельного майданчика включає: інженерно-геологічні перерізи, таблиці нормативних і розрахункових характеристик грунтів і висновки про можливість будівництва споруди в даних умовах.

Різновид піщаного грунту встановлюється в залежності від його гранулометричного (зернового) складу і ступеня неоднорідності грунту за гранулометричним складом Сu. Для визначення різновиду піщаного грунту, крім того, необхідно вираховувати похідні фізичні характеристики: коефіцієнт пористості е, ступінь вологості Sr. За коефіцієнтом пористості піски бувають щільні, середньої щільності та пухкі. За коефіцієнтом водонасичення піщані грунти, як і великоуламкові, бувають маловологі, вологі і насичені водою.

Різновид глинистого грунту визначається за числом пластичності ІР,

в залежності від якого глинисті грунти діляться на супіски, суглинки і глини, крім того різновид глинистого грунту встановлюється за показником текучості ІL.

ІГЕ-1 має товщину 6,7 м. За геологічним типом цей грунт відносить до четвертиной системи,а за генетичним типом - це елювій. Він має такі фізичні характеристики: rs =2,71 г/см3, r =2,09 г/см3, w=20,9%, w L=32,6 і w р=18,4. Це означає, що число пластичності IP =14,2 ℅ і відноситься до зв’язних грунтів.

Згідно з ДСТУ Б В.2.1-2-96 різновид грунту – суглинок.

Вираховуємо показник текучості ІL:

;

За показником текучості ІL = 0,18 – суглинок напівтвердий.

Вираховуємо необхідні характеристики e, Sr:

 

ρw =1,0 г/см3.

ІГЕ-2 має 8,0 м. За генетичним типом - це алювіальні (річні) відкладення. Він має такі фізичні характеристики: rs =2,66 г/см3, r =1,95 г/см3, w=27,9%,φn = 43град,Сn= 0кПа.

Верхня і нижня межа пластичності w L і w р відсутні. Це означає, що число пластичності IP =0 і грунт належить до незв’язних. Для встановлення різновиду грунту за гранулометричним складом і ступенем неоднорідності С u розрахунки проводимо в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Зерновий склад грунту

Розмір фракцій Граттючетричнин стад грипів (проценпшй вміст частинок, %)
>10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05 0,01 0.01-0,005 <0,005
Розмір фракцій в ℅ 0,8 2,7 10,4 27,0 30,5 9,1 6,7 6,3 5,4 1,1  
Сумарний вміс часток більших від даного діаметра, ℅ 0,8 3,5 13,9 40,9 71,4 80,5 87,2 93,5 98,9 100,0  
Сумарний вміс часток менших від даного діаметра, ℅ 99,2 96,5 86,1 59,1 28,6 19,5 12,8 6,5 1,1 0,0  

 

Згідно з [3] грунт належить до пісків крупних, оскільки вміст часток більших за 0,5 мм становить понад 71,4 %,що більше 50℅. За даними сумарного вмісту часток менших від даного діаметра будуємо інтегральну криву гранулометричного складу грунту (рис. 2.1).

Рис.2.1 Сумарна крива гранулометричного складу піщаного грунту

З графіка одержуємо d6 0= 0,95, d10 =0,08 Ступінь неоднорідності Сu = d60 /d10 =11,75. При ступені неоднорідності Сu ≥3 пісок є неоднорідним.

Вираховуємо коефіцієнт пористості e і ступінь вологості Sr:

 

ρw =1,0 г/см3.

Згідно з [3] уточнюємо різновид грунту. Грунт належить до пісків крупний e =0,74 і Sr= 1,0 буде пухкий і насичений водою.

 

ІГЕ -3 має товщину 9,1 м. За генетичним типом - це алювіальні (річні) відкладення. Він має такі фізичні характеристики: rs =2,66 г/см3, r =1,97 г/см3, w=27%,φn = 28,1,Сn= 0кПа.

Верхня і нижня межа пластичності w L і w р відсутні. Це означає, що число пластичності IP =0 і грунт належить до незв’язних. Для встановлення різновиду грунту за гранулометричним складом і ступенем неоднорідності С u розрахунки проводимо в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2- Зерновий склад грунту

Розмір фракцій Граттючетричнин стад грипів (проценпшй вміст частинок, %)
>10 10-5 5-2 2-1 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05 0,01 0.01-0,005 <0,005
Розмір фракцій в ℅   6,0 12,3 14,9 18,9 23,9 14,7 4,1 4,7 0,5  
Сумарний вміс часток більших від даного діаметра, ℅ 0,0 6,0 18,3 33,2 52,1 76,0 90,7 94,8 99,5 100,0  
Сумарний вміс часток менших від даного діаметра, ℅ 100,0 94,0 81,7 66,8 47,9 24,0 9,3 5,2 0,5 0,0  

Згідно з [3] грунт належить до пісків крупних, оскільки вміст часток більших за 0,5 мм становить понад 52,1%,що більше50℅. За даними сумарного вмісту часток менших від даного діаметра будуємо інтегральну криву гранулометричного складу грунту (рис. 2.2)

Рис.2.2 Сумарна крива гранулометричного складу піщаного грунту.

З графіка одержуємо d6 0= 0,83, d10 =0,08 Ступінь неоднорідності Сu = d60 /d10 =10,3. При ступені неоднорідності Сu ≥3 пісок є неоднорідним.

 

Вираховуємо коефіцієнт пористості e і ступінь вологості Sr:

 

Згідно з [3] уточнюємо різновид грунту. Пісок крупний при e =0,72 і Sr= 1,0 буде пухкий і насичений водою.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.031 сек.)