АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7-го класу з історії України

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. III. ДЕКЛЯРАЦІЯ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПРАЦЮЮЧОГО І ЕКСПЛЬОАТУЄМОГО НАРОДУ УКРАЇНИ
 3. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 4. V. Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів
 5. VI. Характер діяльності учнів.
 6. VII. Аналіз галузі
 7. VII. Характер діяльності учнів.
 8. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 9. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 10. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 11. а) З основ законодавства України про культуру.
 12. Авдання та методи контролю органів державної фінансової інспекції України?

Навчально-методичний комплекс складається з таких компонентів, як підручник, хрестоматія, атлас, робочі зошити, книги для читання, дидактичні матеріали, наочні засоби навчання, збірники тестів для перевірки знань учнів з певного навчального курсу для конкретного класу [20, с. 131].

Далі ми проаналізуємо навчально-методичний комплекс для учнів 7 класу з історії України.

Свідерський Ю.Ю. Історія України: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / Ю.Ю. Свідерський, Ладиченко Т.В., Романишин Н.Ю. — К.: Грамота, 2007. — 272 с.: іл., карти[21].

Підручник містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини, починаючи від середини І тисячоліття і до кінця ХV століття. Основний навчальний матеріал поданий згідно із чинною програмою Міністерства освіти і науки з історії України. Матеріал супроводжується рубриками «Історичні цікавинки», «Історичні джерела», у яких наведені дані про давньоруські міста, історичні особи. Глибше осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть уривки з історичних документів, численні ілюстрації, карти, схеми. Запитання та завдання, зорієнтовані на вікові особливості семикласників, а отже, сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу.

Гісем О.В. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник/ О.В. Гісем, ., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. - Харків: Веста, 2007. — 176 с.[4]

Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу історії України. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо.

Автори свідомо уникли методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.

Власов В. С. Робочий зошит з історії України 7 клас/ В.С. Власов. – Харків:Ранок, 2013. – 48 с [9]. Зошит тематично-діагностичних вправ призначений для контролю предметних компетенцій учнів: хронологічних, просторових, інформаційних, аксіологічних, мовленнєвих, формування яких передбачене навчальною програмою з історії для 11-річної школи. Зошит відповідає чинним підручникам і реалізує засади компетентнісно-орієнтованого навчання історії. Містить завдання для всіх етапів уроку – від сприйняття й осмислення учнями нового матеріалу до узагальнення й систематизації навчальних досягнень, а також самостійної роботи вдома.Трубчанінов С.В., Винокур І.С. Історія України. Навчальний посібник для 7 класу середніх загальноосвітніх шкіл. — Кам'янець-Подільський: «Оіюм», 2008. — 89 с [25]. В основу даного видання покладено навчальний посібник для учнів спеціалізованих класів загальноосвітніх шкіл та гімназій і ліцеїв гуманітарного профілю, який визнано одним з кращих серед поданих на конкурс.

Кожен параграф розбитий в середньому на 3-4 пункти, які займають лише одну сторінку. Курсивом в тексті виділено важливі поняття або незнайомі терміни, пояснення яких подано в дужках. Історія, як і кожна інша наука, має свою термінологію. Перевірте себе, чи вірно вимовляєте нові імена та історичні терміни.

Запитання та завдання до параграфів допоможуть учням перевірити, чи зрозумів він текст, чи вміє пов'язати ілюстрації з текстом та аналізувати історичні події, вірно використовувати поняття.

Харківська Н.І. Історія України. 6-9 класи. Карти. Схеми. Таблиці. Словник-довідник/ Н.І. Харківська: Навч. посібник. — Х.: Основа, 2007. — 112 с. — (Серія: Експрес-підготовка.). [27]

Посібник містить карти з основних питань курсу, опорні схеми, узагальнюючі та синхронізовані таблиці, універсальний словник понять, термінів, подій, персоналій. Перевагою посібника є його простота, чітка структурованість змісту. Матеріали подані в зручній і доступній формі, що допоможе учням швидко й легко повторити, закріпити й систематизувати знання курсу. Кагітіна Н. А. Історія України. 7 клас / Н. А. Кагітіна, О. П. Мокрогуз. — Х. : Вид. група «Ос нова», 2009. — 72 c. — (Серія «Мій конспект») [16]. Видання «Мій конспект» — це нова серія посібників, які ставлять на меті надати допомогу вчителеві при підготовці до уроку.

Автори пропонують базову основу, використовуючи яку кожен вчитель може створити свій власний конспект уроку. Посібник розрахований на вчителів, методистів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Атлас з історії України. 7 клас - К.: Інститут передових технологій, 2012. — 27 с [1]. Атлас, розрахований на розвиток просторових вмінь учнів, а також малюнки, що присутні в атласі несуть для учнів 7 класу розвиток естетичної культури учнів.

Отже, навчально-методичний комплекс з історії України для учнів 7 класу, має всі ключові засади для розвитку естетичного виховання в процесі навчання історії.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)