АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1.Баханов К.О. Інноваційні системи технології та моделі навчання історії в школі

Читайте также:
 1. IV. Список использованнЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
 2. VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. Аналіз наукової літератури
 4. Библиографический список
 5. Библиографический список
 6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 7. Библиографический список
 8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 9. Библиографический список
 10. Библиографический список
 11. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 12. Библиографический список

1.Баханов К.О. Інноваційні системи технології та моделі навчання історії в школі. Монографія // . Константин Олексійович Баханов — Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160с.

2.Баханов К.О.Дослідницька робота учнів на уроках історії.-Х.:Вид.група «Основа» 2004-380 cт.

3.Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи з історії України(методичний посібник для вчителів) –К.:Генеза, 1996.—208с.

4.Вєнцева Н.О. Дискусійні методи на уроках історії України: 7-8 класи/.—Х “Основа”,2007—128с.

5.Вєнцева Н.О.Вивчення історичних постатей на уроках історії України в 7 класі .-Х:Вид.група «Основа»2010-127

8.Власов В.С. Історія України: 7 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В.С.Власов. – К.: Генеза, 2008. – 304 с.: іл., карти.

9.Власов В. С. Робочий зошит з історії України 7 клас/ В.С. Власов. – Харків:Ранок, 2013. – 48 с.[2]

10. Гісем О.В. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник / О.В. Гісем, ., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. - Харків: Веста, 2007. — 176 с.

11.Концепція загальної та середньої освіти, Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»)

13. Джерело Лисенко Лідія Григорівна, вчитель історії та суспільствознавства, вчитель вищої категорії НВК "Кілійська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія" Кілійського району Одеської області.

14.Дяченко Н.П. «Формування національної ідеї на уроках історії України» // історія в середніх і вищих навчальних закладах -2005.-№3 с.20.

15. Ілюстрована енциклопедія історії України(від найдавнішого часу до кінцяXVIIIст./ Авт. тексту О. Кочерук. – Спалах ЛТД,1998.—216с.

16.Історія України/В.Ф.Верстюк,О.В.Гарань,О.І.Гужій та ін. Під ред. В. А.Сломія – К.,Альтернативи,1997.—460с.

17.Кметь «Використання пізнавальних завдань і задач у пошуково-дослідницькій діяльності//історія та правознавство -2007 №14.-С16-20.

18.Комаров В. Деякі актуальні питання розвитку методики навчання історії як науки (методологічний аспект) В.Комаров //історія в школах України.-2000-№4-С.23-28.

19.Марочко Н. «Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом розвитку критичного мислення Н.Марочко //історія України -2010.-45.с:18-20с.

20. Пінчук А.С. Методичні засади висвітлення історичних постатей у шкільних курсах історії.

21.Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман. - К.: Генеза, 2006. - 328 с.22.Пометун О.Фрейман Г. Пізнавальні уміння як компонент змісту шкільної історичної освіти// історія в школі-2006.-№6-с.20

23.Ржепецький Л.А «Формування національної самосвідомості на уроках історії України//історія та правознавство.-2005-№19-21 с.3-6.

24.Савчин М.В. Вікова психологія: навч.посіб.-2-ге вид.,стереотип./ М.В савчин – К.: Академвидав, 2009.- 360 с.

25.Свідерський Ю.Ю. Історія України: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / Ю.Ю. Свідерський, Ладиченко Т.В., Романишин Н.Ю. — К.: Грамота, 2007. — 272 с.: іл., карти.

26.Степанищев А.Т.Методика преподавания в школе/А. Т.Степанищев :В 2 ч.-гуманіт.вид центр владос,2002.Ч 1 304 с.ил.

27.http://valyakodola.ucoz.ru/publ/mojim_uchnjam/konsultaciji_po_pidgotovci_do_urokiv/jak_sklasti_istorichnij_portret_osobistosti/58-1-0-272.

28.Cтепанищев. А. Т.Методика преподавания истории,:В 2 ч.-М.:Гуманітар.вид.центр.Владос,2002.-Ч2-208 с.:ил.

29.Трубчанінов С.В., Винокур І.С. Історія України./ С.В Трубчанинов, І.С.Винокур 7 класу середніх загальноосвітніх шкіл. — Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2008. — 89 с

30.Усі уроки до курсу «Історія України».7 клас/Упоряд.Н.І.Харківська.-Х.:Вид. «Основа»,2007.-272 с.

31.http://alref/com/ua/skachaty/Diagnostikapiznaval-nihmojlivosteiyuchnivunavchanniistoriyi/5

ДОДАТКИ

Додаток А

Клас :7

Курс :Історія України

Тема:Становище держави з центром у Києві.

Урок №3.Держава з центром у Києві

Мета:начальна-навчити виявляти закономірності утворення держави у східних слов’ян ,охарактеризувати діяльність перших київських князів

Розвивальна-розвивати вміння знаходити причинно-наслідкові зв’язки .

Виховна-виховувати в учнях громадсько-патріотичні почуття.

Тип уроку:комбінований

Міжпредметні зв’язки:історія ,географія,література

Основні поняття: «цивілізація, держава, соціально-економічні відносини, політика» .

‡агрузка...

Обладнання: карта «Київська Русь ІХ-ХІ ст.», ілюстрації з літописів , фрагменти літопису «Повість минулих літ»

Очікувані результати:

Після уроку учні зможуть:

-визначати хронологічні межі правління перших київських князів

-характеризувати внутрішню та зовнішню політику

-визначити наслідки походів проти Візантії

-звідки походить назва Русь.

Хід уроку

Діяльність вчителя Передбачена діяльність учнів
І.Організаційний момент ІІ.Актуалізація опорних знань На дошці записати проблемні завдання: а)Чи можна Русь ІХ ст. вважати цивілізацією? ІІІ.Мотивація Матеріал, який ми будемо вивчати є важливий тим,що люди,про яких ми будемо говорити,доклали багато зусиль,щоб зберегти державність в україні. ІV.Вивчення нового матеріалу План уроку 1.Утворення держави з центром в Києві 2.Військові походи київських князів на Візантію. 3.Традиції державотворення на території України в ІХ ст. 1.Процес об’єднання слов’янських князівств у єдину державу прискорювало ускладнення зовнішньополітичної ситуації,зумовлене Великим переселенням народів. Хвилями накочувалися кочовики,великого лиха завдали авари,хозари.Дляборотьби із навалою окремі князівства об’єднувалися.УVIII-на початку ІХст.складаються державні об’єднання у східних словян.На території України виникає держава з центром у Києві,яка робить перші кроки на міжнародній арені. 2.Головною зовнішньополітичною акцією Аскольда були Візантійські походи.Після чергового походу був укладений договір ,одним із реальних наслідків якого стало хрещення правлячої верхівки у Києві.Це мало великий вплив на подальший розвиток внутрішнього життя словянського суспільства на Подніпров’ї. V.Узагальнення та систематизація Перші київські князі:Аскольд,Дір,Олег,Ігор-зміцнили свою державу,об’єднавши окремі князівства східних слов’ян,посилили її військову могутність,домоглися міжнародного визнання.Утворення у ІХ ст.Київської держави мало велике значення.Так,східнослов’янські племена об’єдналися в межах однієї держави.Цим було закладено традиції державотворення на території України,що дало потужний імпульс розвиткові української народності та її культури. VI.Домашнєзавдання 1.Опрацювати матеріал підручник В.С.Власова. 2.Підготувати розповідь про теорії походження назви «Русь». 3.Порівняти внутрішню політику київських князів за допомогою таблиці.         Висловлюють свої твердження на тему.     Переглядають історичну карту. Складають термінологічний словник і памятку історичних портретів.     Записують які князівства утворилися     Записують визначні події взошит : -Схему походів Аскольда -Схему прихід до влади київських князів.     Записують домашнє завдання

Додаток Б

Клас :7


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)