АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОРТРЕТІВ ЯК МЕТОДИЧНА

Читайте также:
 1. II. Методична робота.
 2. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 3. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 4. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
 5. Аналіз ефективності використання викор с/г угідь
 6. Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві
 7. Аналіз ефективності використання основних фондів
 8. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві
 9. Аналіз ефективності використання підприємством трудових ресурсів
 10. Аналіз забезпеченості й використання матеріальних ресурсів на п-ві
 11. Аналіз забезпеченості, інтенсивності і ефективності використання основних засобів підприємства
 12. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів ставить на

ЗМІСТ

ВСТУП..............................................................................................................3

РОЗДІЛ І ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОРТРЕТІВ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ……………………………...……………………………………..6

1.1.Аналіз наукової літератури ......................................................................6

1.2. Психолого-педагогічні можливості навчання історії у підлітковому віці.....................................................................................................................7

1.3. Дидактичні умови використання історичних портретів видатних українських особистостей під час вивчення історії в 7 класі.........................10

Розділ ІІ. ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЩОДО МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОРТРЕТІВ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ОСОБИСТОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «КИЇВСЬКА РУСЬ наприкінці Х-ХІст.»..........................................................14

2.1.Стан вивчення проблеми у шкільній практиці...........................................14

2.2.Аналіз навчально-методичного комплексу для учнів 7 класу з Історії України.............................................................................................................15

2.3.Методика використання історичних портретів видатних українських особистостей підчас вивчення теми “Київська Русь наприкінці Х-ХІ ст.”.........................................................................................................................18

ВИСНОВКИ.........................................................................................................20

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................22

ДОДАТКИ..........................................................................................................24

ВСТУП

Актуальність теми. Історію творять особистості. Саме з цього незаперечного твердження про розуміння історії кожного народу, кожного його періоду виходить сучасна історична освіта в Україні. Кожне покоління, кожна нація пишається своїми видатними людьми. Саме завдяки їм, висоті їхніх духовних і матеріальних звершень залишаються в історії ті народи, що цього гідні. Видатні особистості- немов камертон свого часу: вони задають тональність життя суспільства, повністю піднімають планку суспільних діянь і прагнень.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів зорієнтовують навчання історії в школі на осмислення ролі особи в історії, відповідальності особистості за власні дії. Такий кількісний склад персоналій свідчить, що вивчення діяльності історичних діячів має важливе значення для шкільної історичної освіти. Історичний факт –це дійсна подія,що мала місце в історії,що має завжди наступними характеристиками:локалізованість в часі і просторі;об’єктивність;суб’єктивність і невичерпність.Від того як певний історичний трактують залежить створення історичного процесу.Тому ця проблема є актуальною і в наш час.

В цілому місце і роль особи в історичному процесі або людини, є важливим методологічним питанням історичної науки. Закономірність і випадковість, причинність історичної події або явища, рушійні сили історичного розвитку, вплив особи на історичний процес і його межі, сенс історії – ось далеко неповний перелік питань, пов’язаних з цією проблемою.

Значення досвіду полягає в тому, що використання різноманітних прийомів роботи допомагають учням глибше та повніше зрозуміти зміст і значення історичних подій, позитивно впливають на формування моральних якостей і громадянської позиції, сприяють розвитку уяви і творчих здібностей.

Таким чином, вдумливе вивчення особистості видатного діяча сприятиме як більш глибокому пізнанню історії, так і посиленню позитивного педагогічного впливу на формування особистості учня. Плідність і якість цього впливу залежать від педагогічної майстерності вчителя. На уроках історії з вивчення історичних діячів використовую різноманітні форми і методи, застосування яких сприяє формуванню вміння характеризувати й оцінювати діяльність історичної особи.

Мета дослідження -теоретично обґрунтувати використання історичних портретів на уроках історії під час вивчення теми «Київська Русь напр. Х-ХІ ст».

‡агрузка...

Виходячи з мети,нами поставлені наступні завдання:

1.Проаналізувати науково-педагогічну та методичну літературу по проблемі дослідження.

2.Визначити сутність і значення історичних постатей у навчанні

3.Визначити психолого-педагогічні можливості використання історичних портретів під час вивчення теми «Київська Русь наприкінці Х-ХІ ст.»

4.Розробити методику використання історичних портретів під час вивчення

теми «Київська Русь наприкінці X-XI ст.»

Об’єктом дослідження – використання історичних портретів в шкільній практиці

Предметом єметодика використання історичних постатей на уроках історії під час вивчення теми «Київська Русь напр. Х-ХІ ст.»

Історіографія дослідження: В ході дослідження була опрацьована наукова літератури з даної проблеми із вікової психології, педагогіки, дидактики та методики викладання історії. Проблемою історичних постатей займалися: Венцева [6], Степанищев [21], Баханов[1].

Методологічна основа курсової роботи ґрунтується на використанні історичних постатей на уроках історії та практики вчителів.

Практичне значення-у формуванні в ній висновки можуть бути використані вчителем в практичній діяльності на уроках історії.

Структура роботи- курсова робота склад зі вступу, двох розділів, висновків,списку використаних джерел і літератури,додатків.

РОЗДІЛ 1

ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОРТРЕТІВ ЯК МЕТОДИЧНА

ПРОБЛЕМА


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)