АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз ефективності використання викор с/г угідь

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 8. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 9. Аналіз асортиментної продукції
 10. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 11. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 12. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну

Основними показниками, які приймаються при аналізі використання ріллі, є коефіцієнт використання ріллі, показники економічної оцінки оброблюваних сільськогосподарських культур, показники оцінки ефективності структура посівів та ін..Коефіцієнт використання ріллі визначається як відношення площі ріллі, використовувані під посіви (посівна площа господарства), площі ріллі, наявної в господарстві. Коефіцієнт використання ріллі один в тому случи, якщо вся рілля використовується під посіви сільськогосподарських культур. Ефективне використання ріллі в чому визначається структурою посівних площ. Чим більша питома вага в структурі посівів найбільш ефективних культур, тим краще використовується рілля. Тому попередньо здійснюється оцінка економічної ефективності основних сільськогосподарських культур. Структура посівів повинна знаходиться в повній відповідності з виробничим напрямком господарства, його спеціалізацією, забезпечувати підвищення ефективності рослинництва, враховувати особливості грунту, клімату, забезпеченість господарства технікою і робочою силою. Кожному господарству доцільно підібрати найбільш вигідні культури, щоб отримувати з кожного гектара займаної площі найбільш кількість продукції при найменших затратах праці і коштів. Оцінку ефективності сільськогосподарських культур проводять роздільно за двома групами - товарному і кормовим культурам.

 

Аналіз інтенсивності виробництва

У сучасних умовах головним шляхом зростання виробництва є інтенсифікація сільського господарства, коли зростання виробництва продукції досягається шляхом додаткових вкладень капіталу на 1 га використовуваної землі, шляхом вдосконалення технології й організації виробництва.

Показники рівня інтенсивності виробництва поділяють на вартісні і натуральні.

Вартісні:

1. Вартість ОЗ на 1 га с/г угідь.

2. Сума виробничих витрат на 1 га с/г угідь.

Натуральні:

1. Енергетичні ресурси в кінських силах на 100 га с/г угідь.

2. Кількість умовних еталонних тракторів на 100 га ріллі.

3. Щільність поголів’я тварин на 100 га с/г угідь.

4. Кількість внесених добрив на 1 га ріллі.

Показники, що характеризують екон. ефективність інтенсифікації:

Вартісні:

1. Вартість валової продукції:- на 1 га с/г угідь.

- на 1 га основних виробничих засобів с/г призначення.

- на одного середньорічного працівника.

2. Сума прибутку на 1 га с/г угідь.

3. Рівень рентабельності п-ва.

Натуральні:

1. Рівень урожайності с/г культур.

2. Рівень продуктивності тварин.

 

 

Аналіз показників забезпеченості основними фондами та ефективності їх використання

Показники економ ефективності:

-фондовіддача-відношення валової вартості продукції до вартості Оз;

-рентабельність-відношення чистого прибутку до вартості основних фондів і понм на 100%;

-абсолютна сума прибутку на 1 грн ОФ віднош чистого прибутку до в-ті ОФ.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)