АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз платоспроможності п-ва, ліквідності балансу

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 3. VII. Аналіз галузі
 4. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 5. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 8. Аналіз асортиментної продукції
 9. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 10. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
 11. Аналіз виручки від реалізації продукції, оцінка впливу факторів на її зміну
 12. Аналіз витрат підприємства за видами діяльності (структурно-динамічний та факторний аналіз витрат)

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

- коефіцієнта платоспроможності (автономії),
- коефіцієнта фінансування
- коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами,
- коефіцієнта маневреності власного капіталу.

 • Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність.
 • Коефіцієнт фінансування розраховується як співвідношення залучених і власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.
 • Коефіцієнтзабезпеченостівласнимиоборотними коштами розраховується як відношеннявеличини чистого оборотного капіталу до величиниоборотнихактивівпідприємства і показуєзабезпеченістьпідприємствавласнимиоборотними коштами.
 • Коефіцієнтманевреностівласногокапіталупоказує, яка частинавласногокапіталувикористовується для фінансуванняпоточноїдіяльності, тобтовкладена в оборотнікошти, а яка - капіталізована. Коефіцієнтманевреностівласногокапіталурозраховується як відношеннячистого оборотного капіталу до власногокапіталу.

Аналізліквідності балансу полягає в порівняннікоштів з активу, згрупованих за рівнемїхньоїліквідності, іззобов'язаннями за пасивом, об'єднаними за строками їхпогашення і в порядку зростанняцихстроків.

Підприємство буде ліквідним, якщойогопоточніактивиперевищуватимутькороткостроковізобов'язання. Підприємствоможе бути ліквідним у більшійчименшіймірі. Якщо на підприємствіоборотнийкапіталскладається в основному з коштів (грошей) та короткостроковоїдебіторськоїзаборгованості, то такепідприємствовважаютьліквіднішим, ніж те, де оборотнийкапіталскладається в основному іззапасів. Для оцінки реального рівняліквідностіпідприємстванеобхідно провести аналізліквідності балансу.
Аналізліквідностіпідприємствапередбачає два такіетапи:
складання балансу ліквідності;
розрахунок та аналізосновнихпоказниківліквідності.
Ліквідність балансу - церівеньпокриттязобов'язаньпідприємствайого активами, строк перетворенняяких на грошівідповідає строкам погашеннязобов'язань.
Для визначенняліквідності балансу необхіднопорівнятипідсумки за кожною групою активу і пасиву балансу.
Баланс буде абсолютно ліквідним, якщозадовольнятиметакіумови:
- Найбільшліквідніактивиперевищуютьнегайніпасивиабодорівнюютьїм.
- Активи, щошвидкореалізуються, дорівнюютькороткостроковимпасивамабобільші за них.
- Активи, щореалізуютьсяповільно, дорівнюютьдовгостроковимпасивамабобільші за них.
- Активи, щоважкореалізуються, менші за постійніпасиви.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)