АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз ефективності використання оборотних коштів на підприємстві

Читайте также:
 1. ABC-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 2. d. абсолютне вивільнення оборотних активів;
 3. SWOT-аналіз ВТК «Лукас».
 4. VII. Аналіз галузі
 5. VIII. Аналіз внутрішніх функціональних підрозділів
 6. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 7. XYZ-аналіз як метод оптимізації абсолютної величини затрат підприємства
 8. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 9. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості
 10. Аналіз асортиментної продукції
 11. Аналіз видатків Мостиського району на фінансування соціальних потреб у сучасних умовах
 12. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства

Аналіз використання оборотних коштів на підприємстві здійснюється на основі розрахунку таких основних показників ефективності їх використання:

1) коефіцієнт оборотності - характеризує кількість оборотів за звітний період, розраховується за формулою:

або:

,

де - кількість днів досліджуваного періоду;

- обсяг реалізованої продукції (виручка від реалізації продукції);

- середній залишок оборотних коштів за період,

 

2) тривалість одного обороту в днях:

або:

3) коефіцієнт завантаження коштів в обороті – характеризує величину оборотних коштів, що припадає на одну гривню реалізованої продукції:

Розрахунки зводять у таблицю.

Таблиця . Показники використання оборотних коштів

    Роки (квартали) Відхилення  
№ п/п Показники       3 від 1 року 3 від 2 року  
    абс. відн. абс. відн.  
Обсяг реалізованої продукції, тис.грн. 842,7 1251,7 1781,9 939,2 0,527 530,2 0,298  
 
Середньорічний залишок оборотних коштів, тис.грн. 8,3 7,9 10,1 1,8 0,178 2,2 0,218  
   
Кількість днів досліджуваного періоду,      
 
Коефіцієнт оборотності, 101,53 158,443 176,426 74,896 0,425 17,983 0,102  
 
Тривалість одного обороту, днів, 3,595 2,304 2,069 -1,526 -0,738 -0,235 -0,113  
 
Коефіцієнт завантаження коштів в обороті, 0,01 0,006 0,006 -0,004 -0,738 -0,001 -0,113  
 
Економічний ефект   -4,428 -1,146 -1,146 3,282 -2,863  
   

Особливу увагу в аналізі використання оборотних коштів підприємства варто приділити розрахунку економічного ефекту (втрат), отриманого від прискорення (зниження) оборотності оборотних коштів. Такий розрахунок здійснюють з використанням коефіцієнтів завантаження коштів в обороті:

Обсяг реалізованої продукції та показник середньорічного залишку оборотних коштів прогресивно збільшується, досить суттєва різниця між величинами в порівнянні 2011 року з 2009 роком. Коефіцієнт оборотності, що характеризує кількість оборотів за звітний період, поступово збільшується з кожним роком, а тривалість одного обороту навпаки зменшується, як і коефіцієнт завантаження коштів в обороті, що свідчить про скорочення величини оборотних коштів, що припадають на одну гривню реалізованої продукції.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)