АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Читайте также:
 1. IV. Список использованнЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ
 2. Архаїчні джерела української культури
 3. Баланс підприємства як найважливіша форма звітності, його структура та джерела даних для складання.
 4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 5. Библиографический список
 6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 7. Библиографический список
 8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 9. Библиографический список
 10. Библиографический список
 11. Библиографический список

Основна література:

1. Висоцький О.Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – 130 c.

2. Закович М.. Українська та зарубіжна культура. К., 2002.

3. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. Закл. Освіти / В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук та ін.. – К.:Ліера ЛТД, 2005. – 464 с.

4. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб./ Калапчук С., Остафійчук В., Горбань Ю. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 358 с.

5. Крип,якевич І. Історія української культури К. Либідь, 2002. 650с.

6. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч.посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. — Львів: Світ, 2005. — 568 с. з іл.

7. Шейко В., Білоцерківський В. Історія української культури. К. «Знання», 2009. – 413 с.

 

Додаткова література:

1. Богуцький Ю., Андрущенко В,, Безверщук Ж., Новохатько Л. Українська культура в європейському контексті. – К. «Знання», 2007. – 679 с.

2. Волков С.М. Мистецька освіта в культурі України 90-х рр.. ХХ ст.. Н. пос. К., 2006.-208с.

3. Волкова М.В., Ярошенко А.П. Козак Мамай. Мистецько-етнографічні праці. Х. Факт. 2008.-512с.

4. Горбачов Д. Шедеври українського живопису. - К. Мистецтво. 2008.- 608с.

5. Горовий Анатолій Васильович. Перший іконописець Київської Русі – Аліпій. К., «Наш час». 2008.- 140с.

6. Гонтова Лариса Валерівна. Українське мистецтво 2 пол. ХХ ст.. К.2005. -112с.

7. Гриценко Олександр Андрійович. Пророки, пірати, політики і публіка: культурні індустрії й державна політика в сучасній Україні. К., К.І.С. 2003.- 168с.

8. Гринишина М. Театр української драматургії: Сучасна та класична українська п’єса на сценах театрів у 1930-х роках.
К., 2006. - 283 с.: іл.

9. Жаборюк Анатолій Андрійович. Про літературу, малярство і українську національну ідею. - О. Астропринт. 2008. - 168с.

10.Задорожний В. Курс історії української культури (ІХ - початок ХХІ ст.). - Ужгород : Ґражда, 2009. - 429 с.

11. Зубавіна Ірина. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті. Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв Ук раїни. — К.: ФЕНІКС, 2007. — 296 с.: іл.12. Ісаєвич Ярослав. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. НАНУ. Л., 1996. 336с.

13. Історія української культури у 5 томах. Т.1. Історія культури давнього населення України./ Гол ред.. Б.Патон. К., «Наукова Думка», 2001.

14. Історія української культури у 5 томах. Т.2.Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ ст.. К., «Наукова Думка», 2001.

15. Історія української культури у 5 томах. Т.3. Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.. К., «Наукова Думка», 2003.

16. Історія української культури у 5 томах. Т.4. Українська культура першої половини ХІХ ст.. Кн. перша. Українська культура 2 пол. ХІХ ст.. Кн. Друга. К., «наукова Думка», 2008.

17. Коломієць Р. Г. Традиції, канони і новації українського театру:
Початок XIX — початок XX ст. Книга І. — К.: Інтертехнологія, 2008. — 136 с.: іл.

18. Копієвська Ольга. Культурна функція держави в контексті національного державотворення. – К., 2010 – 272 с.

19. Крвавич Д., Овсійчук В., Черепанова С. Українське мистецтво. Т.2. Львів. Видавництво «Світ».-2004.- 267с.

20. Наливайко Д., Горбачов Д.. Українське барокко. Х.Акта, 2004. Т.1.- 636с. Т.2.-412с.

21. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст.. / Редкол.: В. Сидоренко та ін..; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтвкраїни : У 2кн. – К.: Інтертехнологія, 2006. – Кн. 2. – 656 с.

22. Протас Марина. Українська скульптура XX століття.
К., 2006. - 278 с: іл.

23. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. К.2001.- 444с.

24. Рожко Володимир Євтухович. Українське православне церковне мистецтво Волині (ХІХ-ХХ ст..). Луцьк, 2006.- 400с.

25. Романенко Г., Шейко В. Еволюція художніх і літературних об’єднань України: історико-культурологічний вимір: монографія. – К.: Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2008. – 208 с.

26. Роготченко Олексій. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм.Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. — Київ: ФЕНІКС, 2007. — 608 с.: іл.

‡агрузка...

27. Тимофієнко Володимир. Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття. К., 2002. - 472 с

28. Сіткарьова Ольга. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи.
К., 2005. - 196 с.

29. Сидоренко Віктор. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ століть.К., 2008. - 188 с.: іл.

30. Уманцев Ф. Мистецтво давньої України. К.2002.- 324с.

31. Український портрет 16-18 ст. К. Артанія нова. 2006. -352с.

Т.1.-636с. Т.2.-412с.

32. Українське мистецтво в полікультурному просторі; навч. Посібн. / О.Рудницька, Л.А.Кондрацька/ АПН К. Єксоб.2000.-207с.

33. Художня культура України. Навч. пос. / М.Масол, С.А.Ничкало К.В.Шл. 2006.- 240с.

34. Художники України: Енциклопедичний довідник / Авт.-упоряд.: М. Г. Лабінський. – К.,2006. – 640 с.

35. Чернець В.Г. Українська культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі: стан, проблеми, перспективи. Тези наук. Конф. К. 2000.-204с.

36. Чепелик Оксана. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія. Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. — К.: Хімджест, 2009. — 272 с.

 

 

Інтернет-ресурси:

1. Журнал "Народна творчість та етнографія // http://etno.kyiv.uar.net/vyd/nartv/2004/journ2004.html

2. Історія української культури у п’яти томах. т 2 (Українська культура XIII — першої половини XVII століть). Київ, "Наукова думка", 2001 http://izbornyk.org.ua/istkult2/ikult2.htm

3. Історія української культури/ За загал. ред. І. Крип’якевича. — 4-те вид., стереотип. — К.: Либідь, 2002. «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)

4. Сайт інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України // http://etnolog.org.ua/

5. Українська культура:Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В. І. Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. // http://litopys.org.ua/cultur/cult.htm

 

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)