АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення навантажень на фундамент

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. б. Внести фундаментальные изменения в теорию и практику международных отношений, которых придерживается правительство, находящееся у власти в России.
 4. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 5. Виберіть правильне визначення
 6. Виберіть правильне визначення терміну
 7. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 8. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 9. Визначення вартості машин і обладнання
 10. Визначення взаємодії
 11. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 12. Визначення витратних параметрів

Навантаження, що діють на фундаменти споруд і ґрунт основи визначаються згідно з чинними будівельними нормами [4]. Основними, згідно з цим документом, є нормативні значення навантажень, що знаходяться як добуток питомої ваги матеріалу γ на об’єм конструкції.

Питома вага γ в кН/м3 деяких матеріалів дорівнює: бетону-24; залізобетону -25; металу -70-80.

Нормативне навантаження визначається за формулою:

, (4.1)

де V -об’єм елемента.

Розрахунок фундаментів та інших конструкцій виконується за розрахунковими навантаженнями NI і NII (відповідно для першої та другої груп граничних станів), що визначаються як добуток нормативних навантажень Nn на коефіцієнт надійності для навантажень за формулою:

(4.2)

В розрахунках за другою групою граничних станів (за деформаціями) = 1,0, а в розрахунках за першою групою граничних станів (за несучою здатністю) приймається з таблиці 5.1 [4].

 

Таблиця 4.1-Коефіцієнт надійності для навантажень (табл.5. [4])

Конструкції споруд і види ґрунтів
Конструкції: - металеві - бетонні (ρ >1600 кг/м3), залізобетонні, кам’яні, армокам’яні, дерев’яні - бетонні (ρ <1600 кг/м3), ізоляційні, вирівнюючі, обробні шари, виконані: а) в заводських умовах б) на будівельному майданчику Ґрунти: в природному заляганні насипні   1,05(0,9) 1,1(0,9)   1,2(0,9) 1,2(0,9) 1,3(0,9)   1,1(0,9) 1,15(0,9)

Примітки:

1. Значення коефіцієнтів, що наведені у дужках, приймаються при розрахунках за першою групою граничних станів у випадку, коли зменшення навантаження зможе погіршити стійкість споруди.

2. При визначення навантаження від ґрунту слід враховувати також навантаження від матеріалів, обладнання і транспортних засобів, що передаються на ґрунт.

 

В курсовій роботі для таких споруд, як підпірні стіни необхідно визначити навантаження від власної її ваги і тиску ґрунту засипки. В залежності від взаємодії ґрунту і стіни розрізняють активний і пасивний тиски ґрунту. Активний тиск ґрунту виникає при переміщенні стіни від ґрунту і відповідає мінімальному значенню тиску. Пасивний тиск ґрунту виникає при переміщенні стіни на ґрунт і відповідає максимальному значенню тиску.

3.1. Визначення сили власної ваги стіни

Розрахунки проводимо за формулою 4.1на довжини стінки.

1). Для сили N 1 (див.рис.4.1) маємо

- об’єм елемента

V 1 =0,5·(b2 + b3)·(h +d - h 2)·1,0=12,6 м3;

- власна вага

N 1б ·V 1 = 315 кН;

γб =25 кН/м3 -- питома вага залізобетону.

Відстань хс1, на якій знаходиться центр ваги N 1 від вертикальної грані стіни, визначається за формулою:

хс1 =[х12 + х2 ·(х1 + х2/3)] / (2х1 + х2), де х1, х2 -- розміри елемента.

У нашому випадку х1 = b3; х2 = b2 - b3;

хс1 = 0,69 м.

Плече е1 сили N 1 відносно точки 0 (див.рис.4.1)

е1 = b /2 -(b 1 + хс1) = 1,81 м.

2). Для сили N 2:

- об’єм елемента

V 2 =0,5 ·(h 1 + h 2) ·b 1 ·1,0 = 2,4 м3;

- власна вага

N 2б ·V2 = 60 кН.

Відстань хс2, на якій знаходиться сила N 2 від вертикальної зовнішньої грані стіни, визначається за формулою:

хс2 = ус=(х1 · у + х2 · у /3) / (2х1 + х2 ), де х1 = h 1; х2 =h 2 - h 1 ; у =b 1;

хс2 =0,78 м.

Плече е2 сили N 2 відносно точки 0:

е 2 = b /2 - (b 1 - хс2) = 2,28 м.

3) Для сили N 3:

- об’єм елемента

V3 = b2 · h 2 ·1,0= 4,0 м3;

- власна вага

N 3б ·V 3 = 100 кН.

Плече е3 сили N 3 відносно точки 0:

е3 = b /2 - b 2/2 - b 1 = 1,5 м.

4) Для сили N 4:

- об’єм елемента

V 4 =0,5 ·( h 2 + h 3 ) ·(b - b 1 - b 2) ·1,0 =6 м3;

- власна вага

N 4б ·V 4 =150 кН.

Відстань хс4, на якій знаходиться сила N 4 від внутрішньої грані стіни, визначається за формулою:

хс4 = ус =(х1 · у + х2 · у /3) / (2х1 + х2), де х1 = h 3; х2 =h 2 - h 3 ; у = b - b 1 - b 2;

хс4 = 1,94 м.

Плече е4 сили N 4 відносно точки 0:

е4 = хс4 + b1 + b2 - b /2 =1,44 м.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)