АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні положення розрахунку основ за несучою здатністю

Читайте также:
 1. B. Забезпечити спокій, лежаче положення з піднятими нижніми кінцівками.
 2. C. Надати хворому горизонтального положення тіла, ввести серцеві засоби.
 3. C. Перевести постраждалого у стабільне положення.
 4. I. Загальні положення
 5. I. Загальні положення
 6. I. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
 7. I. Призвание к наследованию (основания и порядок)
 8. I. Типичные договоры, основные обязанности и их классификация
 9. I. Экспресс-опрос по основным положениям темы
 10. II. Cинусы основания черепа.
 11. II. Организационные основы деятельности участкового уполномоченного полиции
 12. II. Основные моменты содержания обязательства как правоотношения

Розрахунок основ за несучою здатністю виконується з метою перевірки стійкості споруди, або її елементів при будівництві і експлуатації.

Для забезпечення стійкості споруди і її елементів необхідно, щоб виконувалась умова:

, (5.1)

де F – розрахункове значення сил, які здатні зрушити споруду;

R – розрахункове значення сил граничного опору, які утримують споруду;

- коефіцієнт сполучення навантаження, приймається для основного сполучення навантажень – 1.0; для особливого сподучення навантажень – 0.9; для сполучення навантажень в період будівництва і ремонту – 0.95;

- коефіцієнт умов роботи, приймається з таблиці 5 (СНиП 2.02.02-85, стор. 9);

- коефіцієнт надійності споруди, приймається рівним 1.25; 1.20; 1.15 і 1.10 відповідно для споруд І, ІІ, ІІІ, ІV класу.

При невиконанні умови (5.1) необхідно застосувати інженерні заходи (покращити характеристики грунту, зменшити навантаження, збільшити розміри фундаментної плити та інш.).

Однією із основних задач при визначенні стійкості споруд є вибір розрахунокової схеми, за якою можлива втрата несучої здатності основи. На основі екпериментальних і теоретичних досліджень встановлено, що при розрахунках стійкості гідротехнічних споруд слід розглядати можливі втрати стійкості за схемами плоского, змішаного і глибинного зсувів.

Вибір схеми зсуву прводиться в залежності від виду споруди, характеристик грунту основи, схеми навантаження, а також від додаткових умов, які наведені в таблиці 5.1.


Таблиця 5.1 - Можливі розрахункові схеми несучої здатності основ

№№ пп Грунти Тип основи Навантаження Умова Розрахункові схеми
           
  Піщані, великоуламкові, тверді і напівтверді глинисті Однорідна Вертикальні і горизонтальні (а) Виконується 1) схема плоского зсуву
  Туго- або м’яко-пластичні глинисті. Однорідна Вертикальні і горизонтальні (а) (б) (в) Виконується 1) схема плоского зсуву
  Піщані, великоуламкові, тверді і напівтверді глинисті Однорідна Вертикальні і горизонтальні Умова (а) не виконується 1) схема плоского зсуву 2) схема змішаного зсуву

 

Продовження таблиці 5.1

           
  Туго або м’яко пластичні глинисті Однорідна Вертикальні і горизонтальні Умови (а), (б), (в) не виконуються 1) схема плоского зсуву 2) схема змішаного зсуву
  Піщані, великоуламкові, тверді і напівтверді глинисті Неоднорідна Вертикальні і горизонтальні (а) Виконується 1) схема плоского зсуву
  Туго або м’якопластичні глинисті Неоднорідна Вертикальні і горизонтальні (а) (б) (в) Виконується 1) схема плоского зсуву

 

Продовження таблиці 5.1

           
  Піщані, великоуламкові, тверді і напівтверді глинисті Неoднорідна Вертикальні і горизонтальні Умова (а) не виконуються 1) схема глибинного зсуву 2) схема змішаного зсуву 3) схема плоского зсуву
  Туго обо мякопластичні глинисті Неоднорідна Вертикальні і горизонтальні Умови (а), (б), (в) не виконуються 1) схема глибинного зсуву 2) схема змішаного зсуву 3) схема плоского зсуву

Примітки до табл. 5.1: У формулах (а), (б), (в): - число моделювання;

- максимальне нормальне напруження в кутовій точці під підошвою споруди, кПа;
в - ширина підошви споруди;
- питома вага грунту основи;
- безрозмірний коефіцієнт, який приймається для щільних пісків рівним 1, для інших грунтів дорівнює 3;
- розрахункове значення коефіцієнта зсуву;
І - відповідно кут внутрішнього тертя і питоме зчеплення грунту;
- середня нормальна напруга під підошвою споруди;
- коефіцієнт ступеня консолідації;
Kф - коефіцієнт фільтрації;
- коефіцієнт пористості грунту в природному стані;
- час зведення споруди;
- коефіцієнт ущільнення;
- питома вага води;
- розрахункова товщина консолідуючого шару.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)