АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення глибини закладання фундаменту

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 3. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 4. Виберіть правильне визначення
 5. Виберіть правильне визначення терміну
 6. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).
 7. Визначення активного тиску ґрунту засипки нижче рівня ґрунтових вод
 8. Визначення вартості машин і обладнання
 9. Визначення взаємодії
 10. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 11. Визначення витратних параметрів
 12. Визначення власного капіталу і його складових.

Глибина закладання фундаменту (відстань між підошвою фундаменту та позначкою планування поверхні грунту) залежить від декількох факторів:

- призначення та конструктивних особливостей споруди, величини і характеру навантажень, які діють на фундамент;

- існуючого та проектного рельєфу території;

- інженерно-геологічних і гідрологічних умов будівельного майданчика;

- можливого розмиву грунту біля опор споруд, які зводяться у руслах річок;

- глибини сезонного промерзання;

- та інших факторів.

Раціональна глибина закладання фундаменту вибирається на основі техніко-економічного порівняння варіантів. Одержану глибину закладання фундаментів уточнюють за модулем висоти прийнятої конструкції фундаменту (збірного або монолітного).

Розрахункова глибина сезонного промерзання визначається згідно СНиП 2.02.01-83 за формулою:

ds=khdsn, (8.1)

де kh – коефіцієнт, що враховує вплив теплового режиму споруди;

dsn – нормативна глибина сезонного промерзання грунтів:

, (8.2)

де d0 – величина, що приймається для суглинків і глин 0.23 м; супісків, пісків дрібних і пилуватих – 0.28 м; пісків гравелистих, крупних і середньої крупності – 0.30 м; великоуламкових грунтів – 0.34 м;

Ms – безрозмірний коефіцієнт, який чисельно дорівнює сумі абсолютних значень середньомісячних мінусових температур на зиму в даному районі.

Глибину закладання фундаментів у грунтах, що здимаються (глинисті грунти, а також дрібні і пилуваті піски), приймають, як правило, не менше розрахункової глибини сезонного промерзання грунтів ds.

 

2. Визначення розмірів підошви фундаменту в плані.

Для визначення розмірів підошви фундаменту в плані розрахунки необхідно вести в такому порядку.

1. Попередньо визначають потрібну площу підошви фундаменту за виразом:

, м2 (8.3)

 

або ширину підошви фундаментів:

- стрічкових , м; (8.4)

- квадратних , м; (8.5)

- прямокутних , м (8.6)

де N II (n II) – навантаження на фундамент;

R 0 – розрахунковий опір грунту під підошвою фундаменту, визначається за таблицями додатку 3 СНиП 2.02.01-83;

d – глибина закладання фундаменту, м;

- усереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту і грунту на його обрізах, кН/м3;

- відношення довжини більшої сторони підошви фундаменту до меншої.

2. Призначають за площею А розміри підошви (b – ширину і l – довжину). Розміри позацентрово завантажених фундаментів визначають таким чином, щоб виконувалась умова . Центрально завантажені фундаменти приймаються квадратними.

3. Визначають розрахунковий опір R грунту за формулою:

, (8.7)

де - коефіцієнти умов роботи, які приймаються з табл. 3 СНиП 2.02.01-83 у залежності від типу грунту, конструктивної схеми та жорсткості споруди;

К – коефіцієнт, який дорівнює К=1, якщо характеристики міцності грунту і С визначені за таблицями.

- коефіцієнти, які приймаються з табл. 4 СНиП 2.02.01-83;

Kz - коефіцієнт, який дорівнює: при b <10 м Kz=1; при b 10 м Kz=(z0/ b)+0.2; де z0=0.8 м;

b – ширина підошви фундаменту, м;

- питома вага грунту, який залягає нижче підошви фундаменту (за наявності підземних вод визначається з урахуванням зважуючої дії води);

- питома вага грунту, який залагає вище підошви фундаменту, кН/м3;

- розрахункове значення питомого зчеплення грунту, який залягає безпосередньо під підошвою фундаменту, кПа;

d1 – глибина закладання фундаментів безпідвальних споруд від поверхні грунту, або приведена глибина закладання зовнішніх і внутрішніх фундаментів від підлоги підвалу, м;

db – глибина підвалу – відстань від поверхні грунту до підлоги підвалу, м.

4. Уточнюємо b при новому значенні R, що визначено за формулою (8.7).

5. Перевіряють виконання умов:

а) для центрально завантаженого фундаменту: ,

де - тиск під підошвою фундаменту;

б) для позацентрово завантаженого фундаменту:

, , ,

де , - відповідно максимальний і мінімальний тиск під підшвою фундаменту, визначається за формулою:

, (8.8)

де N II – розрахункове навантаження на фундамент, кН;

А – площа підошви фундаменту, м2;

- середнє значення питомої ваги матеріалу фундаменту і грунту на його обрізах, кН/м3;

d – глибина закладання фундаменту, м;

М – момент зовнішніх сил, кНм;

W – момент опору підошви фундаменту, рівний для прямокутних фундаментів W=bl 2 /6, м3

де b, l – відповідно ширина і дожина фундаменту.

У випадку невиконання будь-якої умови або значного недовантаження фундаменту змінюють розміри підошви, повторно визначають R і перевіряють виконання перелічених умов.

Питання для самоконтролю:

1. Як визначається глибина закладання фундаменту?

2. Як визначаються розміри підошви фундаменту в плані?

3. Як визначається розрахунковий опір R грунту?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)