АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Влаштування фундаментів на просідаючих грунтах

Читайте также:
  1. Влаштування на роботу
  2. Влаштування фундаментів на заторфованих і мулистих грунтах.
  3. Класифікація фундаментів мілкого закладання та область їх застосування
  4. Механіка ґрунтів, основ і фундаментів
  5. Молодий спеціаліст - юрист Сердюк Аліна Юріївна, прийшла на співбесіду про влаштування на роботу до міліції.
  6. Працевлаштування випускників вищих закладів освіти.
  7. Працевлаштування інвалідів
  8. Працевлаштування молоді
  9. Способи підсилення та реконструкції фундаментів
  10. Форми працевлаштування у службах зайнятості

Грунти, які знаходяться у напруженому стані від зовнішнього навантаження або власної ваги і мають властивості при змочуванні додатково осідати, називають просідаючими, а додаткове осідання при змочуванні - просіданням.

Грунти вважаються просідаючими, якщо відносне просідання esl ³0.01.

Відносне просідання визначають за формулою:

, (11.1)

де h np; h set,p - висота зразка грунту відповідно природної вологості та після його водонасичення, коли діє кінцевий тиск Pk, що дорівнює сумі тисків від власної ваги грунту та від зовнішнього навантаження Pk=szg+szp; hng - висота зразка грунту природної вологості при дії тиску від власної ваги грунту Pп=szg.

 

 

Грунтові умови будівельних майданчиків, складених просідаючими грунтами, в залежності від величини можливого просідання від власної ваги, при їх змочуванні ділять на два типи:

1) просідаючі грунти І типу, які при змочуванні мають просідання від власної ваги Ssl 5 см;

2) просідаючі грунти ІІ типу – Ssl>5 см;

,

(11.2)

де n – кількість просідаючих інженерно-геологічних елементів грунтів,

 

Рис.11.2

- коефіцієнт відносного просідання, визначається в лабораторних умовах;

hi – товщина і-го просідаючого ІГЕ;

ksl,i =1 при Hs 15 м; ksl,i =1.25 при Hs 20 м;

Hs – загальна товщина просідаючого грунту.

 

а) влаштування фундаментів на просідаючих грунтах І типу.

1) пониження тиску під підошвою фундаменту до значення початкового просідаючого або меншого за нього тиску (рис. 11.3):

Рис. 11.3

Psl – початковий просідаючий тиск.

 

2) ущільнення тяжкими трамбовками (рис. 11.4):

 

Рис. 11.4

3) влаштування подушки з місцевого матеріалу (рис. 11.5):

Рис. 11.5

4) влаштування пальових фундаментів (рис. 11.6):

Рис. 11.6

 

б) методи влаштування фундаментів на просідаючих грунтах ІІ типу.

1) влаштування паль з розширеною п’ятою (рис. 11.7):

Рис. 11.7

2) закріплення грунтів хімічними розчинами (рис. 11.8):

Рис. 11.8

3) ущільнення грунтів попереднім замочуванням і подальшим вибухом.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)