АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Граничний тиск на грунт

Читайте также:
  1. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.

Критичному навантаженню (Ркр) на графіку (див. рис. 4.4) відповідає кінець фази 2, початок 3 (т. М1). Значення Ркр на грунт можна визначити із рівнянь рівноваги і рівнянь граничного стану. У випадку плоскої задачі і коли об’ємною силою є тільки вага грунту ці рівняння мають вигляд:

; (4.9)

.

 

Таким чином, задача є статично визначеною і зводиться до рішення невідомих sx, sz, txz в системі із трьох рівнянь. У багатьох випадках рішення цих рівнянь виконують чисельним методом.

Один із таких розробив В.В. Соколовський, в основі якого лежить метод кінцевих різниць.

У випадку, коли об’ємні сили не враховуються, а навантаження на грунт прикладені вертикально, Прандль отримав рішення для визначення Ркр:

Рис. 4.7

. (4.10)

В.І. Новотворцев розвинув рішення для випадку, коли навантаження на поверхні грунту прикладене під певним кутом.

 

І. - зона активного тиску;

ІІ. - зона перехідного тиску;

ІІІ - зона пасивного тиску.

 

 

Рис.4.8

(4.11)

.

Формули (4.10) і (4.11) справедливі, коли навантаження на грунт передаються через гнучкий фундамент. Дослідами встановлено, що у випадку передачі навантаження на грунт через жорсткий фундамент спостерігається двохстороннє витіснення грунту, а під фундаментом виникає ущільнене ядро.

Рис. 4.9

В.Г. Березанцев прийняв допущення, що контур ущільненого ядра описується рівнобедреним трикутником і отримав вираз для визначення Ркр:

, (4.12)

де - фіктивне навантаження.

Усі отримані рішення, наприклад (4.10), (4.11) та (4.12) можна записати у вигладі канонічного рівняння:

, (4.13)

де - коефіцієнти несучої здатності (є функцією кута відхилення рівнодіючої зовнішньої сил і кута внутрішнього тертя );

b – ширина фундаменту;

q – додаткове навантаження на краях фундаменту;

сІ - питоме зчеплення (взяте для розрахунків за І-ою групою граничних станів).

Вираз (рис. 4.13) дає можливість встановити силу граничного опору грунту у вздовж поверхні ковзання призми зсуву, яка згідно СНиПу записується у вигляді:

 

. (4.14)

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)