АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні положення розрахунку основ за несучою здатністю

Читайте также:
 1. B. Забезпечити спокій, лежаче положення з піднятими нижніми кінцівками.
 2. C. Надати хворому горизонтального положення тіла, ввести серцеві засоби.
 3. C. Перевести постраждалого у стабільне положення.
 4. I. Загальні положення
 5. I. Загальні положення
 6. I. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
 7. I. Призвание к наследованию (основания и порядок)
 8. I. Типичные договоры, основные обязанности и их классификация
 9. I. Экспресс-опрос по основным положениям темы
 10. II. Cинусы основания черепа.
 11. II. Организационные основы деятельности участкового уполномоченного полиции
 12. II. Основные моменты содержания обязательства как правоотношения

Розрахунок основ за несучою здатністю виконується з метою перевірки стійкості споруди, або її елементів при будівництві і експлуатації.

Для забезпечення стійкості споруди і її елементів необхідно, щоб виконувалась умова:

, (5.1)

д е F – розрахункове значення сил, які здатні зрушити споруду;

R – розрахункове значення сил граничного опору, які утримують споруду;

- коефіцієнт сполучення навантаження, приймається для основного сполучення навантажень – 1.0; для особливого сполучення навантажень – 0.9; для сполучення навантажень в період будівництва і ремонту – 0.95;

- коефіцієнт умов роботи, приймається з таблиці 5 ([2], стор. 9);

- коефіцієнт надійності споруди, приймається рівним 1.25; 1.20; 1.15 і 1.10 відповідно для споруд І, ІІ, ІІІ, ІV класу.

При невиконанні умови (5.1) необхідно застосувати інженерні заходи (покращити характеристики ґрунту, зменшити навантаження, збільшити розміри фундаментної плити та ін.).

Однією із основних задач при визначенні стійкості споруд є вибір розрахункової схеми, за якою можлива втрата несучої здатності основи. На основі експериментальних і теоретичних досліджень встановлено, що при розрахунках стійкості гідротехнічних споруд слід розглядати можливі втрати стійкості за схемами площинного, змішаного і глибинного зсувів. При цьому встановлено, що коли діють одні горизонтальні навантаження або вони значно перевищують вертикальні навантаження, втрата несучої здатності основи проходить безпосередньо у площині підошви фундаменту. У випадку, коли діють одні вертикальні навантаження або вони значно перевищують горизонтальні навантаження, втрата несучої здатності основи проходить з витисненням ґрунту з під підошви фундаменту. Коли діють вертикальні і горизонтальні навантаження, втрата несучої здатності основи проходить як безпосередньо в площині підошви фундаменту, так і з витисненням ґрунту з під фундаменту.

Визначаємо величину критерію Nσ:

Nσmax/b· γ lsb=4,12, де

γ lsb =10,72 – питома вага ґрунту у зваженому водою стані.

Для пісків крупних N0 =3 [2] Nσ =4,12 >N0=3 умова не виконується, тому необхідно розрахувати стійкість стіни як за схемою площинного, так і за схемою змішаного зсувів, а для неоднорідних основ і глибинного зсуву.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)