АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунки несучої здатності паль-стояків

Читайте также:
 1. Вкажіть середні терміни відновлення працездатності.
 2. Головні ознаки нежиттєздатності правових норм
 3. Грошові розрахунки та їх вплив на формування доходів.
 4. Методика визначення рівня розумової працездатності дитини
 5. На виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
 6. Орієнтовні середні терміни іммобілізації, реабілітації і непрацездатності при різноманітних пошкодженнях
 7. Платіжний баланс та його розрахунки.
 8. Постанова Правління НБУ Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки у національній валюті»
 9. Правові наслідки обмеження у дієздатності
 10. Проміжні розрахунки та відновлений відкритий текст
 11. Розрахунки концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих викидів

Несучу здатність Fd, кН (тс), забивної палі, палі оболонки, набивної та бурової паль, які спираються на скельний грунт, а також забивної палі, яка спирається на малостисливий грунт (згідно СНиП 2.02.03-85) визначається за формулою:

, (9.1)

де - коефіцієнт умов роботи палі в груті, приймається =1;

А – площа поперечного перерізу палі, м2;

Розрахунковий опір грунту R під нижнім кінцем палі-стояка, кПа, слід приймати:

а) для всіх випадків забивних паль, які спираються на скельні та напівскельні грунти R=20000 кПа (2000 тс/м2);

б) для набивних та бурових паль та паль-оболонок, заповнених бетоном і занурених у невивітений скельний грунт (без слабких прошарків) не менше ніж на 0.5 м за формулою:

, (9.2)

де - нормативне значення міцності на одноосне стиснення скельного грунту у водонасиченому стані, кПа;

- коефіцієнт надійності для грунту =1.4;

- розрахунокова глибина занурення палі у скельний грунт, м;

- зовнішній діаметр палі, м;

в) для паль-оболонок, які спираються рівномірно на поверхню невивітреного скельного грунту, накритого шаром нескельних грунтів (які не розмиваються) товщиною не менше трьох діаметрів паль-оболонок за формулою:

, (9.3)

де позначення ті ж, що й у попередній формулі.

Допустиме навантаження на палю знаходиться за формулою:

, (9.4)

де - коефіцієнт надійності, який приймається =1.4, якщо несуча здатність палі визначається розрахунками.

Для паль-стояків, паль з розширеною п’ятою та порожнотілих паль несуча здатність за властивостями грунту повинна порівнюватись з несучою здатністю матеріалу стовбура палі. З двох значень несучої здатності палі, визначених за властивостями грунту та за властивостями матеріалу палі в розрахунок приймається менше значення.

Таблиця 9.1 - Орієнтовні розрахунокові навантаження на палю за міцністю стовбура палі, кН.

Забивні квадратного перерізу за ГОСТ 19804.1-79 Пустотні круглі за ГОСТ 19804.5-83 і ГОСТ 19804.6-83 Бурові та набивні з розширенням і без розширення
                 
Роз-мір пере-різу, см Дов-жина, м   Міц-ність стов-бура, кН Діа-метр, см Дов-жина, м Міц-ність стов-бура, кН Діа-метр, см Дов-жина, м Міц-ність стов-бура, кН
25х25 30х30 35х35 40х40 3-6 3-12 8-16 13-20     4-12 4-12 4-12 4-12       10-30  

Якщо палі прорізають просідаючі грунти ІІ-типу, то слід врахувати можливість виникнення негативного тертя між бічною поверхнею палі та грунтом, яке виникне в результаті просідання грунту в процесі його замочування і зменшить несучу здатність палі (див. п.8 СНиП 2.02.03-85).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)