АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Проміжні розрахунки та відновлений відкритий текст

Читайте также:
 1. A. Выберите из текста прилагательные и распределите их по степеням сравнения.
 2. Ambient media в контексте современных рекламных кампаний
 3. Http://www.animelyrics.com/anime/reborn/bloodyprince.htm тексты песен Бела
 4. I,1: ТЕКСТЫ САНКХЬИ
 5. I,1: ТЕКСТЫ САНКХЬИ
 6. I,2: ПАТАНДЖАЛИ И ТЕКСТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ЙОГИ
 7. II. Важнейшие свидетсли новозаветного текста
 8. II. Общие требования и правила оформления текстов исследовательских работ.
 9. II. Письменно переведите 1, 2, 3-й абзацы текста.
 10. II. Письменно переведите 2, 5, 6-ой абзацы текста.
 11. II. Работа с текстом
 12. II. Редактори текстів.

ЛАБОРАТОРНа РОБОТА 7

з дисципліни «Основи криптографічного захисту інформації»

 

 

Виконав:

ст. гр. БСіт-12-1
Колгін В.А
Перевірила:

Масальська О.О.

 

Дніпропетровськ

Варіант №5

 

Перехопивши криптограму

ДВДМЯХМЄЄЖИЙЄШЦИПИДЗЖА,

отриману за допомогою модульного гамування (абетка українська, m=33), криптоаналітик здійснив атаку, використавши вставку букви Т у відкритий текст. Криптограма нового отриманого тексту має вигляд

ДВДЙЕЖШШЗФИЮШТПМНКСМУЯЮ.

Визначити після якого символу відкритого тексту була вставлена додаткова буква та відновити відкритий текст.

Після якого символу відкритого тексту була вставлена додаткова буква? Яким був відкритий текст?

Р о з в’ я з а н н я. Буква T вставлена після третьої букви відкритого тексту, бо саме після неї тексти криптограм відрізняються. Запишемо цифрові еквіваленти обох криптограм, відновимо третій знак відкритого тексту і далі послідовно решту знаків гами та відкритого тексту. Після переходу від цифрового запису до буквеного отримаємо фрагмент відкритого тексту та відновимо все відкрите повідомлення. Усі результати і проміжні розрахунки наведено у табл. 5.1.

                                 
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М
                                 
Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

Таблиця 5.1

Проміжні розрахунки та відновлений відкритий текст

Криптограма без вставки  
Текст Д В Д М Я Х М Є Є Ж И Й Є Ш Ц И П И Д З Ж А  
Цифровий еквівалент криптограми без вставки  
                                             
                                             
Криптограма зі вставкою Т(Т=22)  
Текст Д В Д Й Е Ж Ш Ш З Ф И Ю Ш Т П М Н К С М У Я Ю
Цифровий еквівалент криптограми зі вставкою      
                                             
                                             
П’ятий знак гами  
П’ятий знак відкритого тексту  
Гама 33 , 6,7,… Цифровий еквівалент відкритого тексту: 33 , 6,7,…  
                                             
                                             
                                             
Дешифрована частина відкритого тексту  
Текст І Н Ф О Р М А Т И В Н И Й С И Г Н А Л        

 

Висновки: Гамування – найшвидший спосіб шифрування (якщо є готова гамма). Для того, щоб він був надійним, гамма має бути такої ж довжини, як і відкритий текст. Крім того, потрібно правильно обирати генератор гамми, щоб уникати закономірностей..Модульне гамування має слабкість до атаки підстановкою, що ми і показали у лабораторній роботі.

 


Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)