АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення осідання грунту за методом пошарового підсумовування

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. А. промывание полости носа методом перемещения
 3. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 4. Бриллианты обесцвечены методом HTHP
 5. Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст його елементів за виробничим методом.
 6. Варіанти застосування методу. Порівняння з методом переміщень
 7. Взяття матеріалу методом мазків-відбитків для імунофлюоресцентного дослідження
 8. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 9. Виберіть правильне визначення
 10. Виберіть правильне визначення терміну
 11. Вибір та обгрунтування способу виробництва
 12. Визначення активного і пасивного тисків на споруду (підпірну стінку).

 

Метод пошарового підсумовування рекомендований СНиПом як головний для практичних розрахунків. В основу цього методу покладені такі припущення:

- грунт є суцільним ізотропним лінійно деформованим тілом;

- осідання визначається тільки від дії вертикальних напружень sz;

- напруження sz визначають під центром підошви фундаменту;

- деформації розглядаються тільки в межах товщі, що стискується;

- бічне розширення грунту враховується коефіцієнтом b, який дорівнює 0.8 незалежно від виду грунту;

- стискуюча товща розбивається на окремі елементарні розрахункові шари, у межах яких напруження можна вважати постійним без великої похибки.

Загальне осідання грунту основи від тиску фундаменту визначають як суму осідань окремих елементарних шарів з виразу:

 

, (6.7)

 

де - середнє значення додаткових напружень в і-му елементарному розрахунковому шарі; , - відповідно товщина і модуль деформації і-го шару грунту; n - кількість елементарних шарів у межах товщі, що стискується.

Необхідно відмітити, що в основі формули (6.7) лежить вираз (6.6), виведення якого дано в попередньому розділі.

На рис. 6.2 показана схема до визначення осідання методом пошарового підсумовування.

Рис. 6.2

Умовні позначення, наведені на схемі:

DL - позначка планування; NL - позначка поверхні природнього рельєфу; FL - позначка підошви фундаменту; ВС - нижня межа товщі, що стискується.

Визначення імовірного осідання виконують у такому порядку:

1. В маштабі на геологічний розріз наносять контур фундаменту.

2. Будують епюру напружень від власної ваги грунту за формулою:

 

. (6.8)

_

3. Визначають середній тиск P під підошвою фундаменту:

 

, (6.9)

 

де NII - розрахункове навантаження на фундамент; А - площа підошви фундаменту; - усереднене значення питомої ваги матеріалу фундаменту і грунту на його обрізах; d - глибина закладання фундаменту.

4. Визначають додатковий тиск на рівні підошви фундаменту:

 

, (6.10)

 

де szg0 - напруження від власної ваги грунту на рівні підошви фундаменту.

5. Розбивають товщу грунту нижче підошви фундаменту на окремі елементарні шари товщиною h=0.4b (для полегшення інтерполяції).

6. Визначають коефіцієнти затухання напружень по глибині a i залежно від глибини z і співвідношення l/b, де l - довжина фундаменту.

7. Будують епюру додаткових вертикальних напружень szpi =ai*P0.

8. Визначають нижню межу товщі, що стискується. На рівні цієї межі додатковий тиск у п’ять разів менший за природній:

 

(6.11)

 

Для слабких грунтів (E<5МПа) на нижній стискаючі товщі, повинна виконуватися умова:

 

. (6.12)

 

9. Осідання окремого елементарного шару визначають за формулою (6.7).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)