АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

За якою формулою визначається несуча здатність висячих паль?

Читайте также:
  1. Будова, харчування, розмноження і життєздатність бактерій
  2. Втрати напору в місцевих опорах визначаються за формулою Вейсбаха в частках якого напору?
  3. За якою формулою визначаються додаткові вертикальні напруження в ґрунті основи від дії зосередженої сили, що прикладена на поверхні ґрунту?
  4. Споживча вартість товару робоча сила — здатність робочої сили бути джерелом вартості, й до того ж більшої вартості, ніж вона сама має, тобто джерелом додаткової вартості.
  5. Сума акцизного податку визначається платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку.
  6. Як визначається гетероскедастичність з допомогою регресії залишків?
  7. Який тиск визначається пружинним манометром?

а) ; б)

в)

8. Кількість паль у фундаменті визначається як:

а) розрахункове навантаження на фундамент, що помножене на допустиме навантаження на палю;

б) розрахункове навантаження на фундамент, що поділене на допустиме навантаження на палю;

в) допустиме навантаження на палю, що помножене на відстань між палями

 

Які грунти відносяться до структурно-нестійких?

а) всі дисперсні (нескельні) грунти;

б) сильно стискаючі глинисті грунти, лесові просідаючи грунти, мули, торфи і за торфовані грунти, набухаючи тощо;

в) всі різновиди глинистих ґрунтів

 

Чи являються із збірних залізобетонних оболонок, бурових опор, опускних колодязів та кесонів фундаментами глибокого закладання?

а) частково; б) ні; в) так

 

11. Влаштування грунтонабивних (ґрунтових) паль ґрунтових подушок, ущільнення ґрунтів важкими трамбівками одними із способів поліпшення основ:

а) ні; б) так; в) частково

 

12.. Які причини необхідності підсилення та реконструкції фундаментів?

а) при збільшенні експлуатаційних навантажень;

б) при помилкових проектних рішеннях;

в) при будівництві поруч з існуючих нових будівель і споруд;

г) при зміні гідрогеологічних умов;

д) при збільшенні експлуатаційних навантажень; при помилкових проектних рішеннях; при будівництві поруч з існуючих нових будівель і споруд; при зміні гідрогеологічних умов;

 

13. Основними методами підсилення фундаментів є:

а) цементація фундаментів;

б) укріплення фундаментів бетонними і залізобетонними обоймами;

в) збільшення площі підошви фундаменту;

г) пересадження існуючих фундаментів на палі;

д) цементація фундаментів; збільшення площі підошви фундаменту; збільшення площі підошви фундаменту;

пересадження існуючих фундаментів на палі;

 

 


 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)