АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Втрати напору в місцевих опорах визначаються за формулою Вейсбаха в частках якого напору?

Читайте также:
 1. Акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості.
 2. Визначення перепаду напору у витратомірі Вентурі (в мм рт. ст.)
 3. Визначте виконавчий документ, на підставі якого провадиться виконання рішення господарського суду.
 4. Виконавчі комітети місцевих рад: формування, склад основні форми і методи діяльності
 5. Виконання однократної перевірки доступності вузла (Ping), до якого має бути відправлено сигнал оповіщення
 6. Вимоги безпеки при виконанні робіт на повітряних лініях (робота на опорах)
 7. Втрати в електричних апаратах
 8. Г) з робочого періоду, упродовж якого продукт перебуває у процесі виготовлення, та часу перерв у цьому процесі.
 9. Гідравлічні втрати напору( загальні поняття). Еквівалентна довжина.
 10. Глава 15 Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів
 11. Джерела доходів місцевих бюджетів

в) в частках швидкісного напору;

23 В формулі Вейсбаха втрати напору в місцевих опорах визначаються в частках:

б) швидкісного напору;

В якому відношенні знаходяться числа Re при русі в трубопроводі заданого профілю?

б) Re1< Re2 < Re3;  

3 Виберіть неправильне положення:

б) теоретична витрата визначається за формулою

4 Виберіть неправильне положення:

в)коефiцiєнт швидкостi не залежить вiд коефіцієнта опору;

7 Виберіть правильне положення:

а) насадка Борда збiльшує витрату рiдини, яка витiкає з отвору;

11 Виберіть правильне положення:

б) коефiцiєнт витрати враховує втрату напору i ступiнь стиску струминки, яка виходить з отвору;

В якiй трубi швидкiсть розповсюдження ударної хвилi при русi рiдини буде найбiльшою?

в) в металевiй.

Вiд чого залежить величина ударного тиску при зупинцi потоку?

г) вiд факторiв, перечислених в пп. а,б,в.

-Г-

74 Гідравлічний нахил , де K – ____________ характеристика.

а) витратна; б) гідравлічна; в) швидкісна.

: А .

-Д-

Дотичні напруження турбулентних пульсацій пропорційні _________ швидкості.

б) квадрату швидкості

6 ∆р = ρghтер – це втрати _________ по довжині трубопроводу.

б) тиску;

10 Для якого випадку рiвняння Бернуллi має вигляд : ?

б) для струминки iдеальної рiдини;

12 Для якого випадку рівняння Бернуллі має вигляд : ?

б) для потоку реальної рiдини;

22 Для якого випадку рiвняння Бернуллi має вигляд:

в) для струминки реальної рiдини;

28 Для якого випадку рiвняння Бернуллi має вигляд

а) для потоку реальної рiдини;

36 Для якого випадку рівняння Бернуллі має вигляд : ?

в) для струминки реальної рідини;

Дотичні напруження в поперечному перерізі труби змінюються за __________ законом в функції радіуса.

в) лінійним.

Дійсна кінетична енергія ламінарного потоку з параболічним розподілом швидкостей в __ рази перевищує кінетичну енергію цього ж потоку, але при рівномірному розподілі швидкостей.

в) 2.

63 Для визначення довжини __________ ділянки можна користуватися формулою l /d = 0,0029 Re.

в) початкової.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)