АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Чи впливає на покази швидкiсної трубки густина рiдини?

Читайте также:
  1. Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства.
  2. Етика Августина Аврелія
  3. Жанровий діалог «Сповіді» Августина(автобіографія,чарівна казка).
  4. З інтерв’ю Августина Волошина кореспонденту чеської газети
  5. Застосування газовивідної трубки.
  6. Техника постановки газоотводной трубки новорожденному
  7. Трахеотомическая трубка. Уход за больным, смена трубки.
  8. Трубки или шпунты для надежности крепятся гвоздями или шурупами

б) нi;

15 Чому рівні втрати напору і зменшення тиску при русі рідини по горизонтальному трубопроводі сталого перерізу, якщо його довжина l = 2 км, гідравлічний нахил і = 0,02, а густина рідини ρ = 1000 кг/м3?

р1 – р2 =∆р

а) hτ = 40 м, ∆р = 4·105 Н/м2;

19 Чому рівна витрата Q, якщо відомо, що рідина тече по трубопроводу d = 100 мм при числі Re = 1750. При цьому осьова швидкість U0 = 2 м/с.

а) Q = 0,00785м3/c;

Чому при гiдравлiчному ударi змiнюється тиск рiдини?

в) тому, що при ударi дiють сили iнерцiї.

Чому при русi газiв гiдравлiчний удар практично не спостерiгається?

б) густина газу мала порiвняно з густиною рiдини;

-Ш-

Швидкість у даній точці турбулентного потоку, заміряну в даний момент часу, називають ____________.

б) миттєвою;

-Щ-

Що називається надлишковим(або манометричним) тиском (в загальному випадку)?

а) Перевищення абсолютного гідростатичного тиску в даній точці рідини над атмосферним

Що буде з густиною рідини, якщо її підігріти?

а) Збільшиться. б) Зменшиться

Що буде з густиною рідини при зниженні температури?

а) Збільшиться.

Що буде з густиною рідини при збільшенні тиску?

а) Збільшиться.

Що називається абсолютним тиском (в загальному випадку)?

а) Сума надлишкового тиску в даній точці і атмосферного.

1 Що означають величини Х, Y та Z в рівнянні Xdx + Yd y+ Zdz = 0 ?

а) Одиничні масові сили. б) Проекції сил на осі координат. в)Проекції сил, віднесених до одиниці маси, на осі координат.

6 Що означають величини X ,Y та Z в рівнянні dp = ρ (Xdx + Yd y+ Zdz):

в) проекції одиничних масових сил на осі координат; г) одиничні масові сили.

Що буде з силою тиску на плоску стінку невеликої посудини, якщо її закрити і над вільною поверхнею рідини в ньому створювати постійно зростаючий вакуум?

. в) Спочатку зменшується, а потім збільшується.

Що буде з числом Рейнольдса при зниженні температури рідини?

б) Зменшиться.

Що буде з числом Рейнольдса при збiльшеннi температури?

б) Збільшиться.

17 Що означає поняття "питома енергiя рідини в перерiзі потоку" ?

а) Питома енергiя рідини в перерiзі потоку – це напiр потоку в даному перерiзi;Що вiдбувається з питомою кiнетичною енергiєю, якщо площа живого перерiзу збiльшується?

б) зменшується;

47 Що означає величина Dh у формулi для визначення мiсцевої швидкостi ?

в) рiзниця рiвнiв в трубках Пiто та п'єзометричній.

Що буде з питомою кiнетичною енергiєю, якщо площа перерiзу зменшиться?

б) збiльшиться;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)