АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка формула використовується для визначення коефiцiєнта гiдравлiчного опору l, якщо рiдина рухається в зонi змiшаного тертя ?

Читайте также:
 1. E. Визначення наявності зовнішніх пошкоджень
 2. II. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
 3. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 4. IV. Оформлення матеріалів про правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
 5. VI. Особливості оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 124 КУпАП
 6. X. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері підприємницької діяльності
 7. Автоматизация ввода: автозавершение, автозаполнение числами, автозаполнение формулами.Excel.
 8. Аудит визначення валових доходів, балансового прибутку (збитку), розрахунку податку на прибуток
 9. Б) система, яка використовується, коли продукт дуже складний, унікальний
 10. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Коли Ви займетесь визначенням наявності пошкоджень опорно-рухового апарату?
 11. Виберіть правильне визначення
 12. Виберіть правильне визначення терміну

Як змiниться коефiцiєнт гiдравлiчного тертя в напiрнiй трубi сталого дiаметра iз зниженням температури, якщо зберiгається ламiнарний режим i швидкiсть потоку в трубi залишається сталою?

а) Збiльшується.

Якi з нарисованих епюр вiдносяться до епюр швидкостi при ламiнарному режимi?

а)

Яка з нарисованих епюр вiдноситься до епюр швидкостей при турбулентному режим ?

б)

Яка формула використовується для визначення коефіцієнта гідравлічного опору l у зоні гладкостінного тертя ?

а)

Як впливає підігрів рідини (при постійній витраті) на втрати напору в трубах ?

в) зменшує, але не завжди.

Яка витрата вимiрюється за допомогою витратомiрних пристроїв?

в) поточна, а, отже, i середня на основi поточних значень.

64 Явище пульсації швидкостей полягає в тому, що місцеві швидкості безпосередньо змінюються, коливаючись навколо деякої постійної величини, що називається місцевою _________ швидкістю.

б) осередненою

68 Якщо товщина ламінарного підшару δ більша виступів шорсткості ∆, то труби гідравлічно ______.

б)гладкі ;

69 Якщо товщина ламінарного підшару δ менша виступів шорсткості, то труби гідравлічно _________.

б) шорсткі;

Яка швидкiсть визначалася для знаходження дослідного значення коефiцiєнта мiсцевого опору?

а) середня швидкiсть в перерiзi основного трубопроводу пiсля мiсцевого опору;

6 Якщо рiдина рухається в зонi квадратичного опору, то величина коефiцiєнта мiсцевого опору повинна залежати:

в) вiд геометричної форми місцевого опору.

Яку величину не потрібно знати для визначення еквiвалентної довжини мiсцевого опору?

в) Довжину трубопроводу.

Яка швидкість визначалась для знаходження дослідного значення коефіцієнта місцевого опору?

в) середня швидкість в перерізі основного трубопроводу за місцевим опором;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)