АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виконання однократної перевірки доступності вузла (Ping), до якого має бути відправлено сигнал оповіщення

Читайте также:
 1. III. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення
 2. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 3. IV Розділ. Тести на Нью-Йоркську Конвенцію про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
 4. VI. Методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань.
 5. VІ. Виконання практичної роботи. Інструктаж з техніки безпеки.
 6. Автоматизація виконання обчислень
 7. Агентський договір: зміст, виконання та припинення
 8. Акціонерним є товариство, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості.
 9. В чому полягає мета перевірки гіпотези про закон розподілу ряду?
 10. Варіанти тем рефератів для виконання завдання 1
 11. Визначте виконавчий документ, на підставі якого провадиться виконання рішення господарського суду.
 12. Виконання господарських договорів

У зоні списку обраних адресатів за допомогою встановленого прапорця відображається необхідність виконання однократної перевірки доступності вузла (Ping) перед передачею сигналу оповіщення. Ця відмітка встановлюється автоматично за даними з "Адресної книги" (АРМ "Адміністратор").

За рішенням оператора, виконання цієї операції можна відмінити (зняти відповідний прапорець), або запустити для тих адресатів, де вона не була передбачена заздалегідь (встановити відповідний прапорець).

Після остаточного формування списку адресатів та визначення необхідності попередньої перевірки доступу до обраних адресатів (вузлів ПС) потрібно натиснути на кнопку “Так”. Цим буде ініційована процедура перевірки доступності відмічених адресатів.

Якщо при виконанні Pingу, відповідь від вузла системи не надійде протягом часу, визначеному у "Адресній книзі", то буде сформоване повідомлення про те, що вузол не відповідає. При цьому реєстрація даних щодо виконання оповіщення по даному вузлу буде переведена у ручний режим.

Після виконання перевірки вузлів вікно “Вибір одержувачів” закриється.

У вікні “Повідомлення - відправка” (зона таблиці) буде сформована таблиця. Кожний рядок якої буде містити інформацію щодо певного адресату. Піктограмою відмічаються вузли ПС, до яких буде відправлено сигнал оповіщення. Піктограмою буде відмічено вузли, переведені на ручний режим після виконання Pingу.

Після цього сигнал оповіщення готовий до відправки.

7.2.4. Формування переліку номерів пунктів плану оповіщення

До повідомлення про сигнал оповіщення може бути додано перелік номерів пунктів плану оповіщення з вказівкою термінів їх виконання.

Для формування списку пунктів плану потрібно у вікні “Повідомлення” натиснути на кнопку "Пункти плану". Відкриється вікно (рис. 7.3), у якому потрібно орієнтовно задати кількість пунктів.

Рис. 7.3

 

Після вибору кількості пунктів треба натиснути на кнопку "Так". Відкриється вікно для формування нумерації пунктів (рис. 7.4) та встановлення термінів їх виконання.

Це вікно містить таблицю з заданою кількістю рядків (пунктів плану) та кнопки керування:

1) “Редактор” – для переходу до режиму редагування запису;2) “Додати” – для створення нового номера пункту плану;

3) “Видалити” – для вилучення непотрібного пункту;

4) “Відмінити” - для скасування проведених змін у пункті;

5) “Запис” – для збереження змін та пунктів;

6) “Закрити” – для закінчення роботи з вікном.

 

Потрібно відредагувати номери пунктів плану у відповідності до паперового зразка цього документа та, за необхідністю, ввести терміни їх виконання.

Для цього треба вибрати потрібний рядок у таблиці та натиснути на кнопку "Редактор". У нижній частині вікна стануть доступними поля "Номер" та "Час". В них потрібно внести номер пункту плану та термін, що відводиться на виконання даного пункту плану.

Для збереження інформації потрібно натиснути на кнопку "Запис".

Якщо кількість номерів пунктів плану, визначених заздалегідь, виявилася замалою, то їх можна додати (кнопка "Додати").

Якщо кількість номерів пунктів плану, визначених заздалегідь, виявилася завеликою, то лишні пункти можна видалити (кнопка "Видалити").

 

До редакції Після редакції

 

Рис. 7.4

 

7.2.5. Передача сигналу оповіщення та переліку пунктів плану оповіщення

Щоб здійснити передачу сигналу оповіщення необхідно у вікні “Повідомлення - відправка” натиснути на кнопку “Розпочати розсилку”.

Після ініціації процесу передачі сигналу оповіщення адресатам, у рядках таблиці вікна “Повідомлення - відправка” (див. рис. 7.1) у полі "Отримано" буде відображено час прийому сигналу оповіщення на робочій станції у відповідних вузлах ПС.

7.2.6. Особливості роботи з повідомленнями, які формуються автоматично за планами оповіщення

У ПС "Оповіщення/І рівень" (АДПСУ) повідомлення може бути сформовано автоматично у відповідності до планів оповіщення, створених на АРМ "Планування заходів". Таке повідомлення не підлягає редагуванню.

За наявності певних причин його можна відмінити, натиснувши на кнопку "Закрити". Відкриється вікно (рис. 7.5), у якому потрібно ввести причину. Ця інформація буде відображена у плані заходів управління (ОУ або ОМУ), що планувало відправку даного сигналу.

 

Рис. 7.5

 

Якщо повідомлення, сформоване за планом заходів, не буде відправлене вчасно, то у вікні "Повідомлення" формується попередження про те, що відправка затримана та час, на який вона затримана (рис. 7.6).

 

Рис. 7.6.


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)