АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

За якою формулою визначаються додаткові вертикальні напруження в ґрунті основи від дії зосередженої сили, що прикладена на поверхні ґрунту?

Читайте также:
 1. Блок 4. СПОСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ. МАСШТАБИ
 2. Визначення осідання грунту основи масивних ГТС.
 3. Визначення тиску на стіни від навантаження, що розміщене на поверхні засипки
 4. Втрати напору в місцевих опорах визначаються за формулою Вейсбаха в частках якого напору?
 5. Де p - це тиск, F - прикладена сила, S - площа судини.
 6. Додаткові методи діагностики
 7. Додаткові методи дослідження
 8. Додаткові методи дослідження
 9. Додаткові ознаки високого творчого потенціалу особистості дитини.
 10. Додаткові рекомендовані джерела
 11. ДОДАТКОВІ РОЗ'ЯСНЕННЯ ДО I РОЗДІЛУ
 12. Економічні основи переходу від споживацького до виробляючого господарств

а) ; б) ; в) .

 

Яка з наведених формул дозволяє визначити вертикальні стискаючі напруження в ґрунті основи при довільному навантаженні, що діє на поверхні ґрунту?

а) ; б) ; в) .

 

Які ви знаєте методи визначення додаткових вертикальних стискаючих напружень від дії тиску фундаменту?

а) метод центральних і кутових точок;

б) метод довільних точок, що знаходяться на рівні підошви фундаменту;

в) метод точок, що лежать на горизонтальній прямій, яка знаходиться на заданій глибині від поверхні ґрунту.

 

15. За якою формулою визначається осідання ґрунту за методом пошарового підсумовування розрахункових шарів:

а) ; б) ; в) .

 

Яку умову необхідно перевірити при визначенні несучої здатності основи та стійкості гідротехнічної споруди?

а) ; б) ; в)

17. Активний тиск ґрунту засипки на підпірну стінку це:

а) коефіцієнт активного тиску на тиск ґрунту засипки;

б) питома вага ґрунту засипки на її висоту;

в) висота засипки на коефіцієнт активного тиску ґрунту

 

 


 

Тести для поточного контролю до змістовного модуля ІІ

1. Як поділяють фундаменти в залежності від глибини закладання в ґрунті основи?

а) мілкого, середнього і глибокого закладання;

б) мілкого та глибокого закладання;

в) поділ фундаментів за глибиною їх закладання у ґрунті основи не виконують.

2. Розрахункова глибина промерзання визначається за формулою:

а) ds=khdsn;

б)

в) .

3.Яку перевіряють умову при проектуванні центрально завантаженого фундаменту:

а) ,

б) РR,

в) S≥ Р.

4. Ширина стрічкових фундаментів визначається за формулою:

а) ; б) b=R ─𝑝g; в)

5. За якою формулою визначають площу фундаменту?

а) ; б) ; в)

 

Як поділяються палі в залежності від характеру їх роботи в ґрунті?

а) палі-стояки і висячі палі;

б) жорсткі і гнучкі палі;

в) забивні і набивні палі

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)